Ogłoszenie o postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn. „Budowa zbiornika wodnego do celów pożarowych na terenie Ośrodka Górskiego w Sopotni Wielkiej nr 23 „.

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

17.09.2019 r.

Zamawiający zawiadamia o unieważnieniu postępowania.

Prosimy o zapoznanie się z ww. dokumentem.

Dziękujemy za udział w postępowaniu i zapraszamy do kolejnych.

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

09.09.2019 r.

Zamawiający publikuje informację z otwarcia ofert.

Prosimy o zapoznanie sie z ww. dokumentem.

 

Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” informuje o ogłoszeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn. „Budowa zbiornika wodnego do celów pożarowych na terenie Ośrodka Górskiego w Sopotni Wielkiej nr 23 „.  

– ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 588364-N-2019 z dnia 21.08.2019 r.
– zmiana ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 540174821 z dnia 21.08.2019 r.
 
Wartość szacunkowa zamówienia przekracza równowartość kwoty 30 000 EURO, a jest mniejsza niż równowartość kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Wartośc szacunkowa zamówienia wynosi 215 444,75 zł netto.
 

Termin składania ofert upływa w dniu 09.09.2019 r. o godzinie 12:00

Miejsce składania ofert: sekretariat Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa”, ul. Jezuicka 1/3, 00-281 Warszawa.

Termin otwarcia ofert nastąpi w dniu 09.09.2019 r. o godzinie 12:30

Pobierz dokumenty niezbędne do realizacji przetargu: