Kierownik działu

Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa”

STARA 4, 00-230 WARSZAWA

Ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

 

Kierownik działu w wymiarze  1 etat.

 

Do  głównych  zadań  osoby  zatrudnionej  na  tym  stanowisku będzie  należało   między  innymi:

 1. Opracowanie strategie polityki Wspierania Rodzin Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” i innowacji społecznych, kreowanie i rozwijanie programów i projektów wynikających ze Statutu CWR RW oraz m.st Warszawy.
 2. Kierowanie i rozwijanie pracy działu wynikających ze statutu Centrum i zgodnych ze strategicznymi celami wyznaczonymi przez Prezydenta m.st Warszawa. Kreowanie i planowanie strategii wsparcia rodzin w Centrum ze szczególnym uwzględnieniem ZOW – wyznaczanie celów bieżących i długofalowych. Monitorowanie realizacji poszczególnych zadań w zakresie efektywnie, oszczędnie i terminowo, przez podległych pracowników i Koordynatorów Ognisk.
 3. Organizowanie i opracowywanie projektów i programów edukacyjnych w tym twórczych i innowacyjnych dla wychowanków i pracowników Centrum, przydział zadań poszczególnym pracownikom Centrum, zarówno o zasięgu lokalnym, jak i międzynarodowym. Pozyskiwanie środków i realizowanie projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych.
 4. Pełnienie kontroli nad planowaniem budżetu i wydatkami Działu, w tym zarządza budżetem Działu i Ognisk Wychowawczych oraz ponosi odpowiedzialność za ich prawidłową realizację. Zawiera i prowadzi w imieniu Centrum, umowy z kontrahentami i instruktorami wspierającymi działania Działu i ZOW.
 5. Przeprowadza bieżącą analizę aktualności zapisów dotyczących zakresu wsparcia rodzin w Centrum, sporządza sprawozdania z realizacji zadań oraz reprezentuje Centrum na zewnątrz w tym na arenie międzynarodowej.
 6. Wypracowywanie, stosowanie i promowanie nowych standardów, modeli i form oraz nowoczesnych metod, form i narzędzi w zakresie pracy z dziećmi i rodzinami. Kreowanie polityki społecznej CWR RW  i m.st Warszawy.

 

Charakterystyka pracy

 1. Koordynacja, sprawozdawczość i rozliczanie projektu, zgodnie z wymogami znajdującymi odzwierciedlenie w zapisach ustawowych oraz aktualnej koncepcji polityki firmy.
 • weryfikacja wydatkowania środków, dokonywanych zamówień, zleceń i umów pod kątem ich zgodności z przepisami;
 • gromadzenie, analiza i udostępnianie komórkom i jednostkom organizacyjnym informacji o stanie realizacji projektu;
 • udział w naradach i komitetach monitorujących, dotyczących przygotowania i realizacji projektu;
 1. Musi znać zagadnienia potrzebne do realizacji zadań oraz akty prawne:
 • przepisy prawa administracyjnego;
 • ustawa o dostępie do informacji publicznej;
 • ustawa Prawo zamówień publicznych.
 1. Współpracuje i inicjuje współpracę z organami organizacji rządowej i samorządowej w szczególności z obszarów pomocy społecznej, nauki i edukacji, organizacji pozarządowych, środowiskiem lokalnym i naukowymi w szczególności BPIPS i BKDS ds. LSW i PWD.
 2. Koordynacja działań ognisk wychowawczych. Szczególną uwaga otacza zakres wprowadzanych standardów, modeli, form i narzędzi pracy z dziećmi i rodzinami wypracowanych w ramach działań z komórkami organizacyjnymi Centrum.
 3. Prowadzenie projektu pn. SPOT Młodzieżowy mającego na celu aktywizację społeczną, rozwijanie kreatywności, podtrzymywanie umiejętności szkolnych, budowanie kręgów wsparcia.
 4. Podejmowanie działań na rzecz kształtowania właściwych stosunków pracy oraz dbałość o wysoką jakość pracy. Przedkładania wnioski w sprawie: awansowania, nagradzania i karania podległych pracowników oraz podnoszenia kwalifikacji.

 

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:                                                                               

Miejsce pracy:

Praca na piętrze budynku siedziby Centrum. W Budynku  jest winda. Toalety  dostosowane do osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Budynek nie dostosowany dla osób, niedowidzących i niewidzących.

Stanowisko pracy: związane  z   pracą   przy   komputerze,   obsługą   urządzeń  biurowych,  rozmowami   telefonicznymi,   przemieszczaniem  się  wewnątrz budynku. Na  stanowisku  pracy   brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym.

Oferujemy

 • umowę o pracę,
 • dodatek stażowy (przysługuje po przepracowaniu 5 lat na podstawie umowy o pracę),
 • dodatek motywacyjny,
 • rozwój zawodowy,
 • trzynaste wynagrodzenie,
 • dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych,
 • szeroką ofertę świadczeń socjalnych dla Ciebie i Twojej rodziny,
 • zapomogi i pożyczki na cele mieszkaniowe.

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6 %.

Wymagania niezbędne

 • obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • nieposzlakowana opinia
 • umiejętność sprawnej obsługi komputera
 • posiada co najmniej trzyletni staż pracy lub wykonywała przez co najmniej 3 lata działalność gospodarczą o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku
 • minimum 2 letni staż pracy doświadczenia zawodowego w obszarze realizacji projektów społecznych, administracji publicznej lub w jednostce samorządu terytorialnego.
 • wykształcenie wyższe (preferowane: wyższe II stopnia kierunki: psychologia, pedagogika, wydział nauk stosowanych, socjologia.)
 • znajomość przepisów i procedur.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • curriculum vitae (CV) z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,
 • list motywacyjny,
 • poświadczenie trzyletniego stażu pracy – świadectwa pracy,
 • poświadczenie 2 letniego doświadczenia zawodowego (świadectwa pracy, zaświadczenie z obecnego miejsca pracy),
 • kopia dyplomu potwierdzającego wykształcenie wyższe,
 • kopia orzeczenia o stopniu niepełnoprawności,
  oświadczenie o:

− posiadanym obywatelstwie,

− pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

− nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia  publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

− posiadaniu nieposzlakowanej opinii,

− wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb tej rekrutacji.

 

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów na email rekrutacja@rodzinnawarszawa.pl
lub przesłanie/złożenie pocztą/osobiście  do sekretariatu, adres: Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” ul. Stara 4, 00-231 Warszawa  w terminie do dnia 29.10.2023 r. 

z dopiskiem na kopercie:
kierownik działu

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w adresy
w terminie do dnia 29.10.2023 r.

 

Uwaga! Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych dla kandydatów biorących udział w naborze na wolne stanowisko urzędnicze kierownik działu.

 

Obowiązek informacyjny w związku z przetwarzaniem danych osobowych

– kandydaci do pracy – Kodeks Pracy:

 1. Administratorem danych osobowych jest Centrum Wspierania Rodzin “Rodzinna Warszawa (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: ul. Stara 4, 00-231 Warszawa. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Stara 4, 00-231 Warszawa.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: iod@rodzinnawarszawa.pl.
 3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
 5. przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, w zakresie wykraczającym poza przepisy prawa pracy – art. 6 ust. 1 lit a RODO;
 6. przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, w zakresie określonym przez przepisy prawa pracy – art. 6 ust. 1 lit. b, c RODO;
 7. wykorzystania danych osobowych w następnych naborach pracowników jeśli wyrażona zostanie zgoda – art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Jeśli w dokumentach rekrutacyjnych, zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, to przetwarzanie danych osobowych odbywa się wyłącznie na podstawie zgody – art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do czasu zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych, dane będą przechowywane przez okres 1 roku.

 1. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.
 2. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 3. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie przepisów prawa, w tym w szczególności do: Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawa oraz na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych.
 4. Posiada Pan/ Pani prawo do:
 5. żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
 6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych;
 7. cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 8. wniesienia skargi na działania Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie danych wykraczających poza ten zakres jest dobrowolne.
 10. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

 

Ja, …………………………………………………………………………………….… wyrażam zgodę na:

 przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji,

 na przetwarzanie moich danych osobowych (dotyczy, gdy przekazane dane osobowe wykraczają poza zakres wskazany w art. 22 1 Kodeksu Pracy),

 na przetwarzanie moich danych osobowych szczególnej kategorii (wymagane w przypadku, gdy kandydat podaje z własnej woli dane osobowe wskazane w art. 9 ust. 1 RODO).

 

Zapoznałam/em się z obowiązkiem informacyjnym:

 

………………………………………

/podpis/                                                                    

……………………………………

/data/            

informacja kierownik