Ogłoszenie w trybie przetargu nieograniczonego na rozbudowę i przebudowę budynku Ogniska „Starówka” przy ulicy Starej 4” na działce ew. nr 20/2 obręb 50206

Dyrekcja Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” informuje o ogłoszeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Rozbudowę i przebudowę budynku Ogniska „Starówka” przy ulicy Starej 4” na działce ew. nr 20/2 obręb 50206 – ogł. nr 555637-N-2018 z dn. 09.05.2018. Wartość szacunkowa zamówienia przekracza równowartość kwoty 30 000 EURO, a jest mniejsza niż równowartość kwoty 5 225 000 EURO.

Termin składania ofert upływa w dniu 24.05.2018 r. o godz. 11:00.

Miejsce składania ofert: sekretariat Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa”, ul. Stara 4, 00-231 Warszawa.

Termin otwarcia ofert nastąpi w dniu 24.05.2018 r. o godz. 12:00

Pobierz dokumenty niezbędne do realizacji przetargu: