Specjalista ds. administracji i realizacji zamówień publicznych i inwestycji w wymiarze 2 etaty, dwie osoby.

Do  głównych  zadań  osoby  zatrudnionej  na  tym  stanowisku będzie  należało   między  innymi:

– Zbieranie potrzeb zakupowych;

– wnioskowanie o udzielenie zamówienia;

– szacowanie wartości zamówienia;

–  prowadzenie dokumentacji dla każdego zamówienia; 

– współpraca z wykonawcą i inspektorami w zakresie realizacji inwestycji;

– sporządzanie odpowiedniej dokumentacji dot inwestycji;

– prowadzenie dokumentacji budowalnej i przygotowanie procesu inwestycyjnego;

–  współpraca z inwestorem przy przygotowaniu inwestycji;

–  reprezentowanie Inwestora w relacjach z Wykonawcą;

–  kompletowanie i uzgadnianie dokumentacji technicznej;

–  prowadzenie dokumentacji budowalnej i przygotowanie procesu inwestycyjnego;

– współpraca i rozwiązywanie bieżących problemów przy realizacji inwestycji;

– nadzór nad przygotowaniem dokumentacji odbiorowej i rozliczeniowej do odbioru końcowego;

– prowadzenie spraw administracyjnych budynków.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:                                                                              

Miejsce pracy:

Praca na pierwszym piętrze budynku siedziby Centrum i poza nim. Budynek dostosowany dla osób poruszających się na wózku.

Stanowisko pracy:

związane z pracą przy komputerze, obsługą urządzeń biurowych, rozmowami telefonicznymi, pracą na wysokości, przemieszczaniem się wewnątrz budynku i wyjściami w teren. Na  stanowisku  pracy   brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym.

Wymagania niezbędne :

·obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych

· pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

· niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

· nieposzlakowana opinia

· umiejętność sprawnej obsługi komputera

· wykształcenie wyższe i minimum 3 letni staż pracy;

· doświadczenie zawodowe powyżej 2 lat na podobnym stanowisku;

Wymagania dodatkowe:

· obsługa komputera w zakresie MS Office (Word, Excel)

· znajomość regulacji prawnych  niezbędnych do podjęcia pracy na stanowisku

· powyżej 4 letni staż pracy

· zdolności organizacyjne, obowiązkowość, systematyczność, kreatywność, zaangażowanie, komunikatywność, systematyczność, odporność na stres

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6 %.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  ● curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej

·   list motywacyjny

·   kserokopia świadectwa ukończenia szkoły wyższej

·   kserokopie świadectw pracy dokumentujących wymagany minimum 2 letni staż pracy lub zaświadczenie  o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy

·   kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe powyżej 2 lat na podobnym stanowisku

·   oświadczenie o posiadanym obywatelstwie

·   oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych

·   oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

·   zgoda na przetwarzanie danych osobowych (klauzula załącznik)

·   dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być przetłumaczone na język polski

 

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów do sekretariatu                                     

Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” ul. Stara 4, 00-231 Warszawa                  

 lub przesłanie    

za pośrednictwem poczty w terminie do dnia 24.02.2023 r. 

z dopiskiem na kopercie:
Specjalista ds. administracji i realizacji zamówień publicznych i inwestycji                                    

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w adres
w terminie do dnia 24.02.2023 r.

 

Obowiązek informacyjny w związku z przetwarzaniem danych osobowych

– kandydaci do pracy – Kodeks Pracy:

 

 1. Administratorem danych osobowych jest Centrum Wspierania Rodzin “Rodzinna Warszawa (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: ul. Stara 4, 00-231 Warszawa. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Stara 4, 00-231 Warszawa.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: iod@rodzinnawarszawa.pl.
 3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
 5. przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, w zakresie wykraczającym poza przepisy prawa pracy – art. 6 ust. 1 lit a RODO;
 6. przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, w zakresie określonym przez przepisy prawa pracy – art. 6 ust. 1 lit. b, c RODO;
 7. wykorzystania danych osobowych w następnych naborach pracowników jeśli wyrażona zostanie zgoda – art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Jeśli w dokumentach rekrutacyjnych, zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, to przetwarzanie danych osobowych odbywa się wyłącznie na podstawie zgody – art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do czasu zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych, dane będą przechowywane przez okres 1 roku.

 1. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.
 2. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 3. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie przepisów prawa, w tym w szczególności do: Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawa oraz na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych.
 4. Posiada Pan/ Pani prawo do:
 5. żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
 6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych;
 7. cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 8. wniesienia skargi na działania Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie danych wykraczających poza ten zakres jest dobrowolne.
 10. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

 

Ja, ………………………………………………………………………… wyrażam zgodę na:

 przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji,

 na przetwarzanie moich danych osobowych (dotyczy, gdy przekazane dane osobowe wykraczają poza zakres wskazany w art. 22 1 Kodeksu Pracy),

 na przetwarzanie moich danych osobowych szczególnej kategorii (wymagane w przypadku, gdy kandydat podaje z własnej woli dane osobowe wskazane w art. 9 ust. 1 RODO).

 

Zapoznałam/em się z obowiązkiem informacyjnym:

 

………………………………………                           ……………………………………

/data/                                                                          /podpis/