Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: specjalista ds. współpracy i komunikacji – komunikacja wewnętrzna

Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa”, ul. Stara 4, 00-230 Warszawa ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze 

specjalista ds. współpracy i komunikacji – komunikacja wewnętrzna w wymiarze  1 etatu 

 

Do  głównych  zadań  osoby  zatrudnionej  na  tym  stanowisku należeć będzie:

 1. diagnoza potrzeb i oczekiwań pracowników zapewniających przyjazne warunki, pozytywną atmosferę pracy oraz benefity pracownicze
 2. opracowywanie i aktualizowanie spójnej koncepcji i rozwiązań w obszarze budowania pozytywnej marki pracodawcy
 3. budowanie sprawnej komunikacji oraz przepływu informacji pomiędzy pracownikami oraz komórkami organizacyjnymi CWR
 4. inicjowanie i udział w pracach zespołu odpowiedzialnego za tworzenie benefitów pracowniczych, planów i procesów onboardingu i offboardingu pracowników
 5. pozyskiwanie nowych oraz utrzymywanie kontaktów z partnerami, m.in. instytucjami edukacyjnymi, publicznymi i samorządowymi instytucjami, organizacjami pozarządowymi oraz przedstawicielami biznesu w zakresie budowania marki pracodawcy i działań employer brandingu
 6. współpraca w komunikowaniu działań na zewnątrz organizacji, w tym wsparcie w prowadzeniu kanałów społecznościowych CWR
 7. współorganizowanie i udział w wydarzeniach promocyjnych, okolicznościowych dla pracowników oraz odbiorców działań prowadzonych w CWR
 8. przewodniczenie lub uczestnictwo w pracach zespołów roboczych lub projektowych, tworzenie i nadzór nad realizacją zadań i harmonogramu wydarzeń oraz projektów, tworzenie, realizacja i rozliczanie budżetów finansowych wydarzeń i projektów
 9. prowadzenie bieżącej dokumentacji realizowanych zadań i projektów zgodnie z obowiązującymi w  Centrum procedurami
 10. wykonywanie innych zadań i prac zleconych przez przełożonego dotyczących pracy zgodnej z przepisami prawa i ustalonym w umowie rodzajem pracy.  

Wymagane umiejętności na stanowisku:

 1. znajomość struktury samorządowej m.st. Warszawy, w tym struktury organizacyjnej jednostek działających w obszarze edukacji, wsparcia rodziny oraz pomocy społecznej,
 2. wiedza w zakresie ustaw o:
  • samorządzie terytorialnym oraz o pracownikach samorządowych
  • pomocy społecznej
  • wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
  • działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
  • zamówieniach publicznych
  • zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
  • dostępie do informacji publicznej. 
 3. umiejętność pracy w środowisku Workspace Google, obsługi programów MS Office (Word, Excell)
 4. doświadczenie w wystąpieniach publicznych, w tym prowadzenie spotkań i wydarzeń, przedstawiania prezentacji, udział w konferencjach, wizytach studyjnych
 5. znajomość języka angielskiego w stopniu co najmniej A2
 6. kompetencje: wiedza o narzędziach employer brandingu, umiejętność pisania tekstów i znajomość zasad komunikacji w internecie, koordynowanie zadań i projektów
 7. umiejętność współpracy w zespole, planowania i organizacji zadań, rozwiązywania konfliktów w zespole, umiejętność pracy pod presją czasu, kreatywność. 

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:    

Miejsce pracy w strukturze CWR RW: biuro CWR RW, ul. Stara 4, 00-231 Warszawa. 

Praca w budynku na parterze. Budynek nie jest dostosowany dla osób z niepełnosprawnościami. Toalety nie są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Na  stanowisku  pracy   brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom z niepełnosprawnościami. 

Stanowisko pracy: związane  z   pracą   przy   komputerze,   obsługą   urządzeń  biurowych,  rozmowami   telefonicznymi, przemieszczaniem się po Warszawie oraz wyjazdami poza Warszawę.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6 %.

Oferujemy:

 1. umowę o pracę
 2. dodatek stażowy (wysokość zależna od posiadanego stażu pracy zawodowej)
 3. dodatek motywacyjny
 4. trzynaste wynagrodzenie
 5. rozwój zawodowy – szkolenia pracownicze
 6. dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych
 7. szeroką ofertę świadczeń socjalnych dla Ciebie i Twojej rodziny
 8. zapomogi i pożyczki na cele mieszkaniowe.

Wynagrodzenie zasadnicze na stanowisku specjalisty, zgodnie z zarządzeniem nr 21/2023 Dyrektora Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” z dnia 13 grudnia 2023 r., wynosi nie mniej niż 5350 zł brutto. Indywidualna wysokość wynagrodzenia ustalana jest na podstawie posiadanych kwalifikacji, doświadczenia zawodowego oraz rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem.   

Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych) 
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 3. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne   przestępstwo skarbowe
 4. nieposzlakowana opinia
 5. umiejętność sprawnej obsługi komputera 
 6. wykształcenie wyższe I stopnia
 7. staż pracy: minimum 3-letni stażu pracy. 

Wymagane dokumenty i oświadczenia: 

 1. curriculum vitae (CV) z przebiegiem nauki i pracy zawodowej
 2. list motywacyjny
 3. kopia dyplomu potwierdzającego wykształcenie wyższe
 4. kopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności
 5. kopie świadectw pracy
 6. oświadczenie o: 
  • posiadanym obywatelstwie
  • pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych
  • nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia
  • publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
  • posiadaniu nieposzlakowanej opinii.
 7. podpisanie poniższej klauzuli informacyjnej na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb tej rekrutacji.

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów w wybrany sposób:

 • przesłanie pocztą lub złożenie osobiście do sekretariatu na adres: Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” ul. Stara 4, 00-231 Warszawa 

w terminie do dnia 23.06.2024 r.  z dopiskiem na kopercie: Specjalista ds. współpracy i komunikacji – komunikacja wewnętrzna

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie do 23.06.2024 r. W przypadku dodatkowych pytań lub wyjaśnień prosimy o kontakt z p. Marzeną Murawską, tel: 0-536 100 007, e-mail: m.murawska@rodzinnawarszawa.pl .

Obowiązek informacyjny w związku z przetwarzaniem danych osobowych – kandydaci do pracy – Kodeks Pracy:

 1. Administratorem danych osobowych jest Centrum Wspierania Rodzin “Rodzinna Warszawa” (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: ul. Stara 4, 00-231 Warszawa. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Stara 4, 00-231 Warszawa.
 1. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: iod@rodzinnawarszawa.pl.
 2. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  a) przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, w zakresie wykraczającym poza przepisy prawa pracy – art. 6 ust. 1 lit a RODO;
  b) przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, w zakresie określonym przez przepisy prawa pracy – art. 6 ust. 1 lit. b, c RODO;
  c) wykorzystania danych osobowych w następnych naborach pracowników jeśli wyrażona zostanie zgoda – art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Jeśli w dokumentach rekrutacyjnych, zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, to przetwarzanie danych osobowych odbywa się wyłącznie na podstawie zgody – art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do czasu zakończenia procesu rekrutacji.

W przypadku wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych, dane będą przechowywane przez okres 1 roku.

 1. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.
 2. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 3. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie przepisów prawa, w tym w szczególności do: Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawa oraz na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych.
 4. Posiada Pan/ Pani prawo do:
  a) żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
  b) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych;
  c) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  d) wniesienia skargi na działania Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22 1 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie danych wykraczających poza ten zakres jest dobrowolne.
 6. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji. 

 

Ja, ………………………………………………………………………… wyrażam zgodę na:

 przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji,  na przetwarzanie moich danych osobowych (dotyczy, gdy przekazane dane osobowe wykraczają poza zakres wskazany w art. 22 1 Kodeksu Pracy),  na przetwarzanie moich danych osobowych szczególnej kategorii (wymagane w przypadku, gdy kandydat podaje z własnej woli dane osobowe wskazane w art. 9 ust. 1 RODO).

 

Zapoznałam/em się z obowiązkiem informacyjnym: 

……………………………………… ……………………………………

/data/ /podpis/