Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

 Specjalista ds. inwestycyjno-technicznych w wymiarze 1 etat.

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:

· Przygotowanie dokumentacji do remontów i niezbędnych zezwoleń dotyczących zamierzeń inwestycyjnych

· Efektywna i terminowa realizacja remontów oraz modernizacja infrastruktury

· Nadzorowanie i rozliczanie pracy wykonawców i podwykonawców

· Prowadzenie dokumentacji technicznej obiektów

· Tworzenie harmonogramów i nadzorowanie ich wypełniania, odbieranie prac od wykonawców i podwykonawców

· Rozliczanie prac konserwacyjnych w firmie

· Prowadzenie ewidencji oraz rozliczeń należności związanych z bieżącym utrzymaniem obiektów własnych i wynajmowanych

· Kompleksowe zarządzanie nieruchomościami

· Archiwizacja prowadzonej dokumentacji

· Nadzorowanie pracy podległych pracowników

· Sprawozdawczość do GUS.

 

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:                                                                              

Miejsce pracy:

Praca na pierwszym piętrze budynku siedziby Centrum i poza nim. W budynku brak windy. Podjazd tylko do drzwi wejściowych do budynku. Toalety niedostosowane do osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Budynek niedostosowany dla osób poruszających się na wózku, niedowidzących i niewidzących.

Stanowisko pracy:                                                                                                                                                                                                                              związane z pracą przy komputerze, obsługą urządzeń biurowych, rozmowami telefonicznymi, pracą na wysokości, przemieszczaniem się  wewnątrz budynku i wyjściami w teren. Na stanowisku pracy brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym.

Wymagania niezbędne :

·obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2016 poz. 902)

· pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

· niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

· nieposzlakowana opinia
· bardzo dobrej znajomości pakietu MS Office oraz praktycznej znajomości AutoCAD – mile widziane
· prawo jazdy kat. B
· znajomości prawa budowlanego i administracyjnego
· uprawnienia budowlane – mile widziane;
· wykształcenie średnie– techniczne (budowlane) i minimum 5 letni staż pracy lub wyższe
i 4 letni staż pracy;

· doświadczenie zawodowe powyżej 3 lat na podobnym stanowisku;

Wymagania dodatkowe:

· doświadczenie w inwestycjach i zarządzaniu nieruchomościami
· praktyczne doświadczenie w branży budowlanej
· umiejętność nadawania priorytetów oraz bardzo dobra organizacja pracy
· biegłość w korzystaniu z dokumentacji technicznej
· otwartość na szukanie i wdrażanie nowych rozwiązań
· doświadczenie zawodowe przy remontach obiektów zabytkowych będzie dodatkowym atutem.
· znajomość regulacji prawnych  niezbędnych do podjęcia pracy na stanowisku                                           

· powyżej 4 letni staż pracy                                                                                                                       

 · zdolności organizacyjne, obowiązkowość, systematyczność, kreatywność, zaangażowanie, komunikatywność, systematyczność, odporność na stres

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6 %.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

· curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej

· list motywacyjny

· kserokopia świadectwa ukończenia szkoły

· kserokopie świadectw pracy dokumentujących wymagany minimum 4 letni staż pracy lub zaświadczenie  o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy

· kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe powyżej 3 lat na podobnym stanowisku

· oświadczenie o posiadanym obywatelstwie

· oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych

· oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

· zgoda na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb tej rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922)”

· dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być przetłumaczone na język polski

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów osobiście lub za pośrednictwem poczty  do sekretariatu na adres Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” ul. Stara 4, 00-231 Warszawa, a także na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  w terminie do dnia 28.02.2018 r. z dopiskiem na kopercie: Specjalista ds. inwestycyjno-technicznych                                     

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w adresy w terminie do dnia 28.02.2018 r.


Rejestr zmian

data i godzina zmianytytuł artykułuosoba wprowadzająca zmianę
02-02-2018 13:29:20nabór na wolne stanowisko urzędnicze Spe...Maja Margasińska
02-02-2018 13:30:08Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Spe...Maja Margasińska
02-02-2018 13:38:08Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Spe...Maja Margasińska