Wychowawca do pracy z dziećmi i młodzieżą w Ogniskach Wychowawczym (placówkach wsparcia dziennego).

Szukasz pracy? Dołącz do Naszego Zespołu!

Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” w Warszawie poszukuje wychowawców do pracy z dziećmi i młodzieżą w Ogniskach Wychowawczych (placówkach wsparcia dziennego).  
Zatrudnienie w na terenie m.st. Warszawy.
Praca w ustalonych godzinach pomiędzy 9.00 – 19.00 (praca w oparciu o umowę o pracę w wymiarze pół etatu / cały etat).

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:
 organizowanie pracy z grupą dzieci/młodzieży oraz indywidualnej pracy z wychowankami;
 kierowanie procesem wychowawczym dziecka;
 współpraca z rodziną/opiekunami dziecka;
 ścisła współpraca z pozostałym zespołem Ogniska, rodzicami/opiekunami wychowanków oraz pracownikami szkół, do których uczęszczają wychowankowie, współpraca z przedstawicielami innych instytucji zajmujących się pomocą dziecku i rodzinie;
 prowadzenie zajęć tematycznych, rozwijających pasje;
 współorganizowanie imprez i uroczystości;
 prowadzenie stosownej dokumentacji;
 praca 8 h/dziennie w godzinach pomiędzy 9.00 – 19.00.

Oferujemy:
 zatrudnienie na umowę o pracę w wymiarze pół etatu / cały etat;
 Wynagrodzenie cały etat od 3920 zł/ brutto (+13 pensja, świadczenia socjalne, premie) – w zależności od wykształcenia, kompetencji i stażu pracy;
 pracę w doświadczonym zespole;
 możliwość rozwoju zawodowego poprzez szkolenia  i możliwość udziału w dodatkowych projektach;
 stałą opiekę superwizyjną;
 pracę w dynamicznej instytucji z długim doświadczeniem.

Wymagania niezbędne:
 wykształcenie wyższe, na kierunku: pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza lub na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej lub wykształcenie średnie i udokumentowany co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodzina;
 pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 nie widnieć w powszechnym Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym.

 Poszukujemy osoby:
 z pasją do pracy;
 kreatywnej;
 z własnymi zainteresowaniami, którymi może podzielić się z wychowankami (np. śpiew, granie na instrumencie, sport, twórczość);
 samodzielnej;
 o wysokich umiejętnościach interpersonalnych w tym pracy zespołowej;
 odpornej na stres;
 zaangażowanej;
 cierpliwej;
 obowiązkowej i systematycznej.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie
 CV
 Listu motywacyjnego (obowiązkowy)
 wypełnionej i podpisanej „Klauzuli informacyjnej w zakresie ochrony danych osobowych dla kandydatów do pracy w Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa”.
e-mailem na adres: rekrutacja@rodzinnawarszawa.pl, wpisując w tytule „Wychowawca”
osobiście w sekretariacie CWR RW, ul. Stara 4 00-231 Warszawa
lub pocztą na adres: ul. Stara 4, 00-231 Warszawa, z dopiskiem na kopercie „Wychowawca”.
 
Informacje dodatkowe:
 Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. 
 Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.
 Więcej informacji o instytucji można uzyskać na stronie http://centrumwspieraniarodzin.pl/ lub na Facebooku Centrum Wspierania Rodzin.

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO – DOKUMENT