Strefa Ognisk

Zespół Ognisk Wychowawczych im. Kazimierza Lisieckiego „Dziadka”

Jesteśmy placówką wsparcia dziennego, prowadzoną przez Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa”. Nasz Zespół składa się z 10 Ognisk Wychowawczych. Jesteśmy placówką wpisującą się w lokalne systemy wsparcia dziecka i rodziny w poszczególnych dzielnicach Warszawy.

Nasz patron
Kazimierz Lisiecki "Dziadek"

Więcej

Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” zaprasza do jednego z 10 Ognisk Wychowawczych

Ognisko Bielany

Broniewskiego 56a

+48 22 669 68 56

bielany@rodzinnawarszawa.pl

Kierownik Alicja Sołtyka-Kamińska

Dowiedz się więcej

SPOT Młodzieżowy Praga Północ

Stalowa 29, domofon 16 (prosimy zadzwonić domofonem i przejść przez kamienice na podwórko)

+48 533 109 505

spotpraga@rodzinnawarszawa.pl

Koordynator Miłka Kruszewska

Dowiedz się więcej

Podstawą naszego funkcjonowania jest Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Jesteśmy kontynuatorami idei wychowawczej i opiekuńczej Kazimierza Lisieckiego „Dziadka”.

Celem działania Zespołu Ognisk Wychowawczych jest wspieranie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych oraz przygotowanie podopiecznych do prawidłowego i świadomego funkcjonowania w istniejącej rzeczywistości społecznej

Działamy dla dobra dziecka i dobra rodziny, w atmosferze akceptacji, życzliwości i zrozumienia, w poszanowaniu przysługujących im praw i wolności. 

Zajmujemy się dziećmi i młodzieżą z rodzin potrzebujących pomocy ze względu na trudną sytuację życiową. Współpracujemy z rodzinami naszych podopiecznych. Wspieramy rodziców i dzieci w rozwiązywaniu problemów. Pomagamy w opiece i wychowaniu oraz dbaniu o indywidualny i społeczny rozwój dzieci i młodzieży.

Pomocą obejmujemy mieszkańców całej Warszawy.

W Ogniskach ZOW realizowany jest projekt pn. „Dziadek”, którego celem jest upowszechnianie wśród naszych wychowanków i ich rodzin wiedzy na temat życia i działalności Kazimierza Lisieckiego, wybitnego pedagoga – założyciela Ognisk.

Więcej

Cel ten realizujemy poprzez stałą współpracę z rodziną ukierunkowaną na:

  • rozwój kompetencji społecznych młodych ludzi,
  • wsparcie dzieci w pokonywaniu trudności edukacyjnych,
  • pomoc rodzicom w opiece nad dziećmi poprzez zagospodarowywanie czasu wolnego i rozwój zainteresowań podopiecznych, 
  • wsparcie w wychowaniu dzieci zgodnie z ogólnie przyjętym systemem norm i wartości.

Formy pomocy dziecku i rodzinie:

  • zajęcia grupowe dla dzieci i rodziców (edukacyjnych, rozwijających pasje, twórczych),
  • organizowanie zajęć socjoterapeutycznych, psychoedukacyjnych, terapeutycznych, korekcyjnych, treningów umiejętności,
  • organizowanie zajęć  rozwijających zainteresowania,
  • udzielanie indywidualnej pomocy dziecku i rodzinie w sytuacjach kryzysowych, szkolnych, rodzinnych, osobistych, rówieśniczych,
  • indywidualne poradnictwo i konsultacje: psychologiczne, pedagogiczne, wychowawcze dla rodziców,
  • organizowanie zajęć logopedycznych, terapii pedagogicznej, pomocy w odrabianiu lekcji.

Projekt
Ognisko Plus

Więcej