Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” w Warszawie ogłasza nabór na stanowisko: PSYCHOLOG.

Zatrudnienie od września 2019r. w jednej z placówek wsparcia dziennego Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa”:

„Ognisko Starówka” ul. Stara 4 w Warszawie (lokalizacja tymczasowa do listopada 2019r. przy ul. Jezuickiej 1/3 w Warszawie, IV piętro bez windy).

Praca 8 h/dziennie w ustalonych godzinach pomiędzy 10.00 - 20.00.

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:

- Przygotowywanie indywidualnej diagnozy psychologicznej dziecka we współpracy z innymi pracownikami zespołu pedagogicznego.
- Sporządzenie indywidualnego planu pracy z wychowankiem.
- Prowadzenie zajęć o charakterze grupowym oraz terapii indywidualnej.
- Praca psychologiczna z rodzicami / opiekunami, w tym konsultacji, warsztatów umiejętności, grup wsparcia, spotkań o charakterze terapeutycznym indywidualnych i dla całych rodzin (w ramach swoich kompetencji i potrzeb).
- Prowadzenie spotkań organizacyjnych dla rodziców
- Współpraca z instytucjami (szkoła, kurator itd.)
- Pomoc w rozwiązywaniu problemów emocjonalnych, wychowawczych i życiowych wychowanków.
- Wspieranie kadry merytorycznej w przygotowaniu i realizacji programu wychowawczego.
- Udzielanie specjalistycznej pomocy w ramach własnych kompetencji i organizowanie pomocy na zewnątrz w wymagających tego przypadkach.
- Współpraca z innymi instytucjami i organizacjami w celu udzielania skutecznego wsparcia dzieciom i ich rodzinom.
- Tworzenie harmonogramów pracy
- Dokumentowanie swojej pracy – zgodnie z wymaganiami projektu (realizowanego z funduszy UE), prowadzenie notatek ze spotkań, przygotowywanie scenariuszy zajęć prowadzenie dziennika i wpisów w teczkach wychowanków, przygotowywanie sprawozdań okresowych z pracy.

Wymagania niezbędne:

- wykształcenie wyższe w stopniu magistra na kierunku psychologia;
- posiadanie warsztatu do pracy indywidualnej i grupowej z dziećmi i rodziną;
- znajomość ustawy w o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz przepisów wykonawczych do ustawy, w szczególności dotyczących zasad funkcjonowania placówek opiekuńczo-wychowawczych i placówek wsparcia dziennego;
- znajomość ustawy o ochronie zdrowia psychicznego;
- znajomość ustawy o pomocy społecznej;
- obsługa komputera – pakiet MS Office (Word, Excel);
- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
- nie figurować w powszechnym Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym;
niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie;
- pełna władza rodzicielska (w przypadku rodzica), wypełnianie obowiązku alimentacyjnego – w przypadku gdy, taki obowiązek wynika z tytułu egzekucyjnego.

Umiejętności:

komunikatywność, odporność na stres, kreatywność, cierpliwość, odpowiedzialność, odporność emocjonalna, empatia, podzielność uwagi, dokładność i spostrzegawczość, umiejętność pracy w zespole, zaangażowanie, budowanie relacji, zdolności organizacyjne i prowadzenia dokumentacji, systematyczność.

Dodatkowo (nieobligatoryjnie):

- kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie kierunkowe;
- kopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy z dziećmi i rodzinami lub zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku kontynuacji zatrudnienia;
- kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji (będące w posiadaniu kandydata);
- kopie opinii lub referencji z poprzednich miejsc pracy (będące w posiadaniu kandydata).

Oferujemy:

- umowę o pracę (w wymiarze pełen etat);
- pracę w zgranym, doświadczonym zespole;
- możliwość rozwoju zawodowego;
- pracę w stabilnej instytucji, z długim doświadczeniem, nastawionej na innowacje i rozwój metod pracy.

Zgłoszenie:

Na zgłoszenia czekamy do 13 września 2019r.
- drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., wpisując w tytule „Psycholog”
lub
- osobiście w sekretariacie CWR RW, ul. Jezuicka 1/3, IV piętro, 00-281 Warszawa
lub
za pośrednictwem poczty na adres: ul. Stara 4, 00-231 Warszawa, z dopiskiem na kopercie „Psycholog".

W zgłoszeniu prosimy przesłać:

- CV;
- list motywacyjny;
- wypełniona i podpisana „Klauzula informacyjna w zakresie ochrony danych osobowych dla kandydatów do pracy w Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” 

Informacje dodatkowe:

- Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. 
- Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.
- Budynek Ogniska Starówka na ul. Starej 4 będzie przystosowany do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Więcej informacji o instytucji można uzyskać na stroniehttp://centrumwspieraniarodzin.pl/ lub na Facebooku Centrum Wspierania Rodzin.

  


Rejestr zmian

data i godzina zmianytytuł artykułuosoba wprowadzająca zmianę
27-08-2019 11:48:18Nabór na wolne stanowisko- psychologIwona Łabajczyk
28-08-2019 11:00:27Nabór na wolne stanowisko- psychologIwona Łabajczyk
28-08-2019 11:05:17Nabór na wolne stanowisko- psychologIwona Łabajczyk