Kodeks etyczny pracownika ZOW

KODEKS ETYCZNY PRACOWNIKA ZESPOŁU OGNISK WYCHOWAWCZYCH IM. KAZIMIERZA LISIECKIEGO „Dziadka”

Kodeks etyczny pracownika Zespołu Ognisk Wychowawczych jako zbiór kanonów postępowania zawodowego dotyczy postaw pracownika wobec wychowanków, ich rodziców, współpracowników oraz miejsca pracy i władz zwierzchnich.

Stworzenie Kodeksu Etycznego jest ważnym elementem budowania świadomości pracowników Zespołu Ognisk Wychowawczych im. K. Lisieckiego „Dziadka”. W codziennej pracy odwołujemy się do ponad 80- letniej tradycji Ognisk, która stanowi stabilny fundament etyczny. Swoim podejściem do obowiązków każdy pracownik potwierdza przynależność do tej wyjątkowej instytucji, pozyskuje publiczne zaufanie i szacunek poprzez wysoką jakość własnej pracy. Kreuje pozytywny wizerunek Zespołu Ognisk Wychowawczych.

Zgodnie z zapisami Deklaracji Praw Dziecka „osoby odpowiedzialne za wychowanie dziecka i kierowanie nim, powinny mieć na względzie jego dobro”. Naczelną zasadą w pracy z dziećmi jest poszanowanie ich godności i podmiotowe traktowanie oraz świadomość, że proces wychowawczy wymaga czasu i u każdego dziecka przebiega indywidualnie. 

Pracownik ponosi ostateczną odpowiedzialność za jakość swojej pracy i zadania, do których wykonania się zobowiązał. Szanuje przy tym godność osobistą każdego człowieka i wymaga takiego samego szacunku wobec siebie. Przeciwstawia się praktykom nierównego traktowania osób lub grup osób. 

Kodeks Etyczny jako zbiór wytycznych codziennego postępowania zawodowego ma służyć wszystkim tym, którzy zdecydowali się związać swą przyszłość z Zespołem Ognisk Wychowawczych.

 

Każdy pracownik:
1) wzmacnia poczucie własnej wartości dziecka, uznaje wyjątkowość, indywidualność i specyfikę jego potrzeb oraz udziela mu pomocy i wsparcia, aby mogło zrealizować swój potencjał twórczy i intelektualny;

2) wykazuje troskę i pilność w każdej sprawie dotyczącej opieki nad dzieckiem, odnosi się do niego profesjonalnie, w atmosferze przyjaźni i akceptacji;

3) chroni dziecko przed patologiami, zdecydowanie sprzeciwia się uleganiu nałogom oraz innym sytuacjom ogólnie uznanym za zagrażające zdrowiu i życiu ludzkiemu, daje temu wyraz własną postawą;

4) honoruje prawa rodziców do zasięgania informacji i konsultacji, przekazuje je w sposób komunikatywny, wskazując przede wszystkim mocne strony dziecka i jego rodziny;

5) respektuje władzę rodzicielską i uzgadnia z rodzicami zasadność dalszej pomocy Ogniska; mobilizuje rodziców do aktywnego udziału w kształtowaniu przekonań i postaw dziecka;

6) zachowuje odpowiednią kulturę bycia, wykazuje dbałość o wygląd i kulturę języka;

7) w sytuacjach konfliktowych zachowuje obiektywizm, wypracowuje kompromisy; konflikty ze współpracownikami rozstrzyga bez uszczerbku dla dziecka i jego rodziny;

8) dochowuje tajemnicy zawodowej, chyba że ujawnienie posiadanych informacji służy ważnemu zawodowemu celowi lub jest wymagane przez prawo;

9) jest otwarty na współpracę z zespołem, szczególnie w sytuacjach problemowych; respektuje zawodową pozycję, opinię i doświadczenie współpracowników;

10) w sytuacji zastrzeżeń do własnej pracy przyjmuje i wykorzystuje udzielone wskazówki oraz rady; zajmuje krytyczne stanowisko w przypadku współpracowników naruszających zasady niniejszego kodeksu, czyni to w odpowiednim miejscu i czasie;

11) stanowczo przeciwstawia się wszelkim naciskom i sytuacjom korupcyjnym w różnorakiej formie;

12) przestrzega postanowień niniejszego kodeksu.