Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa”, ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

Informatyk w wymiarze 1 etat.

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:

 

1. Wykonywanie obowiązków Administratora Systemu Informatycznego w postaci:

- wdrażania procedur związanych z realizacją Instrukcji zarządzania systemem  informatycznym oraz nadzór nad jej przestrzeganiem,

-  aktualizowanie oprogramowania antywirusowego,

- przeprowadzanie cyklicznych kontroli antywirusowych na wszystkich  komputerach ,  

- nadzór nad naprawami, konserwacją oraz likwidacją urządzeń  komputerowych zawierających dane osobowe,

- definiowanie użytkowników i haseł dostępu, zakładanie kont pocztowych,

- wykonywanie kopii zapasowych i ich przechowywanie oraz okresowe sprawdzanie pod kątem ich dalszej przydatności,                                                                                                                                                 

- przeprowadzanie bieżącej kontroli oraz dokonywanie ocen stanu bezpieczeństwa systemu  informatycznego,                                                                                                                                                                              

- wdrażanie i rozwój systemów informatycznych,                                                                                                                                         

- bieżące utrzymanie systemów (analiza wydarzeń, alarmów, wykonywanie kopii zapasowych, wsparcie użytkowników końcowych) .                                                                                                                                   

2. Wykonywanie czynności  serwisowych obejmujących  w szczególności:

- nadzór nad poprawnością funkcjonowania sieci komputerowej, urządzeń komputerowych, okablowania strukturalnego oraz urządzeń peryferyjnych,                                                                                                                                                                             

- wymiana uszkodzonych elementów, modernizacja sprzętu,                                                                                                                                

- nadzór nad poprawnością funkcjonowania poszczególnych stanowisk komputerowych,                                                                

- wykonywanie kopii bezpieczeństwa  oraz ich archiwizacja,                                                                                                            

- wykonywanie aktualizacji oprogramowania,                                                                                                                                         

- diagnoza systemów w celu wykrycia sytuacji niepożądanych, w szczególności monitorowanie zdarzeń zagrażających bądź potencjalnie zagrażających bezpieczeństwu całego systemu i właściwa reakcja na nie,                                                                                                                                   - zarządzanie ruterami od strony WAN,                                                                                        

- monitorowanie sieci LAN pod kątem używanych urządzeń ,

- administrator serwera linuxowego,

- znajomość HTML/CSS, JavaScript, jQuery, PHP, MySQL,

- system Windows 7/8/10 konserwacja i zarządzanie,

- sieć LAN konserwacja i zarządzanie, ogólna wiedza na temat komputerów,

- administrowanie serwisem baza-monitorujaca:

• programowanie: HTML/CSS, JavaScript, PHP, MySQL, jQuery

• prowadzenie helpdesku oraz rejestracji: reagowanie na sytuacje problemowe i awaryjne, konsultacje i szkolenia, rejestracja nowych kont i użytkowników

• umiejętność analizy kodu źródłowego, nanoszenie poprawek, modyfikacja treści

• zarządzanie certyfikatami SSL, domenami i subdomenami, VirtualHostami

• zarządzanie kontami użytkowników,

• zarządzanie słownikami systemu

- rozwój systemu baza-monitorujaca:

• programowanie: HTML5/CSS3, JavaScript, PHP, MySQL, jQuery, AngularJS

• znajomość programowania obiektowego, frameworków PHP (Zend, Symfony), rozumienie zagadnień: PDO, MVC,

- usuwanie  awarii, usterek sprzętowych i oprogramowania.   

 

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:                                                                               

Miejsce pracy:

Praca w budynku siedziby Centrum i poza nim. W Budynku  brak windy. Podjazd tylko   do drzwi wejściowych do budynku. Dojście od ulicy Starej po schodach. Toalety  nie dostosowane do osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Budynek niedostosowany dla osób poruszających się na wózku, niedowidzących i niewidzących.

Stanowisko pracy:

związane  z   pracą   przy   komputerze,   obsługą   urządzeń  biurowych,  rozmowami   telefonicznymi,   przemieszczaniem  się  wewnątrz budynku i wyjściami w teren.   Na  stanowisku  pracy   brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym.

 

Wymagania niezbędne :

•obywatelstwo polskie

• pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

• niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

• nieposzlakowana opinia

• wykształcenie wyższe informatyczne, elektroniczne

•doświadczenie zawodowe powyżej 3 lat na podobnym stanowisku

 

Wymagania dodatkowe:

• znajomość  ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922.),

• znajomość rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i  organizacyjnych,  jakim  powinny  odpowiadać  urządzenia  i  systemy  informatyczne  służące  do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024 z zm.),

• znajomość technologii wykorzystywanych  podczas tworzenia systemu: PHP, jquery, mysql, apache                                                                                   • zdolności organizacyjne, obowiązkowość, systematyczność, kreatywność, zaangażowanie, komunikatywność, systematyczność, odporność na stres.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6 %.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

•             curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej

•             list motywacyjny

•             kserokopia świadectwa ukończenia szkoły wyższej

•             kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe powyżej 3 lat na podobnym stanowisku

•             oświadczenie o posiadanym obywatelstwie

•             oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych

•             oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

•             zgoda na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb tej rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922.)”

 

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów do sekretariatu Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” ul. Stara 4, 00-231 Warszawa lub przesłanie za pośrednictwem poczty w terminie do dnia 31.03.2017 r. z dopiskiem na kopercie: informatyk

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w adres w terminie do dnia 31.03.2017 r.


Rejestr zmian

data i godzina zmianytytuł artykułuosoba wprowadzająca zmianę
20-03-2017 16:12:23Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - i...Maja Margasińska
20-03-2017 16:16:42Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - i...Maja Margasińska
05-05-2017 14:07:36Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - i...Maja Margasińska