Zarządzenie Dyrektora nr 30 – aktualne przepisy archiwalno-kancelaryjne

Proszę o zapoznanie się z Zarządzeniem nr 30 Dyrektora Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” z dnia 27.11.2015r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego w Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa”.

 

Zarządzenie nr 30 zacznie obowiązywać od dn. 01.01.2016r. Proszę o stosowanie się do obowiązujących przepisów.