Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” ul. Stara 4, 00-230 WARSZAWA

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze 

Specjalista ds. zamówień publicznych i inwestycji  w wymiarze 1 etatu.

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:

 

 • Zapewnienie właściwej i terminowej realizacji powierzonych zadań z zakresu:

- zamówienia publiczne,
- inwestycje budowlane,
- remonty inwestycyjne,
- zakupy inwestycyjne.

 • Rozliczanie kosztów inwestycji.
 • Uzyskiwanie informacji o stanie formalno –prawnym realizacji zadań inwestycyjnych.
 • Uzyskiwanie informacji o stanie zaawansowania rzeczowego realizacji zadań inwestycyjnych.
 • Udział w odbiorach częściowych i końcowych zadań inwestycyjnych. 
 • Ocena stanu realizacji w/w zadań inwestycyjnych, w kontekście zaplanowanego do realizacji w danym roku budżetowym zakresu rzeczowego i finansowego tych inwestycji.
 • Wskazywanie problemów i zagrożeń mających wpływ na proces realizacji w/w inwestycji oraz przedkładanie propozycji rozwiązań naprawczych.
 • Współpraca z biurami Urzędu m.st. Warszawy w celu realizacji inwestycji.
 • Udział w przygotowywaniu i przeprowadzanie postępowań przetargowych.
 • Przygotowywanie ogłoszeń dotyczących zamówień publicznych. 
 • Organizowanie i zapewnienie nadzoru inwestorskiego nad realizowanymi zadaniami.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:                                                                                

Miejsce pracy:

Praca na pierwszym piętrze budynku siedziby Centrum i poza nim. W budynku brak windy. Podjazd tylko do drzwi wejściowych do budynku. Toalety niedostosowane do osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Budynek niedostosowany dla osób poruszających się na wózku, niedowidzących i niewidzących.

Stanowisko pracy:

związane z pracą przy komputerze, obsługą urządzeń biurowych, rozmowami telefonicznymi, pracą na wysokości, przemieszczaniem się   wewnątrz budynku i wyjściami w teren. Na stanowisku pracy brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym.

Wymagania niezbędne :

·obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)

· pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

· niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

· nieposzlakowana opinia

· umiejętność sprawnej obsługi komputera

· wykształcenie wyższe (prawnicze, administracyjne lub ekonomiczne). Atutem będą ukończone studia podyplomowe z zakresu zamówień publicznych oraz szkolenia podwyższające posiadane kwalifikacje.

Wymagania dodatkowe:

· obsługa komputera w zakresie MS Office (Word, Excel)

· znajomość regulacji prawnych niezbędnych do podjęcia pracy na stanowisku

· powyżej 4 letni staż pracy

· zdolności organizacyjne, obowiązkowość, systematyczność, kreatywność, zaangażowanie, komunikatywność, systematyczność, odporność na stres

·doświadczenie zawodowe powyżej 1 roku w dziedzinie zamówień publicznych i inwestycji.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6 %.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

● curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej

·   list motywacyjny

·   kserokopia świadectwa ukończenia szkoły wyższej

·   kserokopie świadectw pracy dokumentujących staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy

·   kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe powyżej 1 roku w zakresie zamówień publicznych i inwestycji

·   oświadczenie o posiadanym obywatelstwie

·   oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych

·   oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

·   zgoda na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb tej rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922)”

·   dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być przetłumaczone na język polski

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów osobiście lub za pośrednictwem poczty do sekretariatu na adres Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” ul. Stara 4, 00-231 Warszawa, lub na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do dnia 30.05.2018 r. z dopiskiem: specjalista ds. zamówień publicznych i inwestycji

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w adresy w terminie do dnia 30.05.2018 r.


Rejestr zmian

data i godzina zmianytytuł artykułuosoba wprowadzająca zmianę
14-05-2018 16:45:58Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Sp...Maja Margasińska
14-05-2018 16:47:15Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Sp...Maja Margasińska