Psychoterapeuta/ka

Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” , ul. Stara 4, 00-230 Warszawa  

ogłasza nabór na wolne stanowiska pomocnicze 

PSYCHOTERAPEUTA/KA  w wymiarze min. ½ etatu

 Osoba zatrudniona dołączy do zespołu jako Psychoterapeuta/ka  w nowo powstającej Specjalistycznej Poradni Rodzinnej Wilanów  Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa”  przy ulicy Branickiego 15  w Warszawie (SPR Wilanów). Otwarcie działalności Poradni zaplanowane jest na 2 września 2024 r.

Do głównych zadań osoby zatrudnionej  należeć będzie:
Udzielanie wsparcia mieszkańcom m.st. Warszawy w formie psychoterapii z zastosowaniem oddziaływań psychospołecznych, które mają na celu korektę zaburzeń przeżywania i zachowania, mają usunąć objawy i przyczyny choroby.

Podstawowy zakres realizowanych zadań:

 1. Prowadzenie grupy terapeutycznej dla mieszkańców Warszawy.
 2. Udział w działaniach psychoedukacyjnych i/lub ich prowadzenie (np. organizowanie warsztatów lub szkoleń wzmacniających kompetencje psychospołeczne różnych grup społecznych).
 3. Prowadzenie działań promocyjno-informacyjnych z zakresu promocji zdrowia psychicznego (np. pisanie artykułów lub innych form tekstowych o treści psychologicznej).

Pożądane kwalifikacje:

 1. Umiejętność pracy w środowisku Workspace Google, obsługi programów MS Office, w szczególności MS Excel i PowerPoint.
 2. Umiejętność reprezentacji publicznej, w tym prowadzenia wystąpień, prezentacji, udział w konferencjach, wizytach studyjnych.
 3. Predyspozycje osobowościowe: umiejętność planowania i organizacji pracy własnej, identyfikacja z organizacją, komunikacja, sumienność, współpraca, kultura obsługi klienta zewnętrznego i wewnętrznego. 

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:                                                                               

Miejsce pracy : SPR Wilanów, ul. Branickiego 15, 02-972 Warszawa. Praca stacjonarna, z opcją korzystania z możliwości pracy okazjonalnej. Praca w lokalu na parterze, wejście po schodach. Toalety są dostosowane do osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Budynek  jest dostosowany dla osób niedowidzących i niewidzących. Stanowisko pracy związane  z   pracą   przy   komputerze,  wykorzystaniem nowoczesnych technologii komunikacji (online). Na  stanowisku  pracy brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie na umowę o pracę na czas określony z możliwością późniejszego przedłużenia
 • dodatek stażowy
 • dodatek motywacyjny (po przepracowaniu pierwszych 3 m-cy)
 • trzynaste wynagrodzenie
 • możliwość kształcenia i rozwoju zawodowego w ramach prowadzonych działań szkoleniowych w CWR RW
 • ofertę świadczeń socjalnych wynikającą z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych; superwizję grupową
 • udział w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe oraz dofinansowanie do superwizji indywidualnej.

Informacja o tabeli wynagrodzeń zasadniczych na danym stanowisku zgodnie z zarządzeniem nr 21/2023 Dyrektora Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” z dnia 13 grudnia 2023 r:

 • główny specjalista pracy z rodziną – psychoterapeuta/ka (kat. 8) wynosi nie mniej niż 6 400 zł brutto
 • starszy specjalista pracy z rodziną – psychoterapeuta/ka (kat. 7) wynosi nie mniej niż 6 000 zł brutto
 • specjalista pracy z rodziną – psychoterapeuta/ka (kat.6 ) wynosi nie mniej niż 5 600 zł brutto.

Indywidualna wysokość wynagrodzenia ustalana jest na podstawie posiadanych kwalifikacji, doświadczenia zawodowego oraz rozmowy kwalifikacyjnej z osobami aplikujący na stanowisko.

