Lepszy Start na Ursynowie

Logotypy
We wrześniu 2017 r. rozpoczął się projekt „Lepszy start na Ursynowie”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX, Działanie 9.2. 
 
Był on skierowany do dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat z obszaru Służewca, znajdującego się na pograniczu dwóch stołecznych dzielnic – Mokotowa i Ursynowa. Projekt „Lepszy start na Ursynowie” to znakomity przykład partnerstwa międzysektorowego – działania realizowały wspólnie Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy, jednostka miejska Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” oraz organizacja pozarządowa Fundacja United Way Polska. Wszystko po to, żeby zapewnić adresatom zadania kompleksowe wsparcie w ich rozwoju. Łącznie wsparciem w latach 2017-2019 było objętych około 60 osób. 
 
W ramach projektu powołane zostało nowe ognisko wychowawcze – Ognisko „Ursynów” – a także grupa podwórkowa. W placówce stacjonarnej wychowankowie realizowali różne programy rozwoju zainteresowań pozaszkolnych, otrzymają pomoc w nauce od profesjonalnych korepetytorów (zmierzą się wspólnie m.in. z matematyką, polskim oraz angielskim), zostaną też objęci cyklicznym programem scojoterapeutycznym. 
 

 

Zdjęcie dzieci w grupie
Wyróżnikiem Ogniska „Ursynów” jest przede wszystkim teatr – w projekcie realizowane były cykliczne zajęcia teatralne, w których mogli wziąć również okoliczni mieszkańcy. Wśród naszych pracowników mamy pasjonatów sztuki scenicznej, którzy zaplanowali dla uczestników szereg niespodzianek – harmonogram wyjść na różne spektakle i imprezy kulturalne, a także naukę aktorstwa i różnych form scenicznych w praktyce. Dzięki temu uczestnicy zajęć mogli poznać teatr z każdej strony – zarówno jako widzowie, jak i samodzielni aktorzy, rozwijając przy tym różne potrzebne w życiu dorosłym umiejętności jak choćby kompetencję przemawiania i występowania przed większym gronem osób.
 
Nad harmonijnym rozwojem dzieci oraz owocną współpracą z ich bliskimi czuwała nie tylko kadra wykwalifikowanych pedagogów, ale także psycholog. Tym samym „Lepszy start na Ursynowie” to inicjatywa, która poszerza możliwości wspierania mieszkańców stolicy o kolejne placówki wsparcia dziennego – stacjonarną i podwórkową. Mamy nadzieję, że jest to dobry początek współpracy na lata na rzecz lokalnej społeczności przy ulicy Kłobuckiej oraz szansa na budowanie długoterminowych partnerstw na ich rzecz z już mieszczącymi się tam ośrodkami takimi, jak szkoła, biblioteka oraz Miejsce Aktywności Lokalnej.
Dzieci podczas przedstawienia na scenie

Informacje dotyczące projektu:

Wartość całkowita projektu: 749 841,90 PLN

Wkład własny: 53 300,00 PLN

Wartość dofinansowania: 696 541,90PLN

Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

Priorytet: IX. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem

Działanie: 9.2  Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej

Planowany okres realizacji projektu: 01.09.2017 – 31.08.2019

Jednostka realizująca projekt: miasto stołeczne Warszawa/ Biuro Pomocy i Projektów Społecznych/ Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa”

Partnerzy w projekcie: Fundacja United Way Polska

Cel główny projektu: Indywidualne i kompleksowe wsparcie 60 osób  w wieku 6-18 lat z obszaru Służewca, pogranicza dzielnic Ursynów i Mokotów zagrożonych wykluczeniem społecznym, w szczególności mieszkańców nowo powstałego osiedla socjalnego przy ul. Kłobuckiej.

Grupa docelowa: projekt skierowany jest do 60 osób w wieku 6-18 lat z pogranicza Dzielnic Ursynów oraz Mokotów m.st. Warszawy, z rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo – wychowawczych.