Oferta Specjalistycznej Poradni Rodzinnej Wawer

UWAGA! Zapisy na wizyty odbywają się tylko TELEFONICZNIE lub OSOBIŚCIE.

PSYCHOTERAPIA

PSYCHOTERAPIA INDYWIDUALNA OSÓB DOROSŁYCH

Psychoterapia toczy się w oparciu o relację terapeutyczną, jaka rozwija się pomiędzy pacjentem a terapeutą w trakcie trwania leczenia. Sesje opierają się na dialogu między dwiema osobami, odbywają się „twarzą w twarz”. Pacjent zachęcany jest do swobodnego dzielenia się swoimi myślami, skojarzeniami, odczuciami. Terapeuta stawia hipotezy dotyczące życia psychicznego pacjenta, uwzględniając treści wnoszone przez niego podczas sesji, dane biograficzne i dynamikę relacji terapeutycznej.

Pierwszy kontakt z pacjentem rozpoczyna się od cyklu konsultacji (1-3), podczas których psychoterapeuta kwalifikuje czy jest możliwe i konieczne rozpoczęcie psychoterapii oraz jaka forma leczenia jest adekwatna dla danego pacjenta. Po zakwalifikowaniu pacjenta, zostaje on wpisany na listę osób oczekujących na psychoterapię. Częstotliwość sesji dopasowywana jest indywidualnie – sesje odbywają się raz lub dwa razy w tygodniu o stałych porach. Konsultacja i sesje trwają 50 minut. Na konsultacje osób dorosłych nie obowiązuje kolejka oczekujących – konsultacje odbywają się zazwyczaj na bieżąco.

PSYCHOTERAPIA GRUPOWA DLA OSÓB DOROSŁYCH

Psychoterapia grupowa wyrasta z naturalnych potrzeb i skłonności ludzkich do życia w grupie społecznej. W psychoterapii grupowej istotnym elementem jest praca nad osobistymi problemami pacjenta razem z innymi członkami grupy. Podczas psychoterapii grupowej pacjenci mogą przepracować niekorzystne dla siebie wzorce własnego funkcjonowania, za pomocą których radzą sobie w życiu w celu osiągnięcia satysfakcji osobistej i społecznej. 

Rozpoczęcie psychoterapii grupowej poprzedzają 1- 2 konsultacje z terapeutą prowadzącym grupę. Grupa spotyka się w stałym składzie 8-12 osób. Czas trwania grupy to rok lub dwa lata.

PSYCHOTERAPIA RODZIN

W psychoterapii systemowej rodzina jest rozumiana jako system, w którym poszczególni członkowie wpływają na siebie nawzajem. Zgodnie z tym rozumieniem problemy jednej z osób, bardzo często dziecka, świadczą o trudnościach w funkcjonowaniu całego systemu i są wskazaniem do zaproszenia całej rodziny do gabinetu psychoterapeutycznego. Obecność i zaangażowanie wszystkich zwiększa szansę na uwzględnienie różnych punktów widzenia i podjęcie potrzebnych zmian.

Terapię rodziny poprzedzają konsultacje (najczęściej od jednej do trzech), służące zapoznaniu się z rodziną i problemami, z którymi rodzina zgłasza się po pomoc, a także wspólnemu wybraniu odpowiedniej formy pomocy. Na pierwsze spotkanie zapraszani są wszyscy mieszkający ze sobą członkowie rodziny. W trakcie dalszych spotkań może się to zmieniać np. w niektórych sesjach mogą uczestniczyć tylko sami rodzice, w innych – cała rodzina. Zarówno spotkania konsultacyjne jak i późniejsze sesje terapeutyczne odbywają się w stałym terminie raz na dwa tygodnie i trwają 90 min. Konsultacje prowadzone są przez jednego lub dwóch psychoterapeutów, natomiast sesje terapeutyczne prowadzi dwóch psychoterapeutów.

PSYCHOTERAPIA PAR

Partnerzy decydujący się na konsultację dla par często doświadczają trudnych emocji, borykają się z powtarzającymi się sytuacjami konfliktowymi lub ze znaczącymi zmianami w swoim życiu. W psychoterapii pary mają szansę lepiej zrozumieć to, co się dzieje między nimi (również na poziomie emocji, potrzeb i oczekiwań) oraz wypracować nowe metody rozwiązań.

Przed rozpoczęciem terapii odbywa się kilka spotkań konsultacyjnych (zwykle od jednego do trzech), w trakcie, których terapeuta poznaje historię związku, wspólnie z parą identyfikuje problem i określa cele do pracy terapeutycznej. W spotkaniach tych biorą udział obydwoje partnerzy/małżonkowie. Zarówno spotkania konsultacyjne jak i późniejsze sesje terapeutyczne odbywają się w stałym terminie w systemie – 50 minut raz w tygodniu lub 90 minut raz na dwa tygodnie – w zależności od sposobu pracy terapeuty i/lub rodzaju problemu pojawiającego się w parze. Mogą być prowadzone przez jednego lub dwóch psychoterapeutów.

PSYCHOTERAPIA DZIECI

W kontakcie psychoterapeutycznym z dzieckiem, terapeuta podąża i towarzyszy dziecku w odkrywaniu i radzeniu sobie z jego przeżyciami i trudnościami wewnątrzpsychicznymi. Sprzyjają temu niedyrektywne formy pracy, tzn. dziecko wybiera korzystną dla siebie formę ekspresji: rozmowę, zabawę, rysunek, dramę i inne. Długofalowość i systematyczność tego kontaktu wpływa na efektywność procesu psychoterapeutycznego. Problemy, jakie przejawiają dzieci często wymagają różnych form oddziaływań psychoterapeutycznych dotyczących całej rodziny.

Psychoterapia dzieci rozpoczyna się od konsultacji rodziców / opiekunów. Następnie odbywają się 2-3 konsultacje dziecka. Działania te zmierzają do określenia tego, czy w danej sytuacji wskazane jest podjęcie psychoterapii dziecka. Podczas psychoterapii, terapeuta pozostaje w kontakcie z rodzicami / opiekunami dziecka. Ze względu na dużą liczbę osób potrzebujących maksymalny czas trwania psychoterapii indywidualnej dziecka wynosi 2 lata.

PSYCHOTERAPIA MŁODZIEŻY

Praca terapeutyczna z młodzieżą różni się zarówno od pracy z dzieckiem jak i pracy z osobą dorosłą. Związane jest to z tym, iż okres adolescencji, dojrzewania stanowi nowy etap życia oraz przejście z bycia dzieckiem do powolnego stawania się osobą dorosłą. Zmiany w tym okresie rozwojowym wpływają zarówno na życie psychiczne jak i inne ważne relacje takie jak relacje z rodzicami czy rówieśnikami.

Psychoterapię poprzedza okres konsultacyjny, podczas którego terapeuta poznaje trudności i diagnozuje aktualne funkcjonowanie psychologiczne nastolatka. Konsultacje to spotkania zarówno z młodym człowiekiem jak i jego rodzicami. Terapia dla młodzieży to regularne spotkania, odbywające się najczęściej raz w tygodniu przez 50 minut.

WARSZTATY PSYCHOEDUKACYJNE

dłonie kilkorga osób trzymające kil od szczotki

Warsztaty psychoedukacyjne to zajęcia o charakterze grupowym, które umożliwiają nabycie wiedzy i rozwój umiejętności z dziedziny, której dany warsztat dotyczy. Udział w nich zwykle jest okazją do zwiększenia samoświadomości i przyjrzenia się swojemu sposobowi wchodzenia w relacje. Zajęcia prowadzone są metodami aktywnymi i zakładają interakcje między uczestnikami. Mogą mieć formę cykliczną (np. 8 spotkań raz w tygodniu po 2 godziny) lub zblokowaną (np. jeden lub kilka weekendów) oraz odbywać się stacjonarnie lub online.

Do warsztatów, które odbywają się w naszej Poradni regularnie, należą:

WARSZTATY UMIEJĘTNOŚCI WYCHOWAWCZYCH Z ELEMENTAMI SZKOŁY DLA RODZICÓW  (STACJONARNIE)

Cykl spotkań dedykowany rodzicom i opiekunom zamieszkałym w Warszawie, chcącym zbudować więź z dzieckiem w oparciu o szacunek, zrozumienie i miłość oraz poprawić swoje kompetencje rodzicielskie.

W trakcie zajęć poruszane są m.in. następujące tematy:
                – granice dzieci i dorosłych,
                – uczucia – ich znaczenie i rola w życiu dziecka i rodziców,
                – zachęcanie dziecka do współpracy,
                – kary, nagrody, konsekwencje,
                – chwalenie dziecka i wzmacnianie jego poczucia własnej wartości,
                – zachęcanie dziecka do samodzielności,
                – rozwiązywanie problemów i konfliktów.

Program warsztatów został opracowany na podstawie koncepcji pedagogicznej „Wychowania bez porażek” Thomasa Gordona oraz książek A. Faber i E. Mazlish z cyklu „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały…”.

„SŁOWA MAJĄ MOC! ASERTYWNA KOMUNIKACJA W KONFLIKCIE (ONLINE)

Warsztaty online przeznaczone dla dorosłych mieszkańców Warszawy, którym trudno jest poradzić sobie z konfliktami w bliskich relacjach i którzy chcieliby nauczyć się porozumiewać w sposób konstruktywny – umożliwiający zadbanie o własne potrzeby, przy jednoczesnym poszanowaniu potrzeb i uczuć innych osób.

Spotkania mają za zadanie zmienić sposób myślenia o sytuacjach konfliktowych i wpłynąć na wzrost umiejętności uczestników w zakresie asertywnej komunikacji. Koncentrują się na takich elementach jak m.in.:

– aktywne słuchanie,

– asertywna mowa ciała, 

– rozpoznawanie i regulacja emocji,

– asertywne techniki komunikacyjne,

– strategie radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych,

– stawianie granic,

– wspierający monolog wewnętrzny. 

Scenariusz cyklu zawiera elementy stałe oraz zagadnienia dopasowane do potrzeb konkretnej grupy zrekrutowanych uczestników, koncentrując się na wybranych obszarach (m.in. asertywność: w rodzinie pochodzenia, w związku, w miejscu pracy, w wychowaniu dzieci, względem osób, których nie znamy).

WARSZTATY PSYCHOEDUKACYJNE DLA KOBIET 45+ (STACJONARNIE)

Warsztaty dla mieszkanek Warszawy w wieku 45+, które mają poczucie, że brakuje im wiary we własne możliwości, zmagają się z niską oceną własnych zasobów i kompetencji, chciałby rozwijać swoje kompetencje społeczne i relacje z najbliższymi, potrzebują nauczyć się efektywnych sposobów radzenia sobie ze stresem, rozwinąć umiejętność regulowania emocji i tolerancji dyskomfortu, chciałyby, aby w ich życiu było więcej zadowolenia z siebie niż lęku.

Spotkania obejmują takie tematy jak m.in.:

  • budowanie poczucia własnej wartości, samoocena, przekazy transgeneracyjne,
  • regulacja emocji, radzenie sobie ze stresem i dyskomfortem psychicznym,
  • komunikacja ze sobą i z innymi (asertywność, komunikacja bez przemocy),
  • rozwijanie samoświadomości i samoopieki, narzędzia do pracy własnej, praca z ciałem, relaksacja i wizualizacja.

Scenariusz cyklu zawiera elementy stałe oraz zagadnienia dopasowane do potrzeb konkretnej grupy zrekrutowanych uczestniczek, koncentrując się na wybranych obszarach m.in. wyzwania związane z ważnymi zmianami życiowymi np. opuszczenie domu przez dzieci, podjęcie nowych ról społecznych (rola babci, opieka nad rodzicami) lub zawodowych, separacja/rozwód, doświadczanie utraty, problemy związane z perspektywą starzenia się.

UWAGA! Zapisy na wizyty odbywają się tylko TELEFONICZNIE lub OSOBIŚCIE.