Ogłoszenie o postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn. „Budowa zbiornika wodnego do celów pożarowych na terenie Ośrodka Górskiego w Sopotni Wielkiej nr 23 „.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

18.12.2019 r.

Zamawiający publikuje zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.

Prosimy o zapoznanie się z dokumentem.

Dziękujemy za udział w postępowaniu i zapraszamy do kolejnych.

 

INFORMACJA  Z OTWARCIA OFERT

05.12.2019 r.

Zamawiający publikuje informację o z otwarcia ofert.

Prosimy o zapoznanie się z dokumentem.

Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” informuje o ogłoszeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn. „Budowa zbiornika wodnego do celów pożarowych na terenie Ośrodka Górskiego w Sopotni Wielkiej nr 23 „.  

– ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 624413-N-2019 z dnia 19.11.2019 r.
 
Wartość szacunkowa zamówienia przekracza równowartość kwoty 30 000 EURO, a jest mniejsza niż równowartość kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Wartośc szacunkowa zamówienia wynosi 215 444,75 zł netto.

Termin składania ofert upływa w dniu 05.12.2019 r. o godzinie 12:00

Miejsce składania ofert: sekretariat Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa”, ul. Stara 4, 00-231 Warszawa.

Termin otwarcia ofert nastąpi w dniu 05.12.2019 r. o godzinie 12:30

Pobierz dokumenty niezbędne do realizacji przetargu: