Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony internetowej Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa”.

Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” zobowiązuje się zapewnić dostępność serwisu centrumwspieraniarodzin.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego centrumwspieraniarodzin.pl

W ramach serwisu www.centrumwspieraniarodzin.pl działa kilka stron internetowych prowadzonych przez CWR RW. Każda z tych stron posiada własną deklarację dostępności opublikowaną w stopce lub w zakładce „Dostępność” tej konkretnej strony.

Data publikacji strony internetowej: 6.10.2014

Data ostatniej dużej aktualizacji: 23.07.2020

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada Koordynator ds. dostępności Mariusz Marczak, kontakt:

 • e-mail: administrator@rodzinnawarszawa.pl,
 • tel./SMS: 533 829 942,
 • messenger: @dziadeklisiecki,
 • pisemnie na adres: Centrum Wspierania Rodzin “Rodzinna Warszawa” ul. Stara 4, 00-231 Warszawa.

Informujemy, iż osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, mają prawo do korzystania z usług pozwalających na komunikowanie się.

Wnioski o zapewnienie dostępności 

Osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy, po wykazaniu interesu faktycznego, ma prawo wystąpić z wnioskiem o zapewnienie dostępności architektonicznej, cyfrowej lub informacyjno-komunikacyjnej.

Wniosek o zapewnienie dostępności zawiera:

 • dane kontaktowe wnioskodawcy,
 • wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą,
 • wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie architektonicznym lub informacyjno-komunikacyjnym,
 • wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności, jeżeli dotyczy,
 • zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, Centrum może zaproponować alternatywny sposób dostępu. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, Centrum poinformuje o tym wnoszącego żądanie, przy czym termin ten nie będzie dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Wnioski o zapewnienia dostępności można składać:

 • drogą pocztową, na adres: Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa”, ul. Stara 4, 00-231 Warszawa,
 • drogą elektroniczną, na adres: sekretariat@rodzinnawarszawa.pl,
 • za pomocą formularza do wypełnienia on line

Więcej na ten temat wniosków oraz dokumenty do pobrania na stronie poświęconej dostępności w CWR RW.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Stan dostępności cyfrowej:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • niektóre zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości,
 • przy znacznym powiększaniu widoku część elementów przestaje być widoczna oraz pojawia się problem z obcinaniem treści,
 • przy włączonym w systemie operacyjnym trybie wysokiego kontrastu sporadycznie pojawiają się problemy z widocznością poszczególnych elementów serwisu,
 • sporadycznie pojawiają się błędy w opisach i treściach przycisków oraz linków,
 • napotkano na trudności, związane z planowanym w najbliższym czasie uruchomieniem strony Biuletynu Informacji Publicznej na rządowym portalu www.gov.pl. Obecny Biuletyn Informacji Publicznej znajdujący się na stronie CWR RW zostanie przeniesiony na nowopowstały portal w najbliższym możliwym terminie.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • wyróżnienie odnośników,
 • podpisy alternatywne do zdjęć,
 • napisy do filmów,
 • transkrypcję plików MP3,
 • skalowanie strony do wersji mobilnej,
 • wyszukiwarka,
 • zakładka dostępność,
 • skróty klawiaturowe.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością cyfrową dla osób niepełnosprawnych strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Iwona Łabajczyk kontakt:

 • adres e-mail: i.labajczyk@rodzinnawarszawa.pl,
 • nr tel.: +48 574 162 850. 

Oświadczenie sporządzono dnia 14.02.2022 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Dostępność architektoniczna:

Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” prowadzi szereg działań, które są odpowiedzią na potrzeby jego interesariuszy, w tym osób ze szczególnymi potrzebami. 

W obszarze dostępności architektonicznej na bieżąco prowadzimy działania mające za zadanie podnosić dostępność architektoniczną.


Biuro Centrum Wspierania „Rodzin Rodzinna Warszawa”

Adres: Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” ul. Stara 4, 00-231 Warszawa.

Do biura CWR RW przy ul. Starej 4 można dojechać samodzielnie lub środkami komunikacji publicznej.

Dojazd autobusem komunikacji miejskiej: przystanek Boleść (ok. 400 m.).

Dojazd tramwajem: przystanek Stare Miasto (ok. 900 m.).

Dojazd metrem: przystanek Metro Ratusz Arsenał (ok. 1000 m.).

Na teren biura Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” prowadzą dwa wejścia: 

 • wejście główne od ul. Starej 4, umiejscowione jest na skarpie. Podejście do budynku jest pod dość dużym kątem,
 • wejście od ul. Boleść, prowadzące przez Warszawską Strefę Rodziny.

Do budynku biura Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” prowadzą dwa wejścia:

 • główne, z boku budynku, położone na spoczniku między schodami prowadzącymi na Warszawską Strefę Rodziny.
 • frontowe, na poziomie chodnika.

Budynek jest 3 piętrowy, posiada windę. Drzwi i korytarze dostosowane są do osób poruszających się na wózkach.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych jest dostępna dla odwiedzających na każdym piętrze.

Na parkingu Centrum Wspierania Rodzin “Rodzinna Warszawa” nie wyznaczono miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnościami. Osoby te mają możliwość zaparkowania auta przed budynkiem od strony ul. Starej 4, znajduje się tam jedno przystosowane miejsce parkingowe. 

Do budynku i pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Posiadamy możliwość porozumiewania się z osobami niesłyszącymi albo niedosłyszącymi przy pomocy usługi tłumacza PJM on-line.

Kontakt z możliwy jest w szczególności poprzez:

 • e-mail: administrator@rodzinnawarszawa.pl,
 • tel./SMS: 533 829 942,
 • messenger: @dziadeklisiecki,
 • pisemnie na adres: Centrum Wspierania Rodzin “Rodzinna Warszawa” ul. Stara 4, 00-231 Warszawa.


Ognisko „Bielany” 

Adres: Ognisko „Bielany” ul. Broniewskiego 56 a, 01-716 Warszawa.

Do Ogniska „Bielany” przy ul. Broniewskiego 56 a, można dojechać samodzielnie (publiczny, darmowy parking przed budynkiem) lub środkami komunikacji publicznej.

Dojazd autobusem komunikacji miejskiej: Magiera (ok. 180 m.).

Dojazd tramwajem: przystanek Romaszewskiego (ok. 300 m.).

Dojazd metrem: przystanek Metro Słodowiec (ok. 950 m.).

Do budynku prowadzi jedno wejście od ul. Perzyńskiego. Przed wejściem nie ma schodów. 

Dla osób na wózkach dostępny jest tylko mały korytarz przy schodach na parterze oraz jedno pomieszczenie na parterze. W budynku są podwójne schody na piętro, wąskie korytarze.

W budynku nie ma windy.

W budynku nie ma toalety dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Przed budynkiem nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami. 

Do budynku i jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. 

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Wśród pracowników Ogniska nie ma osoby posługującej się językiem migowym ani tłumacza języka migowego. Posiadamy możliwość porozumiewania się z osobami niesłyszącymi albo niedosłyszącymi przy pomocy usługi tłumacza PJM on-line.

Kontakt z Ogniskiem możliwy jest przede wszystkim poprzez: 

 • Adres e-mail: bielany@rodzinnawarszawa.pl,
 • Kontakt telefoniczny/SMS: 695 289 684, 22 669 68 56,
 • Pisemnie: Ognisko „Bielany” ul. Broniewskiego 56 a, 01-716 Warszawa.


Ognisko „Gocław”

Adres: Ognisko „Gocław” ul. Meissnera 13, 03-982 Warszawa.

Do Ogniska „Gocław” przy ul. Meissnera 13, można dojechać samodzielnie lub środkami komunikacji publicznej. Pod budynkiem nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych, a także aktualnie nie ma możliwości wjechania na teren osiedla.

Dojazd autobusem komunikacji miejskiej: Os. Jantar (ok. 70 m.).

Do budynku wchodzi się poprzez osiedle Meissnera, schodami w dół. 

Jest zjazd dla wózków, jest on jednak przystosowany jedynie do wózków dziecięcych, jest stromy. 

Do Ogniska prowadzi jedno wejście.

Ognisko mieści się na jednej kondygnacji, w piwnicy budynku mieszkalnego.

W budynku nie ma dostosowanej toalety dla osób niepełnosprawnych. 

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Wśród pracowników Ogniska nie ma osoby posługującej się językiem migowym ani tłumacza języka migowego. Posiadamy możliwość porozumiewania się z osobami niesłyszącymi albo niedosłyszącymi przy pomocy usługi tłumacza PJM on-line.

Kontakt z Ogniskiem możliwy jest przede wszystkim poprzez: 

 • Adres e-mail: goclaw@rodzinnawarszawa.pl,
 • Kontakt telefoniczny/SMS: 783 947 000, 22 613 69 91,
 • Pisemnie: Ognisko „Gocław” Meissnera 13, 03-982 Warszawa.


Ognisko „Grochów”

Adres: Ognisko „Grochów” ul. Rębkowska 1, 04-375 Warszawa.

Do Ogniska „Grochów” przy ul. Rębkowskiej 1, można dojechać samodzielnie (publiczny, darmowy parking przed budynkiem) lub środkami komunikacji publicznej.

Dojazd autobusem komunikacji miejskiej: Międzyborska (ok. 490 m.).

Dojazd tramwajem: przystanek Międzyborska (ok. 340 m.).

Do budynku prowadzi jedno wejście, od strony ul. Rębkowskiej.

Do wejścia prowadzą schody. Przy schodach do wejścia głównego znajduje się podjazd dla wózków.

Biuro znajduje się po lewej stronie od wejścia głównego.

Dla osób na wózkach jest możliwy dojazd od strony ogrodu, do budynku można się dostać wygodnym podjazdem.

W budynku nie ma windy.

Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się w holu głównym na parterze.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Kontakt z Ogniskiem możliwy jest przede wszystkim poprzez: 

 • Adres e-mail: grochow@rodzinnawarszawa.pl,
 • Kontakt telefoniczny/SMS: 609 427 704, 22 403 35 56,
 • Pisemnie: Ognisko „Grochów” ul. Rębkowska 1, 04-375 Warszawa.


Ognisko „Marymont”

Adres: Ognisko „Marymont” ul. M. Kazimiery 20 lok. 3, 01-641 Warszawa.

Do Ogniska „Marymont” przy ul. M. Kazimiery 20, można dojechać samodzielnie (publiczny, darmowy parking przed budynkiem) lub środkami komunikacji publicznej. Pod budynkiem placówki nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami.

Dojazd autobusem komunikacji miejskiej: przystanek Marymont Potok (ok. 450 m.).

Dojazd tramwajem: przystanek Metro Marymont (ok. 700 m.).

Dojazd metrem: przystanek Metro Marymont(ok. 550 m.).

Do budynku wchodzi się z poziomu „0”. Nie ma schodów.

Wszystkie pomieszczenia łącznie 60m2 znajdują się na jednym poziomie „0”.

Drzwi spełniają normy dla osób poruszających się na wózkach.

Dostępna jest toaleta dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

Wśród pracowników Ogniska nie ma osoby posługującej się językiem migowym ani tłumacza języka migowego. Posiadamy możliwość porozumiewania się z osobami niesłyszącymi albo niedosłyszącymi przy pomocy usługi tłumacza PJM on-line.

Kontakt z Ogniskiem możliwy jest przede wszystkim poprzez: 

 • adres e-mail: marymont@rodzinnawarszawa.pl,
 • kontakt telefoniczny/SMS: 695 289 691, 574 406 734,
 • pisemnie: Ognisko „Marymont” ul. M. Kazimiery 20 lok. 3, 01-641 Warszawa.


Filia Ogniska „Marymont”

Adres: Ognisko „Marymont” ul. Stara 4, 00-231 Warszawa.

Do filii Ogniska „Marymont” przy ul. Starej 4 można dojechać samodzielnie lub środkami komunikacji publicznej. Pod budynkiem placówki nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami.

Dojazd autobusem komunikacji miejskiej: przystanek Boleść (ok. 400 m.).

Dojazd tramwajem: przystanek Stare Miasto (ok. 900 m.).

Dojazd metrem: przystanek Metro Ratusz Arsenał (ok. 1000 m.).

Do filii Ogniska „Marymont” prowadzą dwa wejścia: 

 • wejście główne od ul. Starej 4, umiejscowione jest na skarpie. Zejście do budynku jest pod dość dużym kątem,
 • wejście od ul. Boleść, prowadzące przez Warszawską Strefę Rodziny, po płaskim terenie.

Są dwa wejścia do budynku. 

Wejście z prawej strony jest przystosowane dla osób poruszających się na wózkach, w postaci podjazdu. 

W środku budynku jest winda. Znajduje się ona na parterze budynku, za schodami.

Na parterze budynku i na 1 piętrze znajdują się toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych. 

W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Wśród pracowników Ogniska nie ma osoby posługującej się językiem migowym ani tłumacza języka migowego. Posiadamy możliwość porozumiewania się z osobami niesłyszącymi albo niedosłyszącymi przy pomocy usługi tłumacza PJM on-line.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. 

Kontakt z Ogniskiem możliwy jest przede wszystkim poprzez: 

 • adres e-mail: marymont@rodzinnawarszawa.pl,
 • kontakt telefoniczny/SMS: 695 289 691, 574 406 734,
 • pisemnie: Ognisko „Marymont” ul. M. Kazimiery 20 lok. 3, 01-641 Warszawa.


Ognisko „Mokotów”

Adres: Ognisko „Mokotów” ul. Grottgera 25 a, 02-699 Warszawa.

Do Ogniska „Mokotów” przy ul. Grottgera 25 można dojechać samodzielnie lub środkami komunikacji publicznej. Pod budynkiem placówki nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami.

Dojazd autobusem komunikacji miejskiej: przystanek Spacerowa (ok. 310 m.).

Dojazd tramwajem: przystanek Dworkowa (ok. 450 m.).

Do budynku prowadzi wejście główne od ul. Grottgera, drugie wejście jest jedynie wejściem ewakuacyjnym.

Przed wejściem głównym nie ma podjazdu dla osób poruszających się na wózkach. 

Brak toalety dostosowanej dla osób z niepełnosprawnościami na parterze.

Brak windy na piętro, na wyższe kondygnacje prowadzą schody.

Brak oznaczeń alfabetem Brajla oraz powiększonym drukiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Wśród pracowników Ogniska nie ma osoby posługującej się językiem migowym ani tłumacza języka migowego. Posiadamy możliwość porozumiewania się z osobami niesłyszącymi albo niedosłyszącymi przy pomocy usługi tłumacza PJM on-line.

Do budynku można wejść z psem asystentem / przewodnikiem.

Kontakt z Ogniskiem możliwy jest przede wszystkim poprzez: 

 • adres e-mail: mokotow@rodzinnawarszawa.pl,
 • kontakt telefoniczny/SMS: 695 289 683, 22 841 03 72,
 • pisemnie: Ognisko „Mokotów” ul. Grottgera 25a, 02-699 Warszawa.


Ognisko „Muranów”

Adres: Ognisko „Muranów” ul. Dzielna 17a/15, 05- 075 Warszawa.

Do Ogniska „Muranów” przy ul. Dzielnej 17 a można dojechać samodzielnie (publiczny, płatny parking przed budynkiem) lub środkami komunikacji publicznej. W okolicy budynku wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Dojazd autobusem komunikacji miejskiej: przystanek Bellotiego (ok. 220 m.).

Dojazd tramwajem: przystanek Wola Ratusz (ok. 600 m.).

Do lokalu prowadzą dwa wejścia- dwiema klatkami schodowymi. Pierwsze główne dla gości, klientów i pracowników od strony szatni, drugie od strony świetlicy do celów dostaw zaopatrzenia kuchni w artykuły żywnościowe. Do obu wejść prowadzą schody.

Przy schodach do obydwu wejść brakuje podjazdu dla wózków.

Biuro Ogniska znajduje się po lewej stronie od wejścia głównego.

W budynku nie ma windy i lokal jest niedostępny dla osób przemieszczających się na wózkach inwalidzkich oraz tych z niepełnosprawnościami ruchowymi.

W lokalu brakuje toalety dla osób z niepełnosprawnościami.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Wśród pracowników Ogniska nie ma osoby posługującej się językiem migowym ani tłumacza języka migowego. Posiadamy możliwość porozumiewania się z osobami niesłyszącymi albo niedosłyszącymi przy pomocy usługi tłumacza PJM on-line.

Kontakt z Ogniskiem możliwy jest przede wszystkim poprzez: 

 • adres e-mail: muranow@rodzinnawarszawa.pl,
 • kontakt telefoniczny/SMS: 695 289 681,
 • pisemnie: Ognisko „Muranów” ul. Dzielna 17a/ 15, 05- 075 Warszawa


Ognisko „Okęcie”

Adres: Ognisko „Okęcie” ul. Centralna 24, 02-267 Warszawa.

Do Ogniska „Okęcie” przy ul. Centralnej 24 można dojechać samodzielnie (publiczny na chodniku przed budynkiem) lub środkami komunikacji publicznej. W okolicy budynku wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Dojazd autobusem komunikacji miejskiej: przystanek P+R Al. Krakowska (ok. 680 m.).

Dojazd tramwajem: przystanek P+R Al. Krakowska (ok. 740 m.).

Lokal przy ulicy Centralnej 24 ma dwa wejścia. Jedno od strony klatki schodowej ze schodami (podjazd na wózki dla dzieci), wejście główne znajduje się od strony ul. Centralnej, ze schodami i szerszym podjazdem na wózki.  

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się przy wejściu od strony klatki schodowej (można przejść do niej również od strony wejścia głównego). 

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Wśród pracowników Ogniska nie ma osoby posługującej się językiem migowym ani tłumacza języka migowego. Posiadamy możliwość porozumiewania się z osobami niesłyszącymi albo niedosłyszącymi przy pomocy usługi tłumacza PJM on-line.

Kontakt z Ogniskiem możliwy jest przede wszystkim poprzez: 

 • adres e-mail: okecie@rodzinnawarszawa.pl,
 • kontakt telefoniczny/SMS: 697 880 715,
 • pisemnie: Ognisko „Okęcie” Centralna 24, 02-267 Warszawa.


Ognisko „Praga”

Adres: Ognisko „Praga” ul. Środkowa 9, 03-430 Warszawa.

Do Ogniska „Praga” przy ul. Środkowej 9 można dojechać samodzielnie (publiczny, płatny parking przed budynkiem) lub środkami komunikacji publicznej. W okolicy budynku nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami.

Dojazd autobusem komunikacji miejskiej: przystanek Rzeszotarskiej (ok. 550 m.).

Dojazd tramwajem: przystanek Konopacka (ok. 160 m.).

Do budynku prowadzi jedno wejście, od ul. Środkowej.

Ognisko „Praga” podzielone jest na dwa budynki, które znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie, na odgrodzonym terenie. 

Budynek po lewej stronie jest parterowy, nie posiada schodów, wewnątrz nie ma progów.

Toalety są duże, ale nie są w pełni przystosowane dla osób niepełnosprawnych, gdyż nie posiadają uchwytów ułatwiających zejście z wózka.

W zabytkowym budynku po prawej stronie są trzy kondygnacje. Wejście przystosowane do osób poruszających się na wózkach znajduje się na parterze budynku. 

Budynek ma trzy kondygnacje. Osoby z niepełnosprawnościami mogą dostać się na każdą z nich z pomocą podnośników zamontowanych przy schodach. 

Na każdym piętrze znajdują się toalety przystosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach.

W obu budynkach nie ma pętli indukcyjnych. Wśród pracowników Ogniska nie ma osoby posługującej się językiem migowym, ani tłumacza języka migowego. Posiadamy możliwość porozumiewania się z osobami niesłyszącymi albo niedosłyszącymi przy pomocy usługi tłumacza PJM on-line.

W budynkach nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących. 

Kontakt z Ogniskiem możliwy jest przede wszystkim poprzez: 

 • adres e-mail: praga@rodzinnawarszawa.pl,
 • kontakt telefoniczny/SMS: 695 289 685
 • pisemnie: Ognisko „Praga”, ul. Środkowa 9, 03-430 Warszawa


Ognisko „Starówka”

Adres: Ognisko „Starówka” ul. Stara 3, 00 – 231 Warszawa.

Do Ogniska „Starówka” przy ul. Starej 4 można dojechać samodzielnie lub środkami komunikacji publicznej. Pod budynkiem placówki nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami.

Dojazd autobusem komunikacji miejskiej: przystanek Boleść (ok. 400 m.).

Dojazd tramwajem: przystanek Stare Miasto (ok. 900 m.).

Dojazd metrem: przystanek Metro Ratusz Arsenał (ok. 1000 m.).

Do filii Ogniska „Starówka” prowadzą dwa wejścia: 

 • wejście główne od ul. Starej 4, umiejscowione jest na skarpie. Zejście do budynku jest pod dość dużym kątem,
 • wejście od ul. Boleść, prowadzące przez Warszawską Strefę Rodziny, po płaskim terenie.

Do budynku prowadzą dwie drogi. Od ulicy Starej 4 – schodami w dół oraz od ulicy Boleść bezpośrednio na teren placówki. 

Pod budynkiem placówki nie ma miejsca wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Są dwa wejścia do budynku. 

Wejście z prawej strony jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych, w postaci podjazdu. 

Dla osób poruszających się m.in. na wózkach w środku budynku jest winda. Znajduje się ona na parterze budynku, za schodami.

Na parterze budynku i na 1 piętrze znajdują się toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych. 

W budynku nie ma pętli indukcyjnych. 

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. 

Wśród pracowników Ogniska nie ma osoby posługującej się językiem migowym ani tłumacza języka migowego. 

Kontakt z Ogniskiem możliwy jest w szczególności poprzez:

 • Korzystanie z poczty elektronicznej: starówka@rodzinnawarszawa.pl
 • Kontakt telefoniczny / SMS: 695 289 696
 • Korespondencję pisemną na adres: Ognisko „Starówka”, ul. Stara 4, 00-231 Warszawa


Ognisko „Ursynów”

Adres placówki: ul. Kłobucka 14 , 02-699 Warszawa.

Do Ogniska „Ursynów” przy ul. Kłobuckiej 14 można dojechać samodzielnie lub środkami komunikacji publicznej. Pod budynkiem placówki nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami.

Dojazd autobusem komunikacji miejskiej: przystanek Bokserska (ok. 540 m.).

Ognisko usytuowane jest na I piętrze, wejście bezpośrednie jest od ulicy Kłobuckiej. Od wejścia prowadzą podwójne schody na piętro.

Istnieje możliwość skorzystania z wejścia z sąsiadującej klatki schodowej, z której na pierwszym piętrze przez drzwi łączące można przejść na klatkę właściwą./W klatce II jest winda/ kadra ogniska ma klucz do drzwi łączących klatki schodowe. Na co dzień użytkownicy ogniska nie korzystają z tego wejścia, nie posiadamy kodu dostępu z ulicy na sąsiadującą klatkę bloku mieszkalnego.

Biorąc pod uwagę klatkę schodową przynależną do ogniska – dla osób na wózkach dostępny jest tylko mały korytarz przy schodach na parterze. 

W Ognisku jest toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

Nie mamy własnego parkingu przed budynkiem z wyznaczonymi miejscami dla niepełnosprawnych. 

Do budynku i jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. 

W budynku nie ma pętli indukcyjnych. 

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. 

Wśród pracowników Ogniska nie ma osoby posługującej się językiem migowym ani tłumacza języka migowego. 

Kontakt z Ogniskiem możliwy jest przede wszystkim poprzez: 

 • Korzystanie z poczty elektronicznej: ursynow@rodzinnawarszawa.pl,
 • Kontakt telefoniczny / SMS: 579 048 744,
 • Korespondencję pisemną na adres: Ognisko „Ursynów” ul. Kłobucka 14, 02-699 Warszawa.

Ośrodek Górski Kordon

Adres: Ośrodek Górski Kordon Sopotnia Wielka 23, 34-340 Jeleśnia

Na teren ośrodka prowadzi droga asfaltowa ogrodzona odblaskowymi słupkami. Wjazd do ośrodka oznaczony jest tablicą informacyjną.

Do budynku prowadzi jedno wejście na poziomie chodnika.

Budynek jest piętrowy, drewniany i zabytkowy. Nie posiada windy ani podjazdu dla osób poruszających się na wózkach.

Pokoje i łazienki nie są dostosowane dla osób poruszających się na wózkach.

Do budynku i pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Informuje, iż osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, mają prawo do korzystania z usług pozwalających na komunikowanie się.

Nie posiadamy możliwości porozumiewania się z osobami niesłyszącymi albo niedosłyszącymi.

Kontakt z Ośrodkiem Górskim Kordon możliwy jest w szczególności poprzez:

 • Korzystanie z poczty elektronicznej: kordon@rodzinnawarszawa.pl,
 • Kontakt telefoniczny: +48 574 162 850,
 • Korespondencję pisemną na adres: Ośrodek Górski Kordon ul. Stara 4, 00-231 Warszawa.