Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” ul. Stara 4, 00-231 Warszawa (siedziba tymczasowa: ul. Jezuicka 1/3, 00-281 Warszawa) ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

Specjalista ds. zamówień publicznych i inwestycji w wymiarze 1 etat.

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:

 

§ Zapewnienie właściwej i terminowej realizacji powierzonych zadań z zakresu:                                                                                                                              
- zamówienia publiczne, 
- inwestycje budowlane,
- remonty inwestycyjne, 
- zakupy inwestycyjne.                                                                                                                                                              
§ Rozliczanie kosztów inwestycji.                                                                                                                                                                  
§ Uzyskiwanie informacji o stanie formalno –prawnym realizacji zadań inwestycyjnych.                                                          
§ Uzyskiwanie informacji o stanie zaawansowania rzeczowego realizacji zadań inwestycyjnych.                                  
§ Udział w odbiorach częściowych i końcowych zadań inwestycyjnych.                                                                          
§ Ocena stanu realizacji w/w zadań inwestycyjnych, w kontekście zaplanowanego do realizacji w danym roku budżetowym zakresu rzeczowego i finansowego tych inwestycji.
§ Wskazywanie problemów i zagrożeń mających wpływ na proces realizacji w/w inwestycji oraz przedkładanie propozycji rozwiązań naprawczych.
§ Współpraca z biurami Urzędu m.st. Warszawy w celu realizacji inwestycji. 
§ Udział w przygotowywaniu i przeprowadzanie postępowań przetargowych.                                                                    
§ Przygotowywanie ogłoszeń dotyczących zamówień publicznych.                                                                                            
§ Organizowanie i zapewnienie nadzoru inwestorskiego nad realizowanymi zadaniami.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:                                                                                

Miejsce pracy:

Praca na czwartym piętrze budynku siedziby Centrum i poza nim. W budynku brak windy. Toalety nie dostosowane do osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Budynek niedostosowany dla osób poruszających się na wózku, niedowidzących i niewidzących.

Stanowisko pracy:                                                                                                                                                                                                                                          

związane z pracą przy komputerze, obsługą urządzeń biurowych, rozmowami telefonicznymi, pracą na wysokości, przemieszczaniem się wewnątrz budynku i wyjściami w teren.  

Na stanowisku pracy brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym

Wymagania niezbędne :

· obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260)

· pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

· niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

· nieposzlakowana opinia

· umiejętność sprawnej obsługi komputera

· wykształcenie wyższe (prawnicze, administracyjne lub ekonomiczne). Atutem będą ukończone studia podyplomowe z zakresu zamówień publicznych oraz szkolenia podwyższające posiadane kwalifikacje.

Wymagania dodatkowe:

· obsługa komputera w zakresie MS Office (Word, Excel)

· znajomość regulacji prawnych niezbędnych do podjęcia pracy na stanowisku

· 4- letni staż pracy na stanowisku o podobnym zakresie obowiązków

· zdolności organizacyjne, obowiązkowość, systematyczność, kreatywność, zaangażowanie, komunikatywność, systematyczność, odporność na stres

·doświadczenie zawodowe powyżej 1 roku w dziedzinie zamówień publicznych
i   inwestycji.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

·  podpisane odręcznie curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej zawierające:

   Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa”, w celu wzięcia udziału w naborze na wolne stanowisko urzędnicze -   specjalista ds. inwestycyjno-technicznych.

·   list motywacyjny

·   kserokopia świadectwa ukończenia szkoły

·   kserokopie świadectw pracy dokumentujących wymagany minimum 4 letni staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy

·   kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe powyżej 1 roku na podobnym stanowisku

·   oświadczenie o posiadanym obywatelstwie

·   oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych

·   oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

· podpisane odręcznie oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

(druk -klauzula informacyjna - jest   dołączony do ogłoszenia)

·   kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

·   dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być przetłumaczone na język polski

W przygotowanej ofercie (w CV lub liście motywacyjnym) należy w sposób jednoznaczny wskazać czas trwania (uwzględniając dzień, miesiąc i rok rozpoczęcia oraz zakończenia danego okresu) i rodzaj wymaganego doświadczenia zawodowego.

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów osobiście lub
za pośrednictwem poczty do sekretariatu   na adres Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” ul. Jezuicka 1/3, 00-281 Warszawa w terminie do dnia 31.01.2019 r.

z dopiskiem na kopercie:
Specjalista ds. zamówień publicznych i inwestycji                                    
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w adresy
w terminie do dnia 31.01.2019 r.

 

Uwaga! Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych dla kandydatów biorących udział w naborze na wolne stanowisko urzędnicze specjalista ds. inwestycyjno-technicznych.


Rejestr zmian

data i godzina zmianytytuł artykułuosoba wprowadzająca zmianę
15-01-2019 13:55:01Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Sp...Maja Margasińska
15-01-2019 13:59:29Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Sp...Maja Margasińska