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych)
 • wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: psychologia, pedagogika, wydział nauk stosowanych, socjologia
 • doświadczenie zawodowe:
  – dla głównego specjalisty – psychoterapeuty 5 lat doświadczenia w prowadzeniu psychoterapii
  – dla starszego specjalisty – psychoterapeuty – 2 lata doświadczenia w prowadzeniu psychoterapii
  – dla specjalisty – psychoterapeuty – nie jest wymagane doświadczenie w prowadzeniu psychoterapii.
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • nieposzlakowana opinia
 • umiejętność sprawnej obsługi komputera i poruszania się w internecie.    

Dodatkowe wymagania: 

 • doświadczenie zawodowe w prowadzeniu wsparcia psychologicznego dla dzieci i młodzieży, rodzin
 • znajomość struktury samorządowej m.st. Warszawy, w tym struktury organizacyjnej jednostek działających w obszarze edukacji, wsparcia rodziny oraz pomocy społecznej
 • samodzielność
 • komunikatywność
 • dokładność
 • odpowiedzialność
 • zaangażowanie
 • pozytywne podejście do wdrażania nowych pomysłów.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV
 • List motywacyjny
 • Wypełnienie i odręcznie podpisanie „Klauzuli informacyjnej w zakresie ochrony danych osobowych dla kandydatów do pracy w Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa”.

 

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów na e-mail a.kopec@spr.waw.pl lub przesłanie/złożenie pocztą/osobiście  do sekretariatu, adres: Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” ul. Stara 4, 00-231 Warszawa  w terminie do dnia 10.08.2024 r. z dopiskiem na kopercie:  Psychoterapeuta/ka SRP Wilanów. Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w adresy w terminie do dnia 10.08.2024 r. W przypadku dodatkowych pytań lub wyjaśnień prosimy o kontakt z kierowniczką Poradni: Agnieszka Kopeć: e-mail: a.kopec@spr.waw.pl

Zastrzegamy sobie prawo do prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych przez zakończeniem terminu zbierania aplikacji.

 

Obowiązek informacyjny w związku z przetwarzaniem danych osobowych

– kandydaci do pracy – Kodeks Pracy: 

 1. Administratorem danych osobowych jest Centrum Wspierania Rodzin “Rodzinna Warszawa (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: ul. Stara 4, 00-231 Warszawa. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Stara 4, 00-231 Warszawa.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: iod@rodzinnawarszawa.pl.
 3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
 5. przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, w zakresie wykraczającym poza przepisy prawa pracy – art. 6 ust. 1 lit a RODO;
 6. przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, w zakresie określonym przez przepisy prawa pracy – art. 6 ust. 1 lit. b, c RODO;
 7. wykorzystania danych osobowych w następnych naborach pracowników jeśli wyrażona zostanie zgoda – art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Jeśli w dokumentach rekrutacyjnych, zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, to przetwarzanie danych osobowych odbywa się wyłącznie na podstawie zgody – art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do czasu zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych, dane będą przechowywane przez okres 1 roku.

 1. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.
 2. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 3. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie przepisów prawa, w tym w szczególności do: Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawa oraz na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych.
 4. Posiada Pan/ Pani prawo do:
 5. żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
 6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych;
 7. cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 8. wniesienia skargi na działania Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie danych wykraczających poza ten zakres jest dobrowolne.
 10. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

 

Ja, ………………………………………………………………………… …………………………wyrażam zgodę na:

 • przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji,
 • na przetwarzanie moich danych osobowych (dotyczy, gdy przekazane dane osobowe wykraczają poza zakres wskazany w art. 22 1 Kodeksu Pracy),
 • na przetwarzanie moich danych osobowych szczególnej kategorii (wymagane w przypadku, gdy kandydat podaje z własnej woli dane osobowe wskazane w art. 9 ust. 1 RODO).

 

Zapoznałam/em się z obowiązkiem informacyjnym:

 

………………………………………                           ……………………………………

/data/                                                                          /podpis/