Nie jesteś sam

Bezpłatna pomoc dla dzieci i młodzieży przeżywającej trudne doświadczenia, kryzysy, potrzebującej wsparcia oraz dla ich opiekunów. Indywidualne, rodzinne i grupowe spotkania z psychoterapeutami / psychologami: niesienie ulgi, wsparcie w poszukiwaniu docelowej pomocy. Prelekcje edukacyjne.

Dzięki głosom mieszkańców Warszawy będzie oferowana bezpłatna pomoc na teranie miasta dla dzieci i młodzieży przeżywającej trudne doświadczenia, kryzysy, potrzebującej wsparcia oraz dla ich rodziców i opiekunów.

Obywatelski projekt „Nie jesteś sam” – pierwsza pomoc psychologiczna dla dzieci i młodzieży, finansowany z funduszy Urzędu Miasta Warszawy, jest realizowany przez Centrum
Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa”. Proponowane działania będą uzupełniały istniejące ścieżki instytucjonalnego i organizacyjnego wsparcia dzieci i młodzieży prowadzone m.in. przez przedszkola, szkoły, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, ośrodki pomocy społecznej i inne placówki oferujące
pomoc psychologiczną.

Celem projektu jest zwiększenie dostępności bezpłatnego wsparcia psychologicznego dla dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów i rodziców w odpowiedzi na coraz częściej pojawiające się takie
problemy jak niska samoocena, samotność, bezradność, obniżony nastrój, stany depresyjne i lękowe, kryzys emocjonalny, podejmowanie zachowań ryzykownych i autodestrukcyjnych, trudności w relacjach z innymi, trudności szkolne i wychowawcze, uzależnienia cyfrowe.

W ramach spotkań indywidulnych i grupowych z psychologami zostanie udzielona pomoc dostosowana do specyfiki problemów i kondycji psychicznej zgłaszających się osób. W związku z tym, że problemy psychologiczne często nie dotyczą jednej osoby specjalistyczną pomocą i wsparciem krótkoterminowym objęci zostaną również rodzice (rodziny), opiekunowie i w razie zgłaszanych potrzeb, także nauczyciele. Kompetencje rozpoznawania sytuacji kryzysowych, budowania relacji, wypracowania strategii zapobiegania i reagowania na występujące w danej rodzinie, szkole, grupie rówieśniczej sytuacje trