Kierownik działu

Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa”

ul. STARA 4

00-230 WARSZAWA

Ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze

 

Kierownik działu  w wymiarze  1 etat.

Do  głównych  zadań  osoby  zatrudnionej  na  tym  stanowisku będzie  należało   między  innymi:

 1. Organizacja i nadzorowanie prowadzenia szkoleń, superwizji i innych form doskonalenia zawodowego dla pracowników CWR RW.
 2. Współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego m.st. Warszawy, komisjami dialogu społecznego, komisjami rozwiązywania problemów alkoholowych, organizacjami pozarządowymi w ramach organizacji i nadzorowania szkoleń.
 3. Organizowanie wyjazdów socjoterapeutycznych oraz koordynacja pracy w Ośrodku Górskim Kordon;
 4. Nawiązywanie i utrzymywanie współpracy z przedsiębiorcami, instytucjami i innymi podmiotami prowadzącymi podnoszenie kwalifikacji zawodowych.
 5. Nadzorowanie realizacji projektu Miasta Korzyści dla organizacji pozarządowych.
 6. Nadzorowanie realizacji projektu Bazy Monitorującej dla placówek wsparcia dziennego.
 7. Organizacja i nadzorowanie pracy zespołu podległych pracowników.
 8. Opracowywanie planów, harmonogramów, sprawozdań, regulaminów w zakresie powierzonych zadań.
 9. Reprezentowanie CWR RW w kontaktach wewnętrznych i zewnętrznych.
 10. Prowadzenie dokumentacji i archiwizowanie zgodnie z przepisami kancelaryjnymi.

 

Charakterystyka pracy

 1. Znajomość języka angielskiego w stopniu co najmniej A2.
 2. Znajomość struktury samorządowej m.st. Warszawy, w tym struktury organizacyjnej jednostek działających w obszarze edukacji, wsparcia rodziny oraz pomocy społecznej.
 3. Wiedza w zakresie ustaw o samorządzie terytorialnym, pracownikach samorządowych, działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, pomocy społecznej, o zamówieniach publicznych.
 4. Umiejętność pracy w środowisku Workspace Google, obsługi programów MS Office, w szczególności MS Excel i PowerPoint.
 5. Umiejętność reprezentacji publicznej, w tym prowadzenia wystąpień, prezentacji, udział w konferencjach, wizytach studyjnych.
 6. Kompetencje: umiejętność zarządzania zespołem, planowania i delegowania zadań, organizacji pracy oraz rozwiązywania konfliktów w zespole, umiejętność pracy pod presją czasu, kreatywność.

Predyspozycje osobowościowe: umiejętność planowania i organizacji pracy własnej i zespołu pracowników, identyfikacja z organizacją, komunikacja, sumienność, współpraca, obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego.

 

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:                                                                               

Miejsce pracy:

Praca na piętrze budynku siedziby Centrum. W Budynku  jest winda. Toalety  dostosowane do osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Budynek nie dostosowany dla osób, niedowidzących i niewidzących.

Stanowisko pracy: związane  z   pracą   przy   komputerze,   obsługą   urządzeń  biurowych,  rozmowami  telefonicznymi,   przemieszczaniem  się  wewnątrz budynku. Na  stanowisku  pracy   brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym.

Oferujemy

 • umowę o pracę
 • dodatek stażowy (przysługuje po przepracowaniu 5 lat na podstawie umowy o pracę)
 • dodatek motywacyjny
 • rozwój zawodowy
 • trzynaste wynagrodzenie
 • dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych
 • szeroką ofertę świadczeń socjalnych dla Ciebie i Twojej rodziny
 • zapomogi i pożyczki na cele mieszkaniowe.

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6 %.

Wymagania niezbędne

 • obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • nieposzlakowana opinia
 • umiejętność sprawnej obsługi komputera
 • posiada co najmniej trzyletni staż pracy lub wykonywała przez co najmniej 3 lata działalność gospodarczą o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku
 • minimum 3 lata doświadczenia zawodowego w koordynowaniu zadań i projektów szkoleniowych; znajomość metodyk zarządzania projektami
 • minimum 5-letni staż pracy w administracji publicznej, jednostce administracji publicznej.

wykształcenie wyższe II stopnia kierunki: psychologia, pedagogika, wydział nauk stosowanych, socjologia.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • curriculum vitae (CV) z przebiegiem nauki i pracy zawodowej
 • list motywacyjny
 • poświadczenie trzyletniego stażu pracy – świadectwa pracy
 • poświadczenie trzy letniego doświadczenia zawodowego w koordynowaniu zadań i projektów szkoleniowych (świadectwa pracy, zaświadczenie z obecnego miejsca pracy)
 • poświadczenie 5-letniego stażu pracy w administracji publicznej, jednostce administracji publicznej (świadectwa pracy, zaświadczenie z obecnego miejsca pracy)
 • kopia dyplomu potwierdzającego wykształcenie wyższe
 • kopia orzeczenia o stopniu niepełnoprawności
 • oświadczenie o:

− posiadanym obywatelstwie,

− pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

− nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia  publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

− posiadaniu nieposzlakowanej opinii,

 • podpisanie klauzuli informacyjnej na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb tej rekrutacji.

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów na email rekrutacja@rodzinnawarszawa.pl
lub przesłanie/złożenie pocztą/osobiście  do sekretariatu, adres: Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” ul. Stara 4, 00-231 Warszawa  w terminie do dnia 26.11.2023 r. 

z dopiskiem na kopercie:
kierownik działu

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w adresy
w terminie do dnia 26.11.2023 r.

 

Uwaga! Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych dla kandydatów biorących udział w naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze – kierownik działu.

 

                Obowiązek informacyjny w związku z przetwarzaniem danych osobowych

– kandydaci do pracy – Kodeks Pracy:

 

 1. Administratorem danych osobowych jest Centrum Wspierania Rodzin “Rodzinna Warszawa (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: ul. Stara 4, 00-231 Warszawa. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Stara 4, 00-231 Warszawa.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: iod@rodzinnawarszawa.pl.
 3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
 5. przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, w zakresie wykraczającym poza przepisy prawa pracy – art. 6 ust. 1 lit a RODO;
 6. przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, w zakresie określonym przez przepisy prawa pracy – art. 6 ust. 1 lit. b, c RODO;
 7. wykorzystania danych osobowych w następnych naborach pracowników jeśli wyrażona zostanie zgoda – art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Jeśli w dokumentach rekrutacyjnych, zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, to przetwarzanie danych osobowych odbywa się wyłącznie na podstawie zgody – art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do czasu zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych, dane będą przechowywane przez okres 1 roku.

 1. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.
 2. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 3. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie przepisów prawa, w tym w szczególności do: Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawa oraz na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych.
 4. Posiada Pan/ Pani prawo do:
 5. żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
 6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych;
 7. cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 8. wniesienia skargi na działania Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie danych wykraczających poza ten zakres jest dobrowolne.
 10. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

 

Ja, …………………………………………………………………………………….… wyrażam zgodę na:

 przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji,

 na przetwarzanie moich danych osobowych (dotyczy, gdy przekazane dane osobowe wykraczają poza zakres wskazany w art. 22 1 Kodeksu Pracy),

 na przetwarzanie moich danych osobowych szczególnej kategorii (wymagane w przypadku, gdy kandydat podaje z własnej woli dane osobowe wskazane w art. 9 ust. 1 RODO).

 

Zapoznałam/em się z obowiązkiem informacyjnym:

 

                                                                                                                                                                                         ………………………………………

/podpis/                                                                    

……………………………………

/data/