Studium Reintegracji Społecznej 2014

Studium Reintegracji Społecznej przy Towarzystwie Psychoprofilaktycznym, prowadzi cykl szkolenia zawodowego w zakresie pracy ze środowiskami zmarginalizowanymi, pracy z rodziną, budowania diagnozy problemowej, prowadzenia indywidualnych programów korekcyjnych, pracy zespołowej oraz pracy nad sobą. Szkolenie to adresowane jest do pracowników placówek opiekuńczych i resocjalizacyjnych, ośrodków pomocy społecznej, ośrodków kuratorskich, poradni, punktów konsultacyjnych, ognisk wychowawczych, świetlic socjoterapeutycznych, klubów środowiskowych i innych programów środowiskowych z terenu całego kraju.

Szkolenie prowadzone jest w formie cyklu treningów i warsztatów psychologicznych. Zajęcia Studium poprzedzone są parogodzinnym spotkaniem informacyjnym, które umożliwia preorientację oraz podjęcie ostatecznej decyzji o udziale w szkoleniu. Program całego szkolenia obejmuje ponad 250 godzin zajęć w okresie około jednego roku.
Cały cykl obejmuje przygotowanie i preselekcję (poz. 0 i 1), szkolenie właściwe poświęcone optymalizacji funkcjonowania społecznego i emocjonalnego uczestników (poz. 2 i 3) oraz doskonaleniu diagnozy i metodyki pracy (poz. 4 i 5). Udział w tym szkoleniu wymaga znacznej otwartości i aktywności. Decyzja o jego rozpoczęciu powinna być indywidualna i całkowicie dobrowolna. Szkolenie to stanowi zamkniętą całość i przewidziane jest wyłącznie dla osób gotowych brać udział we wszystkich jego etapach. Szkolenie prowadzone będzie w małych grupach (12-13 osób). W jednej grupie nie mogą uczestniczyć osoby z tej samej placówki.

Absolwenci Studium mogą ubiegać się o certyfikat naszego Towarzystwa w zakresie reintegracji społecznej. Uzyskują też możliwość dalszego szkolenia w ramach prowadzonych przez nasze Towarzystwo Studium Metod Psychokorekcyjnych (250 godz.) oraz Studium Pracy z Rodziną (250 godz.).

Udział własny uczestników w kosztach tego szkolenia wynosi w tym roku 2.000 zł. Nie obejmuje on kosztów dojazdów i wyżywienia. Szkolenie ma charakter stacjonarny, tzn. zajęcia odbywają się w ośrodku w okolicach Warszawy, gdzie uczestnicy są też zakwaterowani.

Wypełnione i poświadczone przez kierownika placówki zgłoszenia, należy kierować na nasz adres. Zgłoszenie powinno zawierać (załączamy formularz):
1. nazwisko i imię,
2. datę urodzenia,
3. adres (z kodem pocztowym), telefon domowy, e-mail,
4. wykształcenie, zawód,
5. stanowisko pracy,
6. miejsce pracy,
adres miejsca pracy, telefon, e-mail,
7. dotychczasowe doświadczenia warsztatowe i treningowe,
8. zgoda przełożonego

Ilość miejsc ograniczona.
Osoby wstępnie zakwalifikowane, zostaną powiadomione o godzinie i miejscu spotkania informacyjnego. Udział w tym spotkaniu jest warunkiem przyjęcia na Studium.