Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa" ul. Stara 4 00-230 Warszawa

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

 Inspektor ochrony danych osobowych   -   w wymiarze 1/4 etatu

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:

·        prowadzenie audytów w obszarze bezpieczeństwa informacji /zgodności bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych z przepisami RODO i regulacjami wewnętrznymi,

·        przygotowywanie i prowadzenie szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych dla osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych,

·        tworzenie oraz opiniowanie projektów umów, procedur, regulacji wewnętrznych i innych dokumentów pod katem ich zgodności z przepisami prawa,

·        wdrożenie oraz prowadzenie analiz ryzyka w zakresie przetwarzania danych osobowych,

·        opracowanie procedur z zakresu ochrony danych osobowych i nadzór nad ich przestrzeganiem,

·        rozwiązywanie bieżących problemów w obszarze ochrony danych osobowych oraz uczestnictwo w procesie zarządzania incydentami bezpieczeństwa,

·        pełnienie funkcji punktu kontaktowego wobec organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami oraz w stosownym przypadku prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach,

·        pełnienie roli punktu kontaktowego dla osób, których te dane dotyczą,

·        prowadzenie rejestru czynności.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:                                                                              

Miejsce pracy:

Praca w budynku siedziby Centrum i poza nim. W Budynku brak windy. Podjazd tylko do drzwi wejściowych do budynku. Toalety niedostosowane do osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Budynek niedostosowany dla osób poruszających się na wózku, niedowidzących i niewidzących.

Stanowisko pracy:                                                                                                                                                                                                                            związane z pracą przy komputerze, obsługą urządzeń biurowych, rozmowami telefonicznymi, przemieszczaniem się wewnątrz budynku i wyjściami w teren. Na stanowisku pracy brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym.

Wymagania niezbędne :

· obywatelstwo polskie

· pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

· niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

· nieposzlakowana opinia

· wykształcenie wyższe (preferowane zarządzanie, prawo, administracja, bezpieczeństwo informacji, bezpieczeństwo systemów IT)

· wiedza z zakresu nowych regulacji wprowadzonych przez RODO potwierdzona ukończonym kursem

Wymagania dodatkowe:

·         co najmniej 2-letnie doświadczenie w dziale zajmującym się ochroną danych osobowych,

·         znajomość przepisów i norm w zakresie bezpieczeństwa informacji i ochrony danych,

·         praktyczna znajomość norm ISO 27001,

·         doświadczenie w wykonywaniu analiz ryzyka dla kluczowych procesów w firmie,

·         doświadczenie we wdrażaniu i nadzorowaniu dokumentacji z zakresu ochrony danych osobowych,

·         samodzielność, komunikatywność, dokładność,

·         wysokie zdolności organizacyjne,

·         znajomość zagadnień bezpieczeństwa systemów informatycznych,

·         wiedza o systemach informatycznych,

·         doświadczenie w audytowaniu oraz wdrażaniu środków ochrony danych osobowych,

·         doświadczenie w pełnieniu funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI),

·         ukończone studia podyplomowe kierunkowe lub certyfikaty potwierdzające wiedzę z zakresu bezpieczeństwa informacji i działania ABI,

·         wiedza z zakresu technologii informatycznych;

mile widziany certyfikat z systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnie z normą ISO 27001.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6 %.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

·   curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej

·   list motywacyjny

·   kserokopia świadectwa ukończenia szkoły wyższej

·   kserokopie świadectw pracy oraz innych dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe co najmniej 2 lata lub zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia w przypadku pozostawania w stosunku pracy

·   kserokopie ukończonych kursów

·   oświadczenie o posiadanym obywatelstwie

·   oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych

·   oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

·   zgoda na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb tej rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922.)”

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów osobiście lub za pośrednictwem poczty do sekretariatu na adres Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” ul. Stara 4, 00-231 Warszawa, lub na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
w terminie do dnia 30.05.2018 r.

z dopiskiem: inspektor ochrony danych osobowych.

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w adresy w terminie do dnia 30.05.2018 r.


Rejestr zmian

data i godzina zmianytytuł artykułuosoba wprowadzająca zmianę
14-05-2018 16:19:53Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - I...Maja Margasińska