Instruktor ds. kulturalno-oświatowych w FabLabie Pobite Gary!

Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa”  

ul. Stara  4, 00-231 Warszawa 

Ogłasza nabór na wolne stanowisko 

Instruktor ds. kulturalno-oświatowych w FabLabie Pobite Gary! w wymiarze 5/8 etatu

 

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:

 1. Zarządzanie organizacją i administracją FabLabu Pobite Gary! – codzienne działanie miejsca, prowadzenie i archiwizowanie dokumentacji, przygotowywanie grafików, itp. 
 2. Koordynacja działań FabLabu Pobite Gary! oraz nadzór nad osobami zatrudnionymi w FabLabie Pobite Gary!.
 3. Zapewnienie w porozumieniu z przełożonym materiałów i instrumentów do pracy – wybór i zakup.
 4. Organizacja projektów edukacyjno – muzycznych dla m.in. wychowanków Centrum, placówek wsparcia dziennego, placówek opiekuńczo-wychowawcze, MOS, MOW, klas ze szkół specjalistycznych, osób korzystających z FabLabu Kamera Akcja!, nauczycieli, seniorów, wszystkich warszawiaków:
 • tworzenie, stosowanie i promowanie nowoczesnych form pracy z dziećmi i rodzinami; 
 • przygotowywanie i obsługa zajęć i warsztatów tematycznych dla różnych grup wiekowych w ramach działalności FabLabu Pobite Gary!;
 • tworzenie programu zajęć i warsztatów tematycznych prowadzonych w FabLabie Pobite Gary!;
 • prowadzenie mediów społecznościowych FabLabu Pobite Gary!: Facebook, Instagram, YouTube;
 • współpraca z prowadzącymi zajęcia/warsztaty.
 1. Obsługa instrumentów, sprzętu specjalistycznego oraz całego wyposażenia FabLabu Pobite Gary!.
 2. Reprezentacja FabLabu Pobite Gary! na zewnątrz.
 3. Współpraca z innymi działami i jednostkami oraz ich pracownikami działającymi w ramach Centrum.
 4. Zapewnienie odpowiedniego przepływu informacji pomiędzy kierownictwem Centrum, poszczególnymi Działami oraz osobami zatrudnionymi w FabLab Pobite Gary!.
 5. Prowadzenie bieżącej dokumentacji realizowanych projektów zgodnie z obowiązującymi w Centrum procedurami.

 

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Miejsce pracy: 

Praca w budynku na ul. Błękitnej 32, 04-649 Warszawa i poza nim. Toalety dostosowane do osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Budynek dostosowany dla osób poruszających się na wózku.

Stanowisko pracy:                                                                                                                                                                                                                                          

Związane z pracą przy komputerze, obsługą urządzeń  biurowych, rozmowami telefonicznymi, obsługą interesanta, przemieszczaniem się wewnątrz i na zewnątrz budynku. 

Na stanowisku pracy brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym i niedowidzącym.

 

Oferujemy:

 • zatrudnienie na umowę o pracę od stycznia 2022r. w wymiarze 5/8 etatu,
 • ruchome godziny pracy pomiędzy 9.00 – 20.00 (w zależności od grafiku pracy FabLabu Pobite Gary!),
 • wynagrodzenie zasadnicze 2500-2.800 zł/brutto orazdodatek stażowy od 5% do 20% (w zależności od stażu pracy),
 • dodatek motywacyjny,
 • 13ste wynagrodzenie.
 • pracę dającą satysfakcję;
 • pracę w doświadczonym i zgranym zespole;
 • pracę w dynamicznej instytucji z długim doświadczeniem;
 • udział w innowacyjnym, dynamicznie rozwijającym się projekcie (http://fablabpobitegary.centrumwspieraniarodzin.pl/fablab-pobite-gary/).

 

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie minimum średnie,
 • obsługa komputera w stopniu bardzo dobrym – pakiet MS Office (Word, Excel, PowerPoint, etc),
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

Dodatkowym atutem będą:

 • doświadczenie w organizacji projektów edukacyjno – muzycznych

 

Poszukujemy osoby: 

 • posiadającej zdolności organizacyjne i koordynacyjne, 
 • łatwo nawiązującej kontakty,
 • komunikatywnej, 
 • potrafiącej odnaleźć się zarówno w pracy zespołowej jak i samodzielnej,
 • odpornej na stres, 
 • odpowiedzialnej, 
 • obowiązkowej,
 • dokładnej,
 • angażującej się w wykonywaną pracę.

 

Wymagane dokumenty:

 • CV; 
 • List motywacyjny (obowiązkowo); 
 • wypełnionej i odręcznie podpisanej „Klauzuli informacyjnej w zakresie ochrony danych osobowych dla kandydatów do pracy w Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa”.

 

Dodatkowo (nieobligatoryjnie):

 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;
 • kopie świadectw pracy dokumentujących staż pracy;
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji (będące w posiadaniu kandydata);
 • kopie opinii lub referencji z poprzednich miejsc pracy (będące w posiadaniu kandydata).

 

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów:

lub

 • osobiście w sekretariacie CWR RW, ul. Stara 4, 00-231 Warszawa

lub 

 • za pośrednictwem poczty na adres: ul. Stara 4, 00-231 Warszawa

z dopiskiem na kopercie:
„Instruktor ds. kulturalno-oświatowych FabLab Pobite Gary!”

Termin składania ofert do dnia 12 Grudnia 2021r. 

 

Informacje dodatkowe:

 • Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. 
 • Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO – DOKUMENT