Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” ul. STARA 4; 00-230 WARSZAWA

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze 

Specjalista ds. zamówień publicznych i inwestycji w wymiarze 1 etat.

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:

 

 • Zapewnienie właściwej i terminowej realizacji powierzonych zadań z zakresu: zamówienia publiczne, inwestycje budowlane, remonty inwestycyjne, zakupy inwestycyjne.
 • Rozliczanie kosztów inwestycji.
 • Uzyskiwanie informacji o stanie formalno –prawnym realizacji zadań inwestycyjnych.
 • Uzyskiwanie informacji o stanie zaawansowania rzeczowego realizacji zadań inwestycyjnych.
 • Udział w odbiorach częściowych i końcowych zadań inwestycyjnych.
 • Ocena stanu realizacji w/w zadań inwestycyjnych, w kontekście zaplanowanego do realizacji w danym roku budżetowym zakresu rzeczowego i finansowego tych inwestycji.
 • Wskazywanie problemów i zagrożeń mających wpływ na proces realizacji w/w inwestycji oraz   przedkładanie propozycji rozwiązań naprawczych.
 • Współpraca z biurami Urzędu m.st. Warszawy w celu realizacji inwestycji.
 • Udział w przygotowywaniu i przeprowadzanie postępowań przetargowych.
 • Przygotowywanie ogłoszeń dotyczących zamówień publicznych.
 • Organizowanie i zapewnienie nadzoru inwestorskiego nad realizowanymi zadaniami.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:                                                                              

Miejsce pracy:

Praca na pierwszym piętrze budynku siedziby Centrum i poza nim. W budynku brak windy. Podjazd tylko do drzwi wejściowych do budynku. Toalety niedostosowane do osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Budynek niedostosowany dla osób poruszających się na wózku, niedowidzących i niewidzących.

Stanowisko pracy:                                                                                                                                                                                                                                      związane z pracą przy komputerze, obsługą urządzeń biurowych, rozmowami telefonicznymi, pracą na wysokości, przemieszczaniem się wewnątrz budynku i wyjściami w teren. Na stanowisku pracy brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym.

Wymagania niezbędne :

 • obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • nieposzlakowana opinia
 • umiejętność sprawnej obsługi komputera
 • wykształcenie wyższe (prawnicze, administracyjne lub ekonomiczne). Atutem będą ukończone studia podyplomowe z zakresu zamówień publicznych oraz szkolenia podwyższające posiadane kwalifikacje.

Wymagania dodatkowe:

 • obsługa komputera w zakresie MS Office (Word, Excel)
 • znajomość regulacji prawnych niezbędnych do podjęcia pracy na stanowisku
 • powyżej 4 letni staż pracy
 • zdolności organizacyjne, obowiązkowość, systematyczność, kreatywność, zaangażowanie, komunikatywność, systematyczność, odporność na stres
 • doświadczenie zawodowe powyżej 1 roku w dziedzinie zamówień publicznych i inwestycji.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6 %.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej
 • list motywacyjny
 • kserokopia świadectwa ukończenia szkoły wyższej
 • kserokopie świadectw pracy dokumentujących staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe powyżej 1 roku w zakresie zamówień publicznych i inwestycji
 • oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb tej rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922)”
 • dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być przetłumaczone na język polski

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów osobiście lub za pośrednictwem poczty do sekretariatu na adres Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” ul. Stara 4, 00-231 Warszawa, lub na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do dnia 13.09.2018 r. z dopiskiem: specjalista ds. zamówień publicznych i inwestycji.

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w adresy w terminie do dnia 13.09.2018 r.

 

 


Rejestr zmian

data i godzina zmianytytuł artykułuosoba wprowadzająca zmianę
04-09-2018 13:19:40Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: sp...Maja Margasińska