Psycholog do pracy z dziećmi/młodzieżą w Ognisku „Markowska”

Centrum Wspierania Rodzin “Rodzinna Warszawa” poszukuje PSYCHOLOGA do pracy z dziećmi/ młodzieżą w Ognisku „Markowska” przy ul. Markowskiej 16 w Warszawie – 1 osoba na pełen etat.

Oferujemy:

 • pracę od 1 września 2024 r. w dynamicznie rozwijającej się instytucji z wieloletnim doświadczeniem, w przyjaznym/ wspierającym zespole
 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę w wymiarze całego etatu
 • pracę w godzinach 1000– 1800 lub 1100– 1900 w placówce przy ul. Markowskiej 16 w nowoczesnym, komfortowo urządzonym i wyposażonym lokalu
 • wynagrodzenie od 5 900,00 zł (dla rozpoczynających pracę w zawodzie – początkujących) + dodatek stażowy, + comiesięczny dodatek motywacyjny
 • 13. wynagrodzenie
 • świadczenia socjalne z ZFŚS (wczasy pod gruszą, zapomoga świąteczna, losowe, pożyczki mieszkaniowe)
 • intensywny rozwój zawodowy, bogatą ofertę atrakcyjnych szkoleń i konferencji, finansowanych przez pracodawcę (np. NVC, TSR, dialog motywujący, studia podyplomowe w zakresie socjoterapii);
 • superwizje w godzinach pracy 2 x w miesiącu finansowane przez pracodawcę.

 

Poszukujemy osoby:

Komunikatywnej, empatycznej, z wysokimi umiejętnościami interpersonalnymi, kreatywnej, z pasjami, z energią, odpowiedzialnej, systematycznej, samodzielnej, zaangażowanej w pracę, z umiejętnościami organizacji pracy własnej, gotowej i otwartej na zmiany, a przy tym nastawianej na rozwiązania.

 

 

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe w stopniu magistra na kierunku psychologia
 • co najmniej 2-letnie doświadczenie w pracy zawodowej na stanowisku psychologa
 • posiadanie warsztatu do pracy indywidualnej i grupowej z dziećmi i rodziną (mile widziane doświadczenie w prowadzeniu zajęć socjoterapeutycznych/ treningu zastępowania agresji/ TUS)
 • obsługa komputera – pakiet MS Office (Word, Excel)
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 • niefigurowanie w powszechnym Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym
 • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie
 • pełna władza rodzicielska (w przypadku rodzica), wypełnianie obowiązku alimentacyjnego – w przypadku gdy, taki obowiązek wynika z tytułu egzekucyjnego.

 

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało:

 • rekrutacja nowych podopiecznych – przeprowadzanie wywiadów z rodzicami
  • praca w zespole – diagnoza sytuacji wychowanków, projektowanie oddziaływań pedagogicznych i psychologicznych
 • kontakty z instytucjami, np. szkołami, ośrodkiem pomocy społecznej, sądem
 • prowadzenie zajęć grupowych oraz indywidualnych z wychowankami Ogniska wg  zdiagnozowanych potrzeb oraz własnych kompetencji
 • praca z rodzicami / opiekunami wg zdiagnozowanych potrzeb oraz własnych kompetencji
 • pomoc w rozwiązywaniu problemów emocjonalnych, wychowawczych i życiowych wychowanków
 • wspieranie kadry merytorycznej w przygotowaniu i realizacji programu wychowawczego
 • dokumentowanie swojej pracy
 • możliwość wykorzystania testów psychologicznych dostępnych w CWR RW.

 

Mile widziane:

 • Umiejętność komunikacji zgodnej z filozofią NVC oraz znajomość i stosowanie założeń TSR (lub jest gotowa poznać i stosować w pracy komunikację bez przemocy oraz TSR)

 

 • doświadczenie w pracy z dziećmi/ młodzieżą w innych placówkach wsparcia dziennego lub jednostkach w systemie pomocy społecznej lub organizacjach pozarządowych pracujących w obszarze pomocy społecznej
 • gotowość i otwartość na pracę z dziećmi neurotypowymi i neuroróżnorodnymi (mile widziane przeszkolenie oraz doświadczenie w zakresie pracy z dziećmi neuroróżnorodnymi)
 • gotowość i otwartość na pracę z dziećmi i rodzinami cudzoziemskimi, głównie z UA (nie jest konieczna znajomość języków obcych).

 

 Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie:

 • CV
 • wypełnionej i podpisanej „Klauzuli informacyjnej w zakresie ochrony danych osobowych dla kandydatów do pracy w Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa”.

 

e-mailem na adres: rekrutacja@rodzinnawarszawa.pl wpisując w tytule „OGNISKO MARKOWSKA- PSYCHOLOG”

osobiście w sekretariacie CWR RW, ul. Stara 4, 00-231 Warszawa

pocztą na adres: ul. Stara 4, 00-231 Warszawa, z dopiskiem na kopercie „OGNISKO MARKOWSKA- PSYCHOLOG”

lub za pomocą  formularza rekrutacyjnego (w formularzu prosimy o załączenie CV  z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych) .

Informacje dodatkowe:

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z:

Anną Nowińską tel. 695 289 815, e-mail: a.nowinska@rodzinnawarszawa.pl 

 

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

 

 

Obowiązek informacyjny w związku z przetwarzaniem danych osobowych

– kandydaci do pracy – Kodeks Pracy:

 1. Administratorem danych osobowych jest Centrum Wspierania Rodzin “Rodzinna Warszawa(dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: ul. Stara 4, 00-231 Warszawa. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Stara 4, 00-231 Warszawa.
 2. Administratorwyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: iod@rodzinnawarszawa.pl.
 3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
 5. przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, w zakresie wykraczającym poza przepisy prawa pracy – art. 6 ust. 1 lit a RODO;
 6. przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, w zakresie określonym przez przepisy prawa pracy – art. 6 ust. 1 lit. b, c RODO;
 7. wykorzystania danych osobowych w następnych naborach pracowników jeśli wyrażona zostanie zgoda – art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Jeśli w dokumentach rekrutacyjnych, zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, to przetwarzanie danych osobowych odbywa się wyłącznie na podstawie zgody – art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do czasu zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych, dane będą przechowywane przez okres 1 roku.

 1. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.
 2. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 3. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie przepisów prawa, w tym w szczególności do: Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawa oraz na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych.
 4. Posiada Pan/ Pani prawo do:
 5. żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
 6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych;
 7. cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 8. wniesienia skargi na działania Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie danych wykraczających poza ten zakres jest dobrowolne.
 10. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

 

 

Ja, ………………………………………………………………………… wyrażam zgodę na:

 przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji,

 na przetwarzanie moich danych osobowych (dotyczy, gdy przekazane dane osobowe wykraczają poza zakres wskazany w art. 22 Kodeksu Pracy),

 na przetwarzanie moich danych osobowych szczególnej kategorii (wymagane w przypadku, gdy kandydat podaje z własnej woli dane osobowe wskazane w art. 9 ust. 1 RODO).

Zapoznałam/em się z obowiązkiem informacyjnym:

……………………………………… ……………………………………

/data/ /podpis/