Miasto Korzyści

Program lojalnościowy „Miasto Korzyści” to system wspierający rozwój,
motywujący i promujący wzrost kompetencji oraz doskonalenie standardów
w warszawskich Placówkach Wsparcia Dziennego.
System stworzony przez praktyków dla praktyków.

 

projekt

Projekt

Miasto Korzyści jest unikatowym na skalę całego kraju systemem wspierającym rozwój i podnoszenie standardów. Zarządzany przez Miasto Stołeczne Warszawa moduł to pierwszy projekt, w którym instytucje publiczne stają się dostarczycielami atrakcyjnych usług i zasobów dla organizacji pozarządowych w swoim mieście.

kryteria

Kryteria

Przyjęte kryteria autoewaluacji odwołują się do dokumentów strategicznych m.st. Warszawy dot. polityki społecznej oraz do obowiązujących Placówki Wsparcia Dziennego standardów funkcjonowania. Wspierają i motywują do stałego udoskonalania oferty, nawiązywania nowych międzysektorowych partnerstw, poszukiwania nowych rozwiązań, pomysłów i narzędzi.

nagrody

Nagrody

Dostępne w systemie nagrody stanowią realną pomoc w ponoszeniu standardów merytorycznych i organizacyjnych każdej placówki. Odpowiadają na codzienne potrzeby kadry i wychowanków Placówek Wsparcia Dziennego.