Akademia Socjoterapii VI

Akademia Socjoterapii VI (wrzesień 2021 r.- czerwiec 2022 r.) REKRUTACJA!

Nazwa szkolenia: Akademia Socjoterapii (kurs dla wychowawców PWD)

Szanowni Państwo, 

wznawiamy rekrutację na szóstą edycję kursu. Zapraszamy osoby chętne do udziału w rekrutacji.

Adresaci: Kadra placówek wsparcia dziennego, które posiadają zezwolenie na działalność z terenu m.st. Warszawy.

Lokalizacja: infrastruktura Centrum Wspierania Rodzin, dokładną informację otrzymają osoby zakwalifikowane

Szczegółowe terminy: szkolenie rozpoczyna się treningiem interpersonalnym (50 h)

w terminie 2 – 6 września 2021 r. Trening odbędzie się w Ośrodku „Kordon” w Sopotni Wielkiej/okolice Żywca. 

Uczestnicy Akademii pokrywają jedynie koszty dojazdu, wyżywienia i pobytu w Ośrodku Kordon. Udział w treningu, warsztatach, seminariach jest bezpłatny.

Akademia rozpoczyna się we wrześniu 2021 r., a przewidywany termin zakończenia kursu to czerwiec 2022 r. 

Cel szkolenia: Nabycie umiejętności pracy z grupą, konstruowania i realizacji projektów socjoterapeutycznych oraz praca nad własnym funkcjonowaniem interpersonalnym.

Ilość miejsc: 20

Wymagania:


Od uczestnika:

 • wykształcenie wyższe;
 • aktualne zatrudnienie w posiadającej zezwolenie na działalność placówce wsparcia dziennego na terenie m.st. Warszawy;
 • wysoka motywacja do podnoszenia kwalifikacji i udziału z zajęciach;


Od placówki:

Zgłoszenia: formularz rejestracyjny dostępny jest linkiem do 30 czerwca 2021 r. – Link / przekierowanie do formularza.

Certyfikat: Zaświadczenie o ukończeniu kursu.


Prowadzący:

Fundacja DOBROSTAN powstała w 2015 roku. Powołana przez Joannę Graniger i Beatę Kurowską Rumińską, które od ponad 20 lat zajmują się pomocą rodzinom na terenie m. st. Warszawy oraz posiadają doświadczenie w wprowadzeniu pomocy psychologicznej oraz w prowadzeniu szkoleń. Od 1998 roku prowadzą ogólnopolskie szkolenie w zakresie socjoterapii, rekomendowane przez PARPA. W ramach działalności Fundacji zajmują się organizacją szkoleń, konferencji szkoleniowych dla pedagogów, psychologów, socjoterapeutów w zakresie profilaktyki, socjoterapii oraz pomocy psychologicznej kierowanej do dzieci, młodzieży i ich rodzin. Mając na uwadze dobro rodzin, udzielanie systematycznej pomocy rodzinom poprzez prowadzenie edukacji osób pracujących z rodzinami powołały Fundacje DOBROSTAN, której celem jest:

 • Wzmocnienie funkcjonowania dzieci i młodzieży oraz młodych dorosłych w obszarze psychologicznym i społecznym.
 • Udzielanie wsparcia rodzinom.
 • Upowszechnianie wiedzy na temat terapii i rozwoju osobistego.
 • Wspieranie i ochrona zdrowia, w szczególności zdrowia psychicznego.
 • Profilaktyka uzależnień i zagrożeń społecznych w rodzinie.
 • Edukacja, w szczególności psychoedukacja.
 • Upowszechnianie idei równości szans w społeczeństwie na rzecz osób w trudnej sytuacji życiowej, osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, osób uzależnionych i współuzależnionych, osób zagrożonych utratą pracy, osób pozostających bez pracy, osób zagrożonych patologią społeczną oraz pracowników służb społecznych i wolontariuszy.    


Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. Organizowanie i prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej.
 2. Prowadzenie konsultacji psychologicznych i pedagogicznych.
 3. Pomoc w organizowaniu systemu wsparcia dziecku i rodzinie
 4. Organizowanie i prowadzenie szkoleń, warsztatów i zajęć rozwojowych.
 5. Organizowanie i prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej.
 6. Realizacja projektów informacyjnych, naukowych, badawczych oraz edukacyjnych.
 7. Organizowanie i prowadzenie spotkań, seminariów, konferencji i imprez masowych.
 8. Przekazywanie wiedzy i wymianę doświadczeń w zakresie działań statutowych Fundacji.
 9. Współpracę z innymi instytucjami, organizacjami, grupami i osobami prywatnymi oraz mediami działającymi na rzecz tych samych grup odbiorców lub w podobnych obszarach.
 10. Wydawanie publikacji związanych z celami Fundacji.


Informacje dodatkowe:

 1. Warunkiem uniemożliwiającym udział w kursie jest aktualne korzystanie z leczenia psychiatrycznego.
 2. Osoby zgłoszone do udziału w szkoleniu otrzymają szczegółowy program i harmonogram wszystkich zajęć.
 3. TRENING INTERPERSONALNY: Dlaczego grupa wyjazdowa, a nie dochodząca?

Na wyjeździe jak w mikrokosmosie budujemy wszystko od nowa. W sposób naturalny zaczyna się wszystko od początku i to bez osób zaburzających interakcje (rodziny, przyjaciół) po nieświadome powtórzenie swojego schematu budowania więzi z innymi. Ten wgląd jest bowiem bezcenny jeśli chce się pomagać innym. 


Udział w treningu:

 • to intensywne doświadczenie grupowe o charakterze interpersonalnym, okazja do nawiązania kontaktu ze sobą, z innymi ludźmi i z grupą;
 • to szansa, by w atmosferze bezpieczeństwa i zaufania uświadomić sobie, jak reakcje innych ludzi wpływają na nasze samopoczucie oraz jak postrzegamy siebie;
 • daje możliwość uzyskania informacji zwrotnych na temat naszych zachowań (co i jak robimy, do czego dążymy, a czego unikamy) i tego, jaki mają one wpływ na stosunek ludzi do nas;
 • to szansa, by rozpoznać i zrozumieć własny styl nawiązywania kontaktu i tworzenia relacji
 • z innymi ludźmi i z grupą;
 • przywraca nadzieję, poczucie odpowiedzialności i woli. Sprzyja refleksji. Zdarza się, że jest początkiem pożądanej zmiany. Może być jednorazowym doświadczeniem lub wstępem do pracy nad sobą.

Koszty związane z pobytem w Ośrodku: opłata za pobyt z wyżywieniem (3 posiłki dziennie) wynosi 65 zł/ osobodzień. Do ośrodka można przyjechać/zakwaterować się w dzień poprzedzający zajęcia, gdyż sam trening rozpocznie się w godzinach porannych (przewidujemy, że o 10.00).

Więcej informacji o ośrodku znajdą Państwo na stronie internetowej – Ośrodek Górski „Kordon” / przekierowanie do strony internetowej.

Po wypełnieniu formularza należy przesłać oświadczenie o braku przeciwskazań do udziału w szkoleniu (leczenie psychiatryczne).

Przykładowy tekst: Oświadczam, że ja niżej podpisany / podpisana nie korzystam z leczenia psychiatrycznego, a tym samym nie posiadam przeciwwskazań do mojego udziału w V edycji Akademii Socjoterapii. Wzór oświadczenie / dokument

 1. Dodatkowych informacji udzieli Iwona Łabajczyk. Telefon kontaktowy: 606 617 424, projekty@rodzinnawarszawa.pl
 2. Klauzula informacyjna / dokument