Nabór na wolne stanowisko – instruktor ds. kulturalno- oświatowych

Nabór na wolne stanowisko – instruktor ds. kulturalno-oświatowych

Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” w Warszawie ogłasza nabór na stanowisko: instruktor ds. kulturalno-oświatowych.

Zatrudnienie w Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa”, ul. Stara 4, 00-231 Warszawa.

Zatrudnienie na umowę o pracę od zaraz.

Praca w godzinach pomiędzy 8.00 – 16.00.

Wynagrodzenie zasadnicze brutto 4.200,00 zł.

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie między innymi:

 1. Tworzenie strategii komunikacyjnej i public relations Centrum, m.in.:
 • tworzenie tekstów i grafik na potrzeby komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej,
 • redagowanie strony internetowej Centrum,
 • prowadzenie mediów społecznościowych: Facebook, Instagram, LinkedIn,
 • prowadzenie działalności wydawniczej i innych publikacji Centrum,
 • dbanie o spójność identyfikacji wizualnej Centrum,
 • projektowanie kampanii promocyjnych,
 • promocja instytucji, wydarzeń i wydawnictw,
 • współpraca z mediami,
 • nawiązywanie współpracy z blogerami, influencerami, portalami tematycznymi, etc.,
 • koordynacja pracy podwykonawców (agencje, graficy, partnerzy),
 • wsparcie działań z zakresu public relations (briefingi prasowe, informacje prasowe, plany komunikacji 360 stopni, etc.).
 1. Współpraca z innymi działami i jednostkami oraz ich pracownikami działającymi w ramach Centrum.
 2. Prowadzenie bieżącej dokumentacji realizowanych projektów zgodnie z obowiązującymi w Centrum procedurami.

 

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie minimum średnie;
 • obsługa komputera w stopniu bardzo dobrym – pakiet MS Office (Word, Excel);
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie.

 

Dodatkowym atutem będą:

 • komunikatywny angielski w piśmie i mowie;
 • znajomość specyfiki pracy w placówkach wsparcia dziennego;
 • znajomość ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz przepisów wykonawczych do ustawy, w szczególności dotyczących zasad funkcjonowania placówek opiekuńczo-wychowawczych i placówek wsparcia dziennego;
 • znajomość ustawy o pomocy społecznej.

 

Umiejętności interpersonalne: 

zdolności organizacyjne i koordynacyjne, zdolności analityczne, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, odporność na stres, kreatywność, odpowiedzialność, podzielność uwagi, dokładność i spostrzegawczość, zaangażowanie.

 

Aplikacja:

 • CV;
 • List motywacyjny;
 • wypełniona i odręcznie podpisana „Klauzula informacyjna w zakresie ochrony danych osobowych dla kandydatów do pracy w Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” (załącznik nr 1 stanowiący integralną część ogłoszenia).

 

Dodatkowo (nieobligatoryjnie):

 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;
 • kopie świadectw pracy dokumentujących staż pracy;
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji (będące w posiadaniu kandydata);
 • kopie opinii lub referencji z poprzednich miejsc pracy (będące w posiadaniu kandydata).

 

Zgłoszenia:

 

 • za pośrednictwem poczty na adres: ul. Stara 4, 00-231 Warszawa, z dopiskiem na kopercie „Instruktor ds. kulturalno-oświatowych DKiP”.

 

Termin składania ofert do dnia 28.04.2023 r.

 

Informacje dodatkowe:

Budynki Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa”  są przystosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Więcej informacji o instytucji można uzyskać na stronie ww.centrumwspieraniarodzin.pl lub na Facebooku Centrum Wspierania Rodzin.

 

Obowiązek informacyjny w związku z przetwarzaniem danych osobowych

– kandydaci do pracy – Kodeks Pracy:

 

 1. Administratorem danych osobowych jest Centrum Wspierania Rodzin “Rodzinna Warszawa (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: ul. Stara 4, 00-231 Warszawa. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Stara 4, 00-231 Warszawa.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: iod@rodzinnawarszawa.pl.
 3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
 5. przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, w zakresie wykraczającym poza przepisy prawa pracy – art. 6 ust. 1 lit a RODO;
 6. przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, w zakresie określonym przez przepisy prawa pracy – art. 6 ust. 1 lit. b, c RODO;
 7. wykorzystania danych osobowych w następnych naborach pracowników jeśli wyrażona zostanie zgoda – art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Jeśli w dokumentach rekrutacyjnych, zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, to przetwarzanie danych osobowych odbywa się wyłącznie na podstawie zgody – art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do czasu zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych, dane będą przechowywane przez okres 1 roku.

 1. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.
 2. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 3. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie przepisów prawa, w tym w szczególności do: Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawa oraz na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych.
 4. Posiada Pan/ Pani prawo do:
 5. żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
 6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych;
 7. cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 8. wniesienia skargi na działania Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie danych wykraczających poza ten zakres jest dobrowolne.
 10. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

 

Ja, ………………………………………………………………………… wyrażam zgodę na:

 przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji,

 na przetwarzanie moich danych osobowych (dotyczy, gdy przekazane dane osobowe wykraczają poza zakres wskazany w art. 22 1 Kodeksu Pracy),

 na przetwarzanie moich danych osobowych szczególnej kategorii (wymagane w przypadku, gdy kandydat podaje z własnej woli dane osobowe wskazane w art. 9 ust. 1 RODO).

 

Zapoznałam/em się z obowiązkiem informacyjnym: