Uwaga!

W związku ze strajkiem nauczycieli Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"  zorganizowało miejsca opieki dla dzieci w prowadzonych przez siebie placówkach wspracia dziennego. Wszystkie zainteresowane osoby prosimy do kontaktu z wybranymi Ogniskami oraz wypełnienie deklaracji dla rodziców, która jest do pobrania poniżej.

Rada Wspierająca jest w pełni niezależnym i kolegialnym organem opiniodawczo-doradczym w kwestiach programowych związanych z realizacją misji i celów Centrum Wspierania Rodzin RODZINNA WARSZAWA . W skład Rady wchodzą osoby, które dzięki swojemu dorobkowi naukowemu, doświadczeniu zawodowemu i wolontariackiemu dają gwarancję znajomości problematyki związanej z obszarem funkcjonowania CWR.

Rada stanowi multidyscyplinarny zespół, obejmujący:

 • Dyrekcję oraz przedstawicieli pracowników CWR, wybranych w drodze walnych wyborów,
 • profesjonalistów, ludzi nauki i praktyków z zakresu pomocy społecznej, edukacji, aktywności obywatelskiej oraz kultury
 • przedstawicieli lokalnych społeczności (instytucje publiczne, NGO, przedsiębiorcy), którzy współpracują z placówkami w ramach partnerstw lokalnych,
 • przedstawicieli wolontariuszy CWR, w tym dawnych wychowanków.

Członkostwo w Radzie ma charakter dobrowolny i nieodpłatny. Do kompetencji Rady należy:

 • merytoryczne opiniowanie strategii programowej i metodycznej CWR, w szczególności pod kątem ich spójności z aktualnym stanem prawnym oraz stanem najnowszym wiedzy naukowej w obszarze systemowego wspierania rodzin;
 • formułowanie opinii i wskazywanie kierunków rozwoju CWR wobec pojawiających się w jego otoczeniu szans i zagrożeń;
 • udzielanie rekomendacji odnośnie przeznaczania środków w ramach realizacji celów CWR;
 • wsparcie w pozyskiwaniu środków finansowych na działalność projektową;
 • wsparcie w budowaniu relacji pomiędzy CWR a zewnętrznymi partnerami strategicznymi przynoszących trwałe, obustronne korzyści;
 • wsparcie w budowaniu dobrego wizerunku i znaczącej pozycji CWR w społeczności lokalnej;
 • inicjowanie i rozwijanie sieci przyjaciół i sympatyków CWR.