Studium Terapii i Pomagania

Studium Terapii i Pomagania to przygotowywany pakiet szkoleń przeznaczonych dla wychowawców i kadry placówek wsparcia dziennego. Realizujemy działania, które będą służyły podniesieniu kawlifikacji i standardów w warszawskich pwd, a tym samym przyczynią się do zwiększenia szans edukacyjnych i społecznych wychowanków.

Będziemy dążyć do tego, aby nasza oferta była w najwyższym stopniu dopasowana do potrzeb różnych typów placówek i najlepiej służyła rozwojowi sektora działań społecznych. Biuro Pomocy i Projektów Społecznych od lat dostosowuje politykę społeczną Warszawy do potrzeb mieszkańców, uzwględniając efektywność i ekonomię działań. Proponowane szkolenia będą ściśle wpisywać się w założenia Społecznej Strategii Warszawy i Programu Rodzina.

Ogólne Warunki Uczestnictwa w szkoleniach CWR RW

I. Organizator

Szkolenia organizuje Centrum Wspierania Rodzin Rodzinna Warszawa (CWR RW), z siedzibą ul. Stara 4, 00-231 Warszawa. Centrum jest jednostką budżetową m.st. Warszawy podlegającą pod Biuro Pomocy i Projektów Społecznych.

II. Szkolenia

 1. CWR Rodzinna Warszawa organizuje szkolenia w zakresie i terminach szczegółowo opisanych w ofercie szkoleń.
 2. Szczegóły dotyczące wymagań dla uczestników oraz zasad kwalifikacji określa ogłoszenie rekrutacyjne.

III. Zgłoszenie uczestnictwa

 1. Szkolenia organizowane przez CWR RW przeznaczone są dla kadry placówek wsparcia dziennego działających na terenie m.st. Warszawy.
 2. Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu należy przesłać do CWR RW korzystając z formularza zgłoszenia umieszczonego na stronie.
 3. Osoby, które zgłosiły się na szkolenie są informowane o pozytywnej lub negatywnej decyzji kwalifikacyjnej drogą e-mailową wraz z krótkim uzasadnieniem.

IV. Rezygnacja z uczestnictwa

 1. Rezygnację z uczestnictwa w szkoleniu należy zgłosić w CWR RW osobiście, mailowo lub telefonicznie najpóźniej na 3 dni przed planowanym terminem szkolenia.
 2. Warunki rezygnacji z udziału w szkoleniu każdorazowo określane są w ogłoszeniu rekrutacyjnym.

V. Zmiany terminu szkolenia

 1. CWR RW zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia lub zmiany terminu i/lub miejsca zajęć.
 2. O zmianie terminu i/lub miejsca zajęć Uczestnik zostanie powiadomiony przynajmniej na 3 dni naprzód przed terminem szkolenia.

VI. Ceny szkoleń

Szkolenia organizowane przez CWR RW finansowane są w całości przez Biuro Pomocy i Projektów Społecznych ze środków m.st. Warszawy. Dla uczestników szkolenia są bezpłatne.

VII. Nauka

 1. Uczestnicy są informowani o programie szkolenia, warunkach zaliczenia, planowanych terminach spotkań oraz osobach prowadzących.
 2. Po zakończeniu zajęć Uczestnicy wypełniają ankietę ewaluacyjną.

VIII. Ochrona danych osobowych

Administratorem danych osobowych zbieranych podczas realizacji programu jest CWR RW. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 133 z dnia 29 października 1997 roku poz. 833.) CWR RW nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez Uczestników szkoleń (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mailowy) przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji usługi.
Uczestnik biorący udział w szkoleniach CWR podaje swoje dane osobowe dobrowolnie, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości wzięcia udziału organizowanym wydarzeniu.

IX. Prawa autorskie

Wszystkie szkolenia dostępne w CWR RW są chronione prawem autorskim. Kopiowanie materiałów szkoleniowych i/lub nagrywanie szkoleń, a także udostępnianie takich materiałów i nagrań osobom trzecim jest nielegalne oraz podlega odpowiedzialności karnej opisanej w ustawie o Prawie autorskim (ustawa z 4 lutego 1994 r. tekst jednolity z 2006 r.)

X. Reklamacje

Uczestnik może składać reklamacje dotyczące szkoleń w formie pisemnej do CWR RW najpóźniej w terminie 30 dni od daty zakończenia szkolenia.