Klauzula informacyjna w zakresie ochrony danych osobowych

W związku z przetwarzaniem danych osobowych 

Przez Centrum Wspierania Rodzin “Rodzinna Warszawa”, informujemy:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Wspierania Rodzin “Rodzinna Warszawa” (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: ul. Stara 4, 00-231 Warszawa. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Stara 4, 00-231 Warszawa lub drogą e-mailową pod adresem: sekretariat@rodzinnawarszawa.pl.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: iod@rodzinnawarszawa.pl, tel. 22 831 41 94.

3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy  z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu, ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy, ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości i ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

4. Przetwarzanie danych odbywa się w związku z:

– korzystaniem ze świadczeń Centrum Wspierania Rodzin “Rodzinna Warszawa”, w szczególności w zakresie pomocy społecznej, pracy socjalnej, rozpoznaniem socjalnych potrzeb społecznych, analizą i oceną zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej, realizacją zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych, realizacją programów aktywności lokalnej, odpowiadających na potrzeby społeczności lokalnych i grup, tworzeniem sytemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną;

wykonywaniem obowiązków określonych dla pracodawcy przez przepisy prawa,

wykonywaniem obowiązków określonych wobec członków stowarzyszenia przez przepisy prawa,

wykonywaniem obowiązków określonych wobec wolontariuszy stowarzyszenia przez przepisy prawa,

publikacją wizerunku na stronie internetowej Centrum Wspierania Rodzin “Rodzinna Warszawa”, portalach społecznościowych, przekazywania do mediów, publikowania danych na terenie placówek Stowarzyszenia.

5. Dane osobowe mogą pochodzić od stron trzecich, tj. urzędów gminy/miasta, Policji, urzędów pracy, placówek oświatowych, placówek pomocy społecznej, pieczy zastępczej, sądów, kuratorów sądowych i społecznych oraz innych instytucji publicznych.

6. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

7. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie przepisów prawa, w tym w szczególności do: Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu Skarbowego, KRS urzędów miasta/gminy, Policji, urzędów pracy, placówek oświatowych, placówek pomocy społecznej, pieczy zastępczej, sądów, kuratorów sądowych i społecznych oraz instytucji publicznych, Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej lub na podstawie umowy powierzenia przetwarzania.

8. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w zależności od zadania: bezterminowo aż do odwołania zgody na przetwarzanie danych, do zakończenia celu przetwarzania lub w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
a) dostępu do danych osobowych;
b) ich sprostowania – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
c) usunięcia (bycia zapomnianym) – w przypadku, gdy:

 • dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
 • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
 • osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
 • dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
 • dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
  d) ograniczenia przetwarzania – w przypadku, gdy:
 • osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
 • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
 • Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
 • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
  e) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
 • zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym,
 • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.
  f) do przenoszenia danych – w przypadku, gdy spełnione są wszystkie następujące przesłanki:
 • przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
  g) cofnięcia zgody – w przypadku, gdy dane przetwarzane są na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

10. Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

11. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

12. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.