Lokalne Systemy Wsparcia

Centrum Wspierania Rodzin RODZINNA WARSZAWA aktywnie uczestniczy w projekcie Biura Pomocy i Projektów m.st. Warszawy – Lokalne Systemy Wsparcia (LSW) w zakresie współtworzenia
i świadczenia zintegrowanej oferty usług ukierunkowanych na:

  • zapobieganie wykluczeniu społecznemu młodych ludzi oraz
  • reintegracja społeczna.

LSW to interdyscyplinarne układy podmiotów osadzonych w środowisku lokalnym, ukierunkowanych na realizację wspólnego priorytetu, jakim jest dostarczanie wszechstronnej, długofalowej i skutecznej pomocy rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym. Każdy LSW jest złożony z przedstawicieli tych instytucji i zawodów, które są potrzebne do zbudowania kompleksowej oferty usług dla osób objętych LSW:

  • instytucje publiczne (służby socjalne, służby zatrudnienia, instytucje opiekuńczo-wychowawcze i oświatowe, sądy i policja, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, organy służby zdrowia, instytucje kultury, instytucje sportu i rekreacji, etc.)
  • instytucje niepubliczne i organizacje pozarządowe,
  • podmioty prywatne.

W ramach LSW zrealizowano już takie projekty, jak:

  • BAZA Akcja Zintegrowanej Animacji,
  • „Tu Praga Waw PL”,
  • „Partnerstwo dla Dzieci Pragi Południe”,
  • „Lokalny System Wsparcia na Targówku Mieszkaniowym” oraz
  • „My Targówek” na Targówku Fabrycznym.

To inicjatywy skierowane do uczniów z Pragi Północ, Pragi Południe i Targówka. Główne zadanie tych projektów to podniesienie wyników szkolnych i frekwencji dzieci i młodzieży.Praca organizacji pozarządowych jest połączona z działalnością placówek wsparcia dziennego
i streetworkingu oraz z lokalnymi instytucjami publicznymi. W ramach projektów odbywają się zajęcia m.in. edukacyjne dla dzieci, socjoterapeutyczne, rozwijające zainteresowania. To także zajęcia wspierające dla rodziców. Ważnym elementem w projektach są inicjatywy integracyjne dla mieszkańców, takie jak pikniki sąsiedzkie czy festyny dla społeczności lokalnej.

Docelowo w każdej dzielnicy powinno działać kilka Lokalnych Systemów Wsparcia, bowiem LSW obejmuje swoim zasięgiem terytorium znacznie mniejsze niż dzielnica, np. osiedle lub jego część.

LSW staną się filarem lokalnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną, którego opracowanie i wdrożenie spoczywa na Zarządach dzielnic.