Wychowawca do pracy z młodzieżą

Centrum Wspierania Rodzin “Rodzinna Warszawa” poszukuje wychowawcy/wychowawczyni do pracy z grupą młodzieży w Spocie Wawer na ul. Korkowej 119/123.

Obowiązki:

 • praca wychowawcza z grupą

 • prowadzenie zajęć tematycznych, rozwijających pasje

 • współpraca z pozostałymi członkami zespołu, rodzicami/opiekunami, pracownikami szkół oraz przedstawicielami instytucji, które zajmują się pomocą dziecku i rodzinie

 • dbanie o przestrzeń SPOT-u Wawer

 • poszukiwanie inspiracji do tworzenia bezpiecznego i rozwijającego miejsca dla młodzieży, uczestniczenie w szkoleniach i prelekcjach.

Oferujemy:

 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę w wymiarze całego etatu

 • pracę w godzinach popołudniowych (11-19) w placówce na ul. Korkowej 119/123

 • wynagrodzenie od 5350,00 zł. brutto, dodatek stażowy, dodatek motywacyjny

 • 13 wynagrodzenie, świadczenia socjalne z ZFŚS

 • możliwość rozwoju zawodowego, szkolenia i udział w dodatkowych projektach

 • opiekę superwizyjną

 • pracę w dynamicznie rozwijającej się instytucji z wieloletnim doświadczeniem

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe, na kierunku: pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza lub na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej lub wykształcenie średnie i udokumentowany co najmniej 2-letni staż pracy z dziećmi lub rodzina

 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

 • niekaralność za przestępstwa na tle seksualnym

 • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie

 • pełna władza rodzicielska (w przypadku rodzica), wypełnianie obowiązku alimentacyjnego (w przypadku gdy, taki obowiązek wynika z tytułu egzekucyjnego).

Mile widziane:

 • Doświadczenie w pracy w innych jednostkach w systemie pomocy społecznej lub organizacjach pozarządowych pracujących w obszarze pomocy społecznej

 • własne zainteresowania, którymi można podzielić się z wychowankami (np. śpiew, granie na instrumencie, sport, twórczość)

 Poszukujemy osoby:

 • o wysokich umiejętnościach interpersonalnych

 • z bardzo dobrą organizacji pracy własnej i samodzielnej

 • obowiązkowej i systematycznej

 • odpornej na stres

 • z pasją do pracy

 • kreatywnej

 • zaangażowanej

 • cierpliwej.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie:

 • CV

 • wypełnionej i podpisanej „Klauzuli informacyjnej w zakresie ochrony danych osobowych dla kandydatów do pracy w Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa”.

e-mailem na adres: rekrutacja@rodzinnawarszawa.pl wpisując w tytule „SPOT WAWER WYCHOWAWCA”

osobiście w sekretariacie CWR RW, ul. Stara 4, 00-231 Warszawa

pocztą na adres: ul. Stara 4, 00-231 Warszawa, z dopiskiem na kopercie „SPOT WAWER WYCHOWAWCA”

lub za pomocą  formularza rekrutacyjnego (w formularzu prosimy o załączenie CV  z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych) .

Informacje dodatkowe:

 • Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

W przypadku dodatkowych pytań lub wyjaśnień prosimy o kontakt z Klaudią Kaźmierską

tel. 537 909 568 e-mail: spotwawer@rodzinnawarszawa.pl 

Obowiązek informacyjny w związku z przetwarzaniem danych osobowych

kandydaci do pracy – Kodeks Pracy:

 1. Administratorem danych osobowych jest Centrum Wspierania Rodzin “Rodzinna Warszawa (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: ul. Stara 4, 00-231 Warszawa. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Stara 4, 00-231 Warszawa.

 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: iod@rodzinnawarszawa.pl.

 3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

 4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

 1. przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, w zakresie wykraczającym poza przepisy prawa pracy – art. 6 ust. 1 lit a RODO;

 2. przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, w zakresie określonym przez przepisy prawa pracy – art. 6 ust. 1 lit. b, c RODO;

 3. wykorzystania danych osobowych w następnych naborach pracowników jeśli wyrażona zostanie zgoda – art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Jeśli w dokumentach rekrutacyjnych, zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, to przetwarzanie danych osobowych odbywa się wyłącznie na podstawie zgody – art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do czasu zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych, dane będą przechowywane przez okres 1 roku.

 1. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.

 2. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 3. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie przepisów prawa, w tym w szczególności do: Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawa oraz na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych.

 4. Posiada Pan/ Pani prawo do:

 1. żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;

 2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych;

 3. cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

 4. wniesienia skargi na działania Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie danych wykraczających poza ten zakres jest dobrowolne.

 2. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Ja, ………………………………………………………………………… wyrażam zgodę na:

przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji,

na przetwarzanie moich danych osobowych (dotyczy, gdy przekazane dane osobowe wykraczają poza zakres wskazany w art. 22 1 Kodeksu Pracy),

na przetwarzanie moich danych osobowych szczególnej kategorii (wymagane w przypadku, gdy kandydat podaje z własnej woli dane osobowe wskazane w art. 9 ust. 1 RODO).

Zapoznałam/em się z obowiązkiem informacyjnym:

……………………………………… ……………………………………

/data/ /podpis/