Ognisko Plus

Logotypy

Projekt pn. „Ognisko Plus” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020, realizowany w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Serduszko dla Dzieci 

Informacje dotyczące projektu:

Wartość całkowita projektu: 1 488 297,14 PLN

Wkład własny: 115 904,02 PLN

Wartość dofinansowania: 1 372 393,12 PLN

Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

Priorytet: IX. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem

Działanie: 9.2  Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej

Planowany okres realizacji projektu: 1.10.2018 – 31.08.2020

Jednostka realizująca projekt: miasto stołeczne Warszawa/ Biuro Pomocy i Projektów Społecznych/ Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa”

Partner w projekcie: Stowarzyszenie Serduszko dla Dzieci

zdjęcie dziewczynki odrabiającej lekcje

Opis projektu:

Cel główny projektu: indywidualne i kompleksowe wsparcie 265 osób w wieku 6-18 lat z terenu m.st. Warszawy, zagrożonych wykluczeniem społecznym,  poprzez rozszerzenie miejskiej oferty zajęć rozwijających kompetencje kluczowe.

Grupa docelowa: projekt skierowany jest do 265 mieszkańców m.st. Warszawy w wieku 6-18 lat, podopiecznych ognisk wychowawczych, z rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

Główne działania w projekcie:

– pogotowie lekcyjne i korepetycje indywidualne dla podopiecznych placówek wsparcia dziennego (język polski, matematyka, chemia, fizyka, inne języki obce),

– grupowe zajęcia z kompetencji informatycznych,

– grupowe zajęcia z języka angielskiego

– doradztwo psychologiczne

Projekt Ognisko Plus, chłopiec odrabiający lekcje