Wychowawcy do pracy z młodzieżą w Ognisku „Bródno”

Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” poszukuje wychowawców do pracy z dziećmi/ młodzieżą w Ognisku „Bródno” przy ul. Suwalskiej 11 w Warszawie – osoba na pełen etat.

Oferujemy:

 • pracę od zaraz w dynamicznie rozwijającej się instytucji z wieloletnim doświadczeniem, w przyjaznym/ empatycznym zespole
 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę w wymiarze całego etatu
 • pracę w godzinach 1000–1800lub 1100– 1900 w placówce przy ul. Suwalskiej 11 w nowoczesnym, komfortowo urządzonym i wyposażonym lokalu
 • wynagrodzenie od 5900,00 zł brutto (dla rozpoczynających pracę w zawodzie – początkujących) + dodatek stażowy + comiesięczny dodatek motywacyjny
 • wynagrodzenie
 • świadczenia socjalne z ZFŚS (wczasy pod gruszą, zapomoga świąteczna, losowe, pożyczki mieszkaniowe)
 • intensywny rozwój zawodowy, bogatą ofertę bezpłatnych dla pracowników atrakcyjnych szkoleń i konferencji
 • opiekę superwizyjną.

Poszukujemy osoby: 

Komunikatywnej, empatycznej, z wysokimi umiejętnościami interpersonalnymi, kreatywnej, z pasjami, z energią, odpowiedzialnej, systematycznej, samodzielnej, zaangażowanej w pracę, z umiejętnościami organizacji pracy własnej, gotowej i otwartej na zmiany, a przy tym nastawianej na rozwiązania.

Obowiązki:

 • praca wychowawcza z grupą 10 dzieci/ młodzieży
 • prowadzenie zajęć tematycznych, rozwijających pasje dzieci i młodzieży
 • współpraca z pozostałymi członkami zespołu, rodzicami/opiekunami, pracownikami szkół oraz przedstawicielami instytucji, które zajmują się pomocą dziecku i rodzinie;
 • poszukiwanie inspiracji do tworzenia bezpiecznego i rozwijającego miejsca dla dzieci/ młodzieży
 • dbanie o przestrzeń i estetykę Ogniska
 • udział w szkoleniach.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe, na kierunku: pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza lub na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej lub wykształcenie średnie i udokumentowany co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 • niekaralność za przestępstwa na tle seksualnym
 • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie
 • pełna władza rodzicielska (w przypadku rodzica), wypełnianie obowiązku alimentacyjnego (w przypadku gdy, taki obowiązek wynika z tytułu egzekucyjnego).

Mile widziane:

 • Doświadczenie w pracy z dziećmi/ młodzieżą w innych placówkach wsparcia dziennego lub jednostkach w systemie pomocy społecznej lub organizacjach pozarządowych pracujących w obszarze pomocy społecznej
 • własne zainteresowania, którymi można podzielić się z wychowankami (np. śpiew, granie na instrumencie, sport, twórczość)
 • umiejętność komunikacji zgodnej z filozofią NVC.

 Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie:

 • CV
 • wypełnionej i podpisanej „Klauzuli informacyjnej w zakresie ochrony danych osobowych dla kandydatów do pracy w Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa”.

e-mailem na adres: rekrutacja@rodzinnawarszawa.pl wpisując w tytule „OGNISKO BRÓDNO- WYCHOWAWCA”; osobiście w sekretariacie CWR RW, ul. Stara 4, 00-231 Warszawa

pocztą na adres: ul. Stara 4, 00-231 Warszawa, z dopiskiem na kopercie „OGNISKO BRÓDNO – WYCHOWAWCA”; lub za pomocą formularz rejestracyjny  (w formularzu prosimy o załączenie CV  z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych) .

Informacje dodatkowe:

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z: Karoliną Zduniak: 783 947 000; e-mail: k.zduniak@rodzinnawarszawa.pl 

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.
 

Obowiązek informacyjny w związku z przetwarzaniem danych osobowych

– kandydaci do pracy – Kodeks Pracy:

 1. Administratorem danych osobowych jest Centrum Wspierania Rodzin “Rodzinna Warszawa”(dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: ul. Stara 4, 00-231 Warszawa. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Stara 4, 00-231 Warszawa.
 2. Administratorwyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: iod@rodzinnawarszawa.pl.
 3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
 5. przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, w zakresie wykraczającym poza przepisy prawa pracy – art. 6 ust. 1 lit a RODO;
 6. przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, w zakresie określonym przez przepisy prawa pracy – art. 6 ust. 1 lit. b, c RODO;
 7. wykorzystania danych osobowych w następnych naborach pracowników jeśli wyrażona zostanie zgoda – art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Jeśli w dokumentach rekrutacyjnych, zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, to przetwarzanie danych osobowych odbywa się wyłącznie na podstawie zgody – art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do czasu zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych, dane będą przechowywane przez okres 1 roku.

 1. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.
 2. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 3. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie przepisów prawa, w tym w szczególności do: Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawa oraz na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych.
 4. Posiada Pan/ Pani prawo do:
 5. żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
 6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych;
 7. cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 8. wniesienia skargi na działania Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie danych wykraczających poza ten zakres jest dobrowolne.
 10. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Ja, ………………………………………………………………………… wyrażam zgodę na:

 przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji,

 na przetwarzanie moich danych osobowych (dotyczy, gdy przekazane dane osobowe wykraczają poza zakres wskazany w art. 22 Kodeksu Pracy),

 na przetwarzanie moich danych osobowych szczególnej kategorii (wymagane w przypadku, gdy kandydat podaje z własnej woli dane osobowe wskazane w art. 9 ust. 1 RODO).

Zapoznałam/em się z obowiązkiem informacyjnym:

……………………………………… ……………………………………

/data/ /podpis/