Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” w Warszawie ogłasza nabór na stanowisko: instruktor ds. kulturalno-oświatowych.

Zatrudnienie w Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa”, ul. Stara 4, 00-231 Warszawa.

Zatrudnienie na umowę o pracę z możliwością zatrudnienia na stałe.

Praca w godzinach pomiędzy 8.00 - 16.00.

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie między innymi:

 • planowanie i organizacja projektów szkoleniowych oraz nadzór nad ich realizacją;
 • przygotowywanie i weryfikacja dokumentacji projektowej;
 • współpraca z instytucjami pomocy społecznej  i NGO;
 • aktywny udział w promocji i rekrutacji uczestników kursów/szkoleń.

 

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie minimum średnie; 
 • obsługa komputera w stopniu bardzo dobrym – pakiet MS Office (Word, Excel);
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie.

Dodatkowym atutem będą:

 • znajomość specyfiki pracy w placówkach wsparcia dziennego i opiekuńczych;
 • znajomość ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz przepisów wykonawczych do ustaw, w szczególności dotyczących zasad funkcjonowania placówek opiekuńczo-wychowawczych i placówek wsparcia dziennego oraz żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów;
 • znajomość ustawy o pomocy społecznej, finansach publicznych i Prawo zamówień publicznych; 
 • komunikatywny angielski w piśmie i mowie.

Umiejętności interpersonalne:

zdolności organizacyjne i koordynacyjne, zdolności analityczne, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, odporność na stres, kreatywność, odpowiedzialność, podzielność uwagi, dokładność i spostrzegawczość, zaangażowanie.

Aplikacja:

 • CV; 
 • List motywacyjny; 
 • wypełniona i odręcznie podpisana „Klauzula informacyjna w zakresie ochrony danych osobowych dla kandydatów do pracy w Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” (załącznik nr 1 stanowiący integralną część ogłoszenia).

Dodatkowo (nieobligatoryjnie):

 • kopie dokunetów potwierdzających posiadanie wykształcenia;
 • kopie świadectw pracy dokumentujących staż pracy;
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji (będące w posiadaniu kandydata);
 • kopie opinii lub referencji z poprzednich miejsc pracy (będące w posiadaniu kandydata).

Zgłoszenia:

 • drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., wpisując w tytule „Instruktor ds. kulturalno-oświatowych DDiS”

lub

 • osobiście w sekretariacie CWR RW, ul. Jezuicka 1/3, IV piętro, 00-281 Warszawa 

lub 

 • za pośrednictwem poczty na adres: ul. Stara 4, 00-231 Warszawa, z dopiskiem na kopercie „Instruktor ds. kulturalno-oświatowych DDiS”.

Termin składania ofert do dnia 31 sierpnia 2019r. 

Informacje dodatkowe:

 • Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
 • Miejsce pracy – Centrala Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” ul. Stara 4, 00-231 Warszawa (tymczasowo na okres do 10.2019 roku – ul. Jezuicka 1/3, IV piętro, 00-281 Warszawa).
 • Budynki Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” będą przystosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Więcej informacji o instytucji można uzyskać na stronie ww.centrumwspieraniarodzin.pl lub na Facebooku Centrum Wspierania Rodzin.

Rejestr zmian

data i godzina zmianytytuł artykułuosoba wprowadzająca zmianę
30-07-2019 15:33:54Nabór na wolne stanowisko - instruktor d...Katarzyna Boszko