Starszy wychowawca-koordynator (kierownik Ogniska Okęcie)

Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” w Warszawie poszukuje starszego wychowawcy-koordynatora (kierownik Ogniska Okęcie)
Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:
1. Kierowanie działalnością Ogniska Okęcie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wewnętrznymi dokumentami organizacyjnymi oraz wytyczonymi kierunkami działań w aktualnej koncepcji.
2. Opracowanie w porozumieniu z dyrektorem i koordynatorem Ognisk harmonogramu pracy Ogniska i pracowników.
3. Zgłaszanie wniosków w sprawie zatrudnienia, premiowania i nagradzania pracowników Ogniska.
4. Zapewnienie pomocy wychowawcom w realizowaniu ich zadań.
5. Udział w zebraniach.
6. Nadzór nad przestrzeganiem zakresu czynności pracowników, wyznaczanie im szczegółowych zadań.
7. Hospitowanie zajęć prowadzonych przez pracowników.
8. Inspirowanie pracowników do poszukiwania efektywnych, autorskich i nowatorskich metod pracy, umożliwianie im uczestniczenia w szkoleniach, których tematyka jest zgodna z potrzebami instytucji.
9. Informowanie dyrektora :
– o terminach zebrań z pracownikami, z rodzicami lub innymi osobami na terenie Ogniska,
– o planowanych projektach, imprezach i innych ważnych wydarzeniach,
– o wszelkich trudnych sytuacjach.
10. Bezpośrednia praca z grupą wychowawczą.
11. Kontrola dokumentacji pedagogicznej prowadzonej przez pracowników.
Oferujemy:
 zatrudnienie na umowę o pracę w wymiarze cały etat
 wynagrodzenie zasadnicze od 5555 zł brutto (w zależności od wykształcenia, kompetencji i stażu pracy) + dodatki do pensji (dodatek stażowy 0-20%, dodatek motywacyjny 0-50%, pensja 13, świadczenia z funduszu świadczeń socjalnych).
 pracę w doświadczonym i zgranym zespole;
 możliwość rozwoju zawodowego poprzez szkolenia  i możliwość udziału w dodatkowych projektach;
 pracę w dynamicznej instytucji z długim doświadczeniem.
Wymagania niezbędne:
 doświadczenie w pracy z dziećmi co najmniej 5 lat,
 doświadczenie w zarządzaniu zespołem / organizacją / instytucją – co najmniej 2 lata,
 biegła znajomość pakietu Office (Word, Excel) oraz narzędzi do pracy online (m.in. dokumentów na platformie Google);
 wykształcenie wyższe na kierunku: pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo—wychowawczą lub wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej;
 pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych; nie widnienie w powszechnym Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym; niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie; pełna władza rodzicielska (w przypadku rodzica), wypełnianie obowiązku alimentacyjnego (w przypadku gdy, taki obowiązek wynika z tytułu egzekucyjnego).
Mile widziane
 Doświadczenie na stanowisku kierowniczym;
 Doświadczenie w pracy w innych jednostkach w systemie pomocy społecznej lub organizacjach pozarządowych pracujących w obszarze pomocy społecznej;
 Poszukujemy osoby:
 Samodzielnej;
 o wysokich umiejętnościach interpersonalnych;
 o wysokiej umiejętności organizacji pracy własnej oraz innych;
 obowiązkowej i systematycznej;
 odpornej na stres;
 z pasją do pracy;
 kreatywnej;
 zaangażowanej;
 cierpliwej;
 elastycznej.
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie do dnia 30.10.2022r.
 CV
 Listu motywacyjnego (obowiązkowy)
 wypełnionej i podpisanej „Klauzuli informacyjnej w zakresie ochrony danych osobowych dla kandydatów do pracy w Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa”.
e-mailem na adres: rekrutacja@rodzinnawarszawa.pl, wpisując w tytule „kierownik”
osobiście w sekretariacie CWR RW, ul. Stara 4 00-231 Warszawa
lub pocztą na adres: ul. Stara 4, 00-231 Warszawa, z dopiskiem na kopercie „kierownik”.
 Informacje dodatkowe:
 Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.
 Przewidywane zatrudnienie od grudnia 2022 r.

Poniżej klauzula
Obowiązek informacyjny dla kandydatów do pracy w związku z przetwarzaniem danych

osobowych:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Wspierania Rodzin “Rodzinna Warszawa” (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: ul. Stara 4, 00-231 Warszawa. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Stara 4, 00-231 Warszawa
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Andrzeja Rybus-Tołłoczko, z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: iod@rodzinnawarszawa.pl.
3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
a) przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, w zakresie wykraczającym poza przepisy prawa pracy – art. 6 ust. 1 lit a RODO;
b) przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, w zakresie określonym przez przepisy prawa pracy – art. 6 ust. 1 lit. b, c RODO;
c) wykorzystania danych osobowych w następnych naborach pracowników jeśli wyrażona zostanie zgoda – art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
Jeśli w dokumentach rekrutacyjnych, zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, to przetwarzanie danych osobowych odbywa się wyłącznie na podstawie zgody – art. 9 ust. 2 lit. a.
5. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.
6. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
7. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie przepisów prawa, w tym w szczególności do: Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu Skarbowego oraz na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych.
8. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do czasu zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych, dane będą przechowywane przez okres 1 roku.
9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
10. Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
11. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22 1 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie danych wykraczających poza ten zakres jest dobrowolne.
12. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
Zgoda na przetwarzanie danych:
Ja, …………………………… wyrażam zgodę na:
 przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji,
 na przetwarzanie moich danych osobowych (dotyczy, gdy przekazane dane osobowe wykraczają poza zakres wskazany w art. 22 1 Kodeksu Pracy),
 na przetwarzanie moich danych osobowych szczególnej kategorii (wymagane w przypadku, gdy kandydat podaje z własnej woli dane osobowe wskazane w art. 9 ust. 1 RODO).
Zapoznałam/em się z obowiązkiem informacyjnym:

……………………………………… ……………………………………

/data/ /podpis/