Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” ul. Stara 4, 00-231 Warszawa

(siedziba tymczasowa: ul. Jezuicka 1/3, 00-281 Warszawa)

 

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

 Specjalista ds. inwestycyjno-technicznych w wymiarze 1 etat.

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na  tym stanowisku będzie należało między innymi:

 

·           Przygotowanie dokumentacji do remontów i niezbędnych zezwoleń dotyczących zamierzeń inwestycyjnych

·           Efektywna i terminowa realizacja remontów oraz modernizacja infrastruktury

·           Nadzorowanie i rozliczanie pracy wykonawców i podwykonawców

·           Prowadzenie dokumentacji technicznej obiektów

·           Tworzenie harmonogramów i nadzorowanie ich wypełniania, odbieranie prac od wykonawców i podwykonawców

·           Rozliczanie prac konserwacyjnych w firmie

·           Prowadzenie ewidencji oraz rozliczeń należności związanych z bieżącym utrzymaniem obiektów własnych i wynajmowanych

·           Kompleksowe zarządzanie nieruchomościami

·           Archiwizacja prowadzonej dokumentacji

·           Nadzorowanie pracy podległych pracowników

·           Sprawozdawczość do GUS.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:                                                                                

Miejsce pracy:

Praca na czwartym piętrze budynku siedziby Centrum i poza nim. W Budynku brak windy. Toalety nie dostosowane do osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Budynek niedostosowany dla osób poruszających się na wózku, niedowidzących i niewidzących.

Stanowisko pracy:                                                                                                                                                                                                                                          

związane z pracą przy komputerze, obsługą urządzeń biurowych, rozmowami telefonicznymi, pracą na wysokości, przemieszczaniem się wewnątrz budynku i wyjściami w teren.  

Na stanowisku pracy brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym.

Wymagania niezbędne :

·obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260)

· pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

· niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

· nieposzlakowana opinia
· bardzo dobrej znajomości pakietu MS Office oraz praktycznej znajomości AutoCAD – mile widziane
· prawo jazdy kat. B
· znajomości prawa budowlanego i administracyjnego
· uprawnienia budowlane – mile widziane;
· wykształcenie średnie– techniczne (budowlane) i minimum 5 letni staż pracy lub wyższe
i 4 letni staż pracy;

· doświadczenie zawodowe powyżej 3 lat na podobnym stanowisku;

Wymagania dodatkowe:

· doświadczenie w inwestycjach i zarządzaniu nieruchomościami
· praktyczne doświadczenie w branży budowlanej
· umiejętność nadawania priorytetów oraz bardzo dobra organizacja pracy
· biegłość w korzystaniu z dokumentacji technicznej
· otwartość na szukanie i wdrażanie nowych rozwiązań
· doświadczenie zawodowe przy remontach obiektów zabytkowych będzie dodatkowym atutem.
· znajomość regulacji prawnych niezbędnych do podjęcia pracy na stanowisku 

· powyżej 4 letni staż pracy                                                                                                                         

· zdolności organizacyjne, obowiązkowość, systematyczność, kreatywność, zaangażowanie, komunikatywność, systematyczność, odporność na stres

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

·   podpisane odręcznie curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej zawierające:

   Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa”, w celu wzięcia udziału w naborze na wolne stanowisko urzędnicze - specjalista ds. inwestycyjno-technicznych.

·  list motywacyjny

·  kserokopia świadectwa ukończenia szkoły

·  kserokopie świadectw pracy dokumentujących wymagany minimum 4 letni staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy

·  kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe powyżej 3 lat na podobnym stanowisku

·  oświadczenie o posiadanym obywatelstwie

·  oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych

·  oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

·  podpisane odręcznie oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

(druk -klauzula informacyjna - jest   dołączony do ogłoszenia)

·   kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych.

·  dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być przetłumaczone na język polski

W przygotowanej ofercie (w CV lub liście motywacyjnym) należy w sposób jednoznaczny wskazać czas trwania (uwzględniając dzień, miesiąc i rok rozpoczęcia oraz zakończenia danego okresu) i rodzaj wymaganego doświadczenia zawodowego.

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów osobiście lub za pośrednictwem poczty do sekretariatu na adres Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” ul. Jezuicka 1/3, 00-281 Warszawa, a także na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do dnia 11.01.2019 r.

z dopiskiem na kopercie:
Specjalista ds. inwestycyjno-technicznych                                    
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w adresy
w terminie do dnia 11.01.2019 r.

 

Uwaga! Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych dla kandydatów biorących udział w naborze na wolne stanowisko urzędnicze specjalista ds. inwestycyjno-technicznych.


Rejestr zmian

data i godzina zmianytytuł artykułuosoba wprowadzająca zmianę
27-12-2018 11:21:55Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Sp...Maja Margasińska
27-12-2018 11:30:53Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Sp...Maja Margasińska