Dostawa urządzeń i sprzętu komputerowego, akcesoriów i osprzętu sieciowego na potrzeby Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” w Warszawie, ul. Stara 4

Zamawiający publikuje Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej dot. część II i zawiadomienie dot. unieważnienia części I zamówienia

Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę rządzeń i sprzętu komputerowego, akcesoriów i osprzętu sieciowego na potrzeby Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” z siedzibą w Warszawie przy ul. Starej 4

Zamówienie zostało podzielone na część I i część II

Termin składania ofert upływa 12 grudnia 2019 r., godz. 12:00

Miejsce składania ofert: sekretariat Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa”, ul. Stara 4, 00-231 Warszawa,  lub skanem na e-mail Sekretariatu Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa”: sekretariat@rodzinnawarszawa.pl

Oferty powinny zostać sporządzone w j. polskim, trwale spięte oraz podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawcy.

Termin otwarcia ofert nastąpi bez zbędnej zwłoki po terminie składania ofert.

Pobierz dokumenty postępowania: