Strefa Ognisk

Zespół Ognisk Wychowawczych im. Kazimierza Lisieckiego „Dziadka”

Jesteśmy placówką wsparcia dziennego, prowadzoną przez Centrum Wspierania Rodzin RODZINNA WARSZAWA. Nasz Zespół składa się z 10 ognisk wychowawczych i jednej grupy podwórkowej. Jesteśmy placówką wpisującą się w lokalne systemy wsparcia dziecka i rodziny w poszczególnych dzielnicach Warszawy.

Nasz patron
Kazimierz Lisiecki "Dziadek"

Więcej

Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” zaprasza do jednego z 10 Ognisk Wychowawczych

Podstawą naszego funkcjonowania jest Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Jesteśmy kontynuatorami idei wychowawczej i opiekuńczej Kazimierza Lisieckiego „Dziadka”.

Działamy dla dobra dziecka i dobra rodziny, w atmosferze akceptacji, życzliwości i zrozumienia, w poszanowaniu przysługujących im praw i wolności. Zajmujemy się dziećmi i młodzieżą z rodzin wymagających wsparcia ze względu na trudną sytuację życiową, dbając o ich indywidualny i społeczny rozwój. Pracujemy z rodzinami naszych podopiecznych w celu udzielania im pomocy w opiece i wychowaniu dziecka oraz pomagamy w rozwiązywaniu ich problemów. Pomocą obejmujemy mieszkańców całej Warszawy.

Celem działania ZOW jest wspieranie rodzin, przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych oraz przygotowanie naszych wychowanków do prawidłowego i świadomego funkcjonowania w istniejącej rzeczywistości społecznej.

W Ogniskach ZOW realizowany jest projekt pn. „Dziadek”, którego celem jest upowszechnianie wśród naszych wychowanków i ich rodzin wiedzy na temat życia i działalności Kazimierza Lisieckiego, wybitnego pedagoga – założyciela Ognisk.

Więcej

Realizujemy ten cel poprzez stałą współpracę z rodziną, ukierunkowaną na:

  • wspieranie jej w opiece nad dzieckiem poprzez: zagospodarowywanie czasu wolnego, rozwój zainteresowań,
  • wspieranie jej w wychowaniu dziecka zgodnie z ogólnie przyjętym systemem norm i wartości,
  • pomoc w pokonywaniu trudności edukacyjnych dzieci.

Formy pomocy dziecku i rodzinie:

  • organizowanie zajęć socjoterapeutycznych, terapeutycznych, korekcyjnych, logopedycznych, terapii pedagogicznej,
  • praca indywidualna z wychowankiem lub / i z rodzicem,
  • udzielanie pomocy dziecku i rodzinie w sytuacjach kryzysowych, szkolnych, rodzinnych, osobistych, rówieśniczych.

Projekt
Ognisko Plus

Więcej