DOSTĘPNOŚĆ

Zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, każdy, bez konieczności wykazania interesu prawnego lub faktycznego, ma prawo poinformować Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” o braku dostępności architektonicznej, cyfrowej lub informacyjno-komunikacyjnej, o których mowa odpowiednio w art. 6 pkt 1 lub 3, tego podmiotu.

Osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy, po wykazaniu interesu faktycznego, ma prawo wystąpić z wnioskiem o zapewnienie dostępności architektonicznej, cyfrowej lub informacyjno-komunikacyjnej.

 

Wniosek o zapewnienie dostępności zawiera:

  • dane kontaktowe wnioskodawcy,
  • wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą,
  • wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie architektonicznym lub informacyjno-komunikacyjnym,
  • wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności, jeżeli dotyczy,
  • zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, Centrum może zaproponować alternatywny sposób dostępu. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, Centrum poinformuje o tym wnoszącego żądanie, przy czym termin ten nie będzie dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

 

Wnioski o zapewnienia dostępności można składać:

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami Dz.U. 2019 poz. 1696

 

Kontakt:

Koordynator ds. dostępności architektonicznej:
Mariusz Marczak
Telefon: + 48 533 829 942
E-mail: administrator@rodzinnawarszawa.pl

Koordynator ds. dostępności informacyjno-komunikacyjnej:
Telefon: +48 536 100 004 (16)

Koordynator ds. dostępności cyfrowej:
Telefon: +48 536 100 004 (16)