Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zagospodarowanie terenu przy ul. Starej 4 – dokumentacja: ogłoszenie, SIWZ, dokumentacja projektowa

Dyrekcja Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” informuje o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego na roboty budowlane – sygn. sprawy CWR.271.3.2015, nazwa zadania: „Wykonanie zagospodarowania terenu (boisko wielofunkcyjne, plac zabaw) wraz z odwodnieniem i oświetleniem oraz przebudowa garaży przy ul. Starej 4 w Warszawie”.

Ww. przetarg został ogłoszony w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 18.12.2015 r. pod numerem 186855-2015.

Termin składania ofert upływa w dniu 04.01.2016 r. o godz. 11:00.

Miejsce składania ofert: sekretariat Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa”, ul. Stara 4, 00-231 Warszawa, pok. 49, I piętro

Termin otwarcia ofert nastąpi w dniu 04.01.2016 r. o godz. 11:15.