Starszy referent ds. kadr i płac

Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa”

UL. STARA 4
00-230 WARSZAWA

Ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
Starszy referent ds. kadr i płac w wymiarze 1 etat.

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:
W odniesieniu do spraw kadrowych
a. współudział w prowadzeniu całości spraw kadrowych wynikających ze stosunku pracy, w tym kompletowanie dokumentacji nowo zatrudnionych pracowników i prowadzenie pełnej dokumentacji akt osobowych pracowników,
b. współudział w przygotowywaniu dokumentów i wniosków związanych z zawieraniem i rozwiązywaniem umów o pracę, uposażeniem, zmianą stanowiska pracy, awansem, przyznawaniem nagród, nakładaniem kar, wydawaniem opinii oraz dotyczących innych spraw pracowniczych,
c. sporządzanie projektów umów cywilnoprawnych (umowy o dzieło, umowy zlecenie) z osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej,
d. prowadzenie ewidencji czasu pracy,
e. współudział w prowadzeniu sprawozdawczości statystycznej na potrzeby GUS-u,
f. współudział w zapisywaniu wszystkich danych do programu kadrowego GROSZEK.
W odniesieniu do spraw płacowych:
a) rozliczanie umów cywilnoprawnych i wprowadzanie do centralnego Rejestru Umów/dokumentów dotyczących umów cywilnoprawnych (umowy zlecenie);
b) współudział przy wprowadzaniu do systemu płacowego Groszek danych płacowych pracownika;
c) współudział w przygotowaniu list płac, ZUS, PIT;
d) współudział w pobieraniu i rozliczaniu zwolnień lekarskich pracowników z Platformy Usług Elektronicznych ZUS;
e) współudział w rejestracji i wyrejestrowywaniu pracowników w ZUS;
f) współudział w przygotowaniu dokumentów do ZUS, PPK, GUS, PFRON.
Charakterystyka pracy
 współudział przy wprowadzaniu dokumentów kadrowych i płacowych do programu Groszek,
 praca w zespole,
 kontakt z ZUS, Urzędem skarbowym, kancelariami komorniczymi, Urzędem m. st. Warszawa,
 rozliczanie czasu pracy pracowników,
 musisz znać zagadnienia potrzebne do realizacji zadań oraz akty prawne:
– Ustawa o pracownikach samorządowych,
– Ustawa o wynagradzaniu pracowników samorządowych,
– Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych,
– Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa,
– Ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych,
– Ustawa o pracowniczych planach kapitałowych.
Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
Miejsce pracy:
Praca na piętrze budynku siedziby Centrum. W Budynku jest winda. Toalety dostosowane do osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Budynek nie dostosowany dla osób, niedowidzących i niewidzących.

Stanowisko pracy:
związane z pracą przy komputerze, obsługą urządzeń biurowych, rozmowami telefonicznymi, przemieszczaniem się wewnątrz budynku. Na stanowisku pracy brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym.
Oferujemy
 umowę o pracę,
 dodatek stażowy (przysługuje po przepracowaniu 5 lat na podstawie umowy o pracę),
 dodatek motywacyjny,
 rozwój zawodowy,
 trzynaste wynagrodzenie,
 dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych,
 szeroką ofertę świadczeń socjalnych dla Ciebie i Twojej rodziny,
 zapomogi i pożyczki na cele mieszkaniowe.
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6 %.
Wymagania niezbędne
 obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
 pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 nieposzlakowana opinia
 umiejętność sprawnej obsługi komputera
 wykształcenie średnie i minimum 2 letni staż pracy (ekonomiczne, ogólnokształcące)
 wykształcenie wyższe (preferowane: administracja, rachunkowość, ekonomia, zarządzanie zasobami ludzkimi)
 znajomość przepisów i procedur.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
• curriculum vitae (CV) z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,
• list motywacyjny,
• świadectwo ukończenia szkoły średniej,
• kopia dyplomu potwierdzającego wykształcenie wyższe I lub II stopnia,
• świadectwa pracy,
• oświadczenie o:
− posiadanym obywatelstwie,
− pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
− nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
− posiadaniu nieposzlakowanej opinii,
− wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb tej rekrutacji.
Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów na email
rekrutacja@rodzinnawarszawa.pl
lub przesłanie/złożenie pocztą/osobiście do sekretariatu, adres: Centrum Wspierania Rodzin
„Rodzinna Warszawa” ul. Stara 4, 00-231 Warszawa w terminie do dnia 20.08.2023 r.

z dopiskiem na kopercie:

starszy referent ds. kadr i płac

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w adresy

w terminie do dnia 20.08.2023 r.

Uwaga! Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych
dla kandydatów biorących udział w naborze na wolne stanowisko urzędnicze starszy referent ds. kadr i płac.

Obowiązek informacyjny w związku z przetwarzaniem danych osobowych

– kandydaci do pracy – Kodeks Pracy:

1. Administratorem danych osobowych jest Centrum Wspierania Rodzin “Rodzinna Warszawa”
(dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: ul. Stara 4, 00-231 Warszawa. Z Administratorem
można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Stara 4, 00-231
Warszawa.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod
adresem mailowym: iod@rodzinnawarszawa.pl.
3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
a) przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, w zakresie wykraczającym poza przepisy prawa
pracy – art. 6 ust. 1 lit a RODO;
b) przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, w zakresie określonym przez przepisy prawa
pracy – art. 6 ust. 1 lit. b, c RODO;
c) wykorzystania danych osobowych w następnych naborach pracowników jeśli wyrażona
zostanie zgoda – art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
Jeśli w dokumentach rekrutacyjnych, zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, to
przetwarzanie danych osobowych odbywa się wyłącznie na podstawie zgody – art. 9 ust. 2 lit. a
RODO.
Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do czasu zakończenia procesu rekrutacji.
W przypadku wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych, dane będą przechowywane
przez okres 1 roku.
5. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.
6. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.
7. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie przepisów
prawa, w tym w szczególności do: Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawa oraz na podstawie
zawartych umów powierzenia przetwarzania danych.
8. Posiada Pan/ Pani prawo do:
a) żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania;
b) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych;
c) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
d) wniesienia skargi na działania Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22 1 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby
uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie danych wykraczających poza ten zakres jest
dobrowolne.
10. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
Ja, …………………………………………………………………………………….… wyrażam zgodę na:
 przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji,
 na przetwarzanie moich danych osobowych (dotyczy, gdy przekazane dane osobowe wykraczają poza
zakres wskazany w art. 22 1 Kodeksu Pracy),

 na przetwarzanie moich danych osobowych szczególnej kategorii (wymagane w przypadku, gdy
kandydat podaje z własnej woli dane osobowe wskazane w art. 9 ust. 1 RODO).
Zapoznałam/em się z obowiązkiem informacyjnym:

……………………………………… ……………………………………

obowiązek informacyjny – kandydat