Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa" ul. STARA  4, 00-230 WARSZAWA ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

 Starszy inspektor do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy    -    w wymiarze 1/10 etatu.

Do  głównych  zadań  osoby  zatrudnionej  na  tym  stanowisku będzie  należało   między  innymi:

 

1. Przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
2.  Informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych.
3.  Sporządzanie okresowych analiz stanu bhp.
4.  Ustalanie i dokumentowanie wypadków przy pracy.
5.  Prowadzenie szkoleń w zakresie bhp.
6.  Dokonywanie oceny ryzyka zawodowego.
7.  Sporządzanie wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bhp.
8.  Rozpoznawanie czynników niebezpiecznych, szkodliwych i uciążliwych dla zdrowia w środowisku pracy.

9. Udział w opracowywaniu planów modernizacji i rozwoju zakładu pracy oraz przedstawianie propozycji dotyczących uwzględnienia w tych planach rozwiązań techniczno-organizacyjnych zapewniających poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy.

10. Udział w ocenie założeń i dokumentacji dotyczących modernizacji zakładu pracy albo jego części, a także nowych inwestycji, oraz zgłaszanie wniosków dotyczących uwzględnienia wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy w tych założeniach i dokumentacji.

11.Udział w przekazywaniu do użytkowania nowo budowanych lub przebudowywanych obiektów budowlanych albo ich części, w których przewiduje się pomieszczenia pracy, urządzeń produkcyjnych oraz innych urządzeń mających wpływ na warunki pracy i bezpieczeństwo pracowników.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:                                                                              

Miejsce pracy:

Praca w budynku siedziby Centrum i poza nim. W Budynku  brak windy. Podjazd tylko   do drzwi wejściowych do budynku. Toalety  nie dostosowane do osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Budynek niedostosowany dla osób poruszających się na wózku, niedowidzących i niewidzących.

Stanowisko pracy:                                                                                                                                                                                                                                  związane  z   pracą   przy   komputerze,   obsługą   urządzeń  biurowych,  rozmowami   telefonicznymi,   przemieszczaniem  się  wewnątrz budynku i wyjściami w teren.   Na  stanowisku  pracy   brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym.

Wymagania niezbędne :

· obywatelstwo polskie

· pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

· niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

· nieposzlakowana opinia

· wykształcenie:

-  zawód technika bezpieczeństwa i higieny pracy oraz co najmniej 3-letni staż pracy w służbie bhp lub wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy albo studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Wymagania dodatkowe:

Predyspozycje osobowościowe:
a) umiejętność dobrej organizacji pracy,
b) samodzielność i inicjatywa,
c) dyspozycyjność.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6 %.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

·   curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej

·   list motywacyjny

·   kserokopia świadectwa ukończenia szkoły

·   kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe powyżej 3 lat w służbie BHP

·   oświadczenie o posiadanym obywatelstwie

·   oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych

·   oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

·   zgoda na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb tej rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922.)”

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów do sekretariatu Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” ul. Stara 4, 00-231 Warszawa lub przesłanie za pośrednictwem poczty w terminie do dnia 27.11.2017 r. 

z dopiskiem na kopercie: starszy inspektor ds. bezpieczeństwa i higieny pracy

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w adres w terminie do dnia 27.11.2017 r.


Rejestr zmian

data i godzina zmianytytuł artykułuosoba wprowadzająca zmianę
16-11-2017 13:42:19Starszy inspektor d/s bezpieczeństwa i h...Maja Margasińska