Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" informuje o zmianie ogłoszenia z dnia 3 kwietnia 2018 r. dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: "Rozbudowę platformy internetowej pn. Baza Monitorująca do dokumentowania i ewaluacji projektów społecznych polegająca na rozbudowie ww. platformy internetowej oraz stworzeniu narzędzia ewaluacyjno-diagnostycznego" - ogłoszenie nr 500070579-N-2018 z dnia 03.04.2018.
Wartość szacunkowa zamówienia przekracza równowartość kwoty 30 000 EURO, a jest mniejsza niż równowartość kwoty 209 000 EURO.

Termin składania ofert upływa w dniu 13.04.2018 r. o godz. 13:00.

Miejsce składania ofert: sekretariat Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa", ul. Stara 4, 00-231 Warszawa, sekretariat

Termin otwarcia ofert nastąpi w dniu 13.04.2018 r. o godz. 13.30

Pobierz dokumenty niezbędne do realizacji przetargu: