Oferta Specjalistycznej Poradni Rodzinnej Bielany

KONSULTACJE

Niejednokrotnie przed podjęciem najbardziej adekwatnej formy pomocy o sobie zgłaszającej się do Poradni oferowana jest pomoc w formie konsultacji. Mają one na celu rozpoznanie faktycznej sytuacji, wysłuchanie i określenie dominującego problemu, w zależności od tego dobranie sposobu pomocy osobie potrzebującej. Kontynuacja pracy może odbywać się w Poradni lub przedstawiane są inne placówki pomocowe. Konsultacje mogą się przerodzić w dłuższy cykl spotkań i być wystarczającą odpowiedzią na zaistniały problem.

KONSULTACJE DLA RODZICÓW

To spotkania mające na celu rozpoznanie sytuacji dziecka i rodziny oraz znalezienie najbardziej korzystnej formy pomocy w ramach naszej instytucji lub poza nią. Proces ten obejmuje zwykle kilka spotkań.  Często jednak konsultacje mają bardziej rozbudowaną formę; w tej sytuacji udział rodzica czy rodziców w konsultacjach daje możliwość głębszego zrozumienia i nazwania tego co nie służy, nie działa konstruktywnie w obszarach dla dziecka lub rodzica problematycznych. W toku dalszych spotkań pojawia się przestrzeń aby rodzic:

–  mógł znaleźć przyczynę swoich niepowodzeń i trudności rodzicielskich oraz nabył umiejętności radzenia sobie z nimi,

–  uświadomił sobie jakie inne działania może podjąć aby polepszyć sytuację rodzinną lub dostarczyć konkretnej pomocy dziecku,

– znalazł bardziej konstruktywne sposoby wyrażania swoich emocji,

– zobaczył z innej perspektywy trudności jakie przeżywa dziecko, lepiej zrozumiał jego potrzeby, uczucia i konflikty wewnętrzne.

SPOTKANIA PSYCHEDUKACYJNE

Spotkania te mają na celu dostarczenie wiedzy potrzebnej rodzicom chcącym polepszyć funkcjonowanie rodziny, usprawnić komunikację z dziećmi, zapobiec niepożądanym skutkom różnych niekorzystnych okoliczności życiowych (np. choroba, wypadek w rodzinie). Służą również przygotowaniu się rodzica do rozmów z dzieckiem na tematy spostrzegane jako trudne np. dotyczące przekazania informacji o rozstaniu rodziców, śmierci bliskiej osoby itp. W wielu skomplikowanych sytuacjach rodzinnych, takich jak np. konflikt okołorozwodowy, istnieje duża rozbieżność między rodzicami jeśli chodzi o przekazywany w toku wychowania system wartości, zasady funkcjonujące w codziennym życiu rodzinnym. Częstym zjawiskiem wśród nawet nie skonfliktowanych rodziców jest trudność w porozumieniu się w sprawach dotyczących dziecka. Tego typu sytuacje wymagają pogłębionej analizy, uznania różnic w podejściu każdego z rodziców i podjęcia wspólnych ustaleń.

Dzięki spotkaniom ze specjalistami rodzice otwierają się na dalszą pomoc, taką jak np. uczestniczenie w warsztatach wychowawczych, mediacjach rodzicielskich, wizyta z dzieckiem u psychiatry itp.

PSYCHOTERAPIA  INDYWIDUALNA

Psychoterapia indywidualna jest złożonym i wieloetapowym procesem opartym na ścisłej współpracy pomiędzy terapeutą i osobą korzystającą z tej formy pomocy. Poprzedzona jest spotkaniami konsultacyjnymi, dzięki którym terapeuta może zorientować się w sytuacji pacjenta i zdecydować, jaki rodzaj działania może być najbardziej efektywny.

Proces psychoterapii opiera się ma dobrowolności i zaufaniu. Istotnym czynnikiem mającym wpływ na jej przebieg jest dobra relacja pacjent-terapeuta. W czasie spotkań psychoterapeuta pomaga zmierzyć się pacjentowi z jego trudnościami i cierpieniem. Ich celem jest lepsze zrozumienie siebie i swoich problemów, a w konsekwencji uzyskanie istotnej zmiany przyczyniającej się do poprawy jakości życia pacjenta.

W trakcie sesji terapeuta stwarza bezpieczne warunki do odkrywania i ujawniania głęboko ukrytych emocji, zranień i potrzeb pacjenta. Pozwala to na wypracowanie optymalnych strategii radzenia sobie i przezwyciężania dotychczasowych ograniczeń. Czas trwania terapii dostosowany jest do potrzeb pacjenta, problemów, z jakimi się zgłasza, a także jego indywidualnego tempa mierzenia się z trudnościami i wprowadzania zmian.

TERAPIA PAR

Terapia par jest to forma psychoterapii, w trakcie której dwie osoby pozostające w bliskim związku w czasie wspólnych sesji pracują nad rozwiązaniem problemów dotyczących ich relacji. Mogą z niej skorzystać osoby pozostające zarówno w związkach formalnych, jak i nieformalnych, niezależnie od płci. Prowadzona jest przez dwuosobowy zespół psychoterapeutyczny. Warunkiem koniecznym jest dobrowolność udziału w terapii.

W trakcie sesji partnerzy mają możliwość na neutralnym gruncie zidentyfikować dysfunkcjonalne wzorce zachowań oraz przekazy pokoleniowe. Ważną częścią pracy nad relacją jest zmiana sposobu komunikacji, uświadomienie sobie uczuć i mówienie o nich w bezpieczny, nieoceniający sposób.

Partnerzy mogą przyjrzeć się swoim potrzebom, wyrazić je i urealnić prawdopodobieństwo ich spełnienia. Starają się poszerzyć swoją perspektywę, by móc zrozumieć postawę partnera i wzajemnie się usłyszeć. Niezbędnym elementem terapii jest wzięcie odpowiedzialności przez każdego z nich za związek oraz uznania swojego udziału w zaistniałej sytuacji, tylko wtedy może dojść do realnej zmiany.

Pary najczęściej decydują się ją podjąć będąc w sytuacji głębokiego kryzysu. Sygnalizują przeważnie problemy wynikające z różnic w oczekiwaniach związanych z relacją, uzależnienia i stosowania przemocy, różnic potrzeb seksualnych, trudności finansowych, konfliktów międzypokoleniowych i zdrady.

W poradni prowadzona jest krótkoterminowa terapia dla par, której rozpoczęcie poprzedzone jest konsultacją.

MEDIACJA

Jedną z form pracy oferowanej od lat przez pracowników Poradni jest mediacja. Prowadzą ją osoby które uzyskały odpowiednie kwalifikacje przez szkolenia min. w Stowarzyszeniu Mediatorów Rodzinnych. Jedna z pracownic ma również uprawnienia trenerskie do szkolenia przyszłych mediatorów. Mediacje jest to sposób rozwiązywania konfliktów z udziałem trzeciej strony – neutralnego, bezstronnego i nie podejmującego rozstrzygających decyzji mediatora. Mediator pomaga stronom w osiągnięciu dobrowolnego i obustronnie satysfakcjonującego porozumienia. Mediacja jest procesem dobrowolnym, mogącym być w każdej chwili przerwanym, gdy jedna ze stron nie wyrażą dalszej woli pracy. Jest to proces długotrwały, szczególnie w sprawach rodzinnych (rozwód, opieka nad dziećmi) gdyż w grę wchodzi duże natężenie emocji. Zdarza się że osoby przychodzące do mediacji są zbyt mocno zaangażowane w konflikt i wówczas mimo podejmowanych wysiłków nie udaje się znaleźć wspólnego rozwiązania. Inną przeszkodą jest brak równowagi sił

między stronami dlatego nie mediuje się spraw gdy trwa przemoc. Każda mediacja poprzedzona jest spotkaniem konsultacyjnym, po którym wspólnie podejmowana jest decyzja co do dalszej współpracy.

PRACA INDYWIDUALNA Z DZIECKIEM/NASTOLATKIEM

Ma miejsce wtedy, gdy jego trudności takie jak lęki, nieradzenie sobie  z emocjami, problemy w relacjach z rówieśnikami, rodzicami itp. stają się zbyt dokuczliwe. Na spotkaniach staramy się znaleźć możliwe przyczyny takiego stanu rzeczy; w trakcie gdy dziecko opowiada o tych trudnościach zmniejsza się jego napięcie emocjonalne, pojawiają się możliwe rozwiązania czy nowe sposoby reagowania przez dziecko na trudne sytuacje jakie napotyka w życiu. Często symptom czy zaburzenie jakie pojawią się u dziecka jest przejawem trudności w zupełnie innej sferze, przez swobodną rozmowę lub/i zabawę mamy szansę dotrzeć i omówić z dzieckiem te bolesne, często konfliktowe tematy i zmniejszyć ciężar jaki dziecko odczuwa z tego powodu. Tego typu praca zwiększa poczucie bezpieczeństwa i dają możliwość kontaktu z nastawionym na słuchanie dorosłym. Powoduje ona coraz większą świadomość dziecka i coraz lepsze radzenie sobie z min.: konfliktami wewnętrznymi dziecka , trudnymi sytuacjami w domu i w szkole.

 

W naszej poradni mają również miejsce spotkania wspólne dzieci z rodzicami przy wsparciu specjalisty, służące poprawie komunikacji, znalezieniu najlepszych rozwiązań dla codziennych problemów, dokonaniu ustaleń i stworzeniu zasad, które mają odtąd obowiązywać obie strony.

PORADNICTWO PRAWNE

Działania te polegają na prowadzeniu konsultacji i udzielaniu porad prawnych. Konsultacje dotyczą przede wszystkim zagadnień z zakresu prawa rodzinnego, w tym rozwodów, separacji, alimentów, wykonywania władzy rodzicielskiej, przemocy w rodzinie itp., jak również prawa mieszkaniowego, prawa spadkowego oraz innych zagadnień prawa cywilnego. W ramach indywidualnych spotkań klient może uzyskać poradę prawną oraz w razie potrzeby pomoc w sporządzeniu pisma.

FORMY POMOCY DLA OSÓB DOŚWIADCZAJĄCYCH PRZEMOCY

Częstym problemem zgłaszanym przez klientów jest przemoc. Zjawisko to dotyka osoby w każdym wieku, o różnym poziomie wykształcenia, niezależnie od statusu materialnego i społecznego, przemoc ma długotrwałe skutki psychiczne utrzymujące się przez wiele lat po jej ustaniu, dlatego ważne jest tworzenie stałych miejsc pomocowych dla osób doświadczających różnego rodzaju przemocy. Z osobami takimi prowadzona jest praca indywidualna jak i grupowa w zależności od potrzeb.

 

Grupa wsparcia dla osób doświadczających przemocy ma charakter otwarty, co powoduje maksymalną dostępność pomocy, która jest bardzo istotna przy takich trudnych doświadczeniach. Grupa odbywa się w każdy wtorek w godzinach 18.00-20.00.

Każda osoba potrzebująca ma szanse skorzystania z pomocy prawnej u zatrudnionego w Poradni prawnika

 

Grupa rozwojowa dla kobiet po 40 roku życia. Jedna z grup prowadzonych w Poradni adresowana jest do kobiet powyżej 40 roku życia. Uczestnikami spotkań są osoby rekrutujące się spośród klientów Poradni, które chcą przyjrzeć się

sobie w kontakcie z osobami przeżywającymi podobne problemy, wyrazić rozterki, wątpliwości, jak również niejednokrotnie trudne, dojmujące uczucia towarzyszące im w tym okresie życia. Jest to taki etap w cyklu życia rodzinnego, gdy dzieci są już dorosłe i opuszczają dom, jest to tak zwana faza „pustego gniazda”, kiedy możliwości radykalnych zmian wydają się być mniejsze. Pojawiają się również potrzeby związane z perspektywą starzenia się. Często osobom tym zaczyna towarzyszyć pytanie jak i z kim chcą spędzić resztę życia.

Realne korzyści jakie uczestniczki odnoszą z uczestniczenia w grupie to m. in.:

– doświadczenie wsparcia i poczucia bycia zrozumianym,

– pobudzenie do pozytywnego myślenia,

– rezygnacja z rozpatrywania własnej sytuacji życiowej w kategoriach winy,

– wzrost poczucia akceptacji siebie,

– umiejętność analizy własnych sukcesów i porażek,

– umiejętność realnego postrzegania własnych relacji z innymi ludźmi,

– umiejętność określania własnych celów oraz sposobów dążenia do nich.

 

Spotkania odbywają się od września do czerwca, w każdy piątek w godzinach 18.00 – 20.00. Grupa jest prowadzona przez 2 terapeutów, ma charakter półotwarty. Maksymalny czas uczestniczenia w grupie to 2 lata.