Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zagospodarowanie terenu przy ul. Starej 4

Dyrekcja Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” informuje o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego na roboty budowlane – sygn. sprawy CWR.271.1.2016, nazwa zadania: „Wykonanie zagospodarowania terenu (boisko wielofunkcyjne, plac zabaw) wraz z odwodnieniem i oświetleniem oraz przebudowa garaży przy ul. Starej 4 w Warszawie”.

Ww. przetarg został ogłoszony w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 12.01.2016 r. pod numerem 2615-2016.

Termin składania ofert upływa w dniu 27.01.2016 r. o godz. 14:00.

Miejsce składania ofert: sekretariat Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa”, ul. Stara 4, 00-231 Warszawa, pok. 49, I piętro

Termin otwarcia ofert nastąpi w dniu 27.01.2016 r. o godz. 14:15.

 

Pobierz dokumenty niezbędne do realizacji przetargu [klik]: 

  • Ogłoszenie;
  • SIWZ;
  • Wzór umowy;
  • Dokumentacja projektowa;
  • Specyfikacje;
  • Przedmiary robót.