Konferencja Asystent Usamodzielnienia

Towarzystwo Psychoprofilaktyczne Oddział w Warszawie zaprasza na kolejną konferencję poświęconą przeciwdziałaniu marginalizacji społecznej: ASYSTENT USAMODZIELNIENIA, która odbędzie się w Warszawie, 28 listopada 2014 r.

W latach 2003-09 Towarzystwo, we współpracy z Federacją na rzecz Reintegracji Społecznej współorganizowało 6 ogólnopolskich cykli konferencji pod wspólnymi tytułami „Dzieci bez przyszłości”, „Dzieci bez przyszłości w szkole”, „Pomoc społeczna dzieciom bez przyszłości”, „Sprawiedliwość dla dzieci bez przyszłości”, „Rodzina dzieci bez przyszłości” i „Rodzina zastępcza dla dzieci bez przyszłości” poświęconych analizie przyczyn marginalizacji społecznej dzieci i młodzieży w Polsce, skutkom procesu wykluczenia społecznego i prezentacji programów zapobiegania i przeciwdziałania marginalizacji społecznej. W konferencjach tych wzięło udział łącznie ponad 5.700 osób. Byli to przedstawiciele administracji państwowej i samorządowej, środowisk akademickich mediów oraz pracownicy placówek publicznych i organizacji pozarządowych. 

W latach 2010-12 organizowaliśmy cykle konferencji pod wspólnym tytułem „Jak pomagać nie upokarzając” poświęcone standardom etycznym w środowisku zawodowym osób zajmujących się pomocą dla grup wykluczonych społecznie oraz kwestii poszanowania podmiotowości, godności i autonomii osób zmarginalizowanych. W cyklach konferencji „Przemoc w pomocy”, „Przemoc w rodzinie” i „Przemoc wobec dzieci” wzięło udział ponad 3.000 osób.

W ubiegłym roku konferencja poświęcona była prezentacji programów pomocy dorastającym w opiece zastępczej w przygotowaniu do usamodzielnienia. W tym roku chcemy poddać refleksji przygotowanie asystentów usamodzielnienia do prowadzenia skutecznych programów pomocy wychowankom opieki zastępczej we wchodzeniu w dorosłe życie. Jakie cechy i umiejętności asystenta usamodzielnienia są do tego niezbędne. Jak rekrutować i szkolić asystentów usamodzielnienia, by rozwijali potrzebne w pracy z usamodzielnianą młodzieżą dyspozycje i umiejętności.

Dla młodych osób dorastających poza swoją rodziną, doświadczenia zdobyte w okresie dzieciństwa i dorastania, a szczególnie braki w tych doświadczeniach mogą stać się przyczyną poważnych problemów w ich dorosłym życiu. Odpowiednio przygotowana i życzliwa osoba może pomóc im w przezwyciężaniu problemów i przygotowaniu się do podjęcia nowych ról w samodzielnym życiu.

Udział w konferencji jest nieodpłatny. Organizatorzy nie zwracają kosztów podróży. Liczba miejsc ograniczona.

Zgłoszenia udziału prosimy przesyłać na załączonym formularzu do dnia 21 listopada 2014.

pocztą: Towarzystwo Psychoprofilaktyczne Oddział w Warszawie, 00-355 Warszawa; ul. Tamka 38, lok. 704
e-mailem: szkolenia@tpp.org.pl
fax: 22 622 22 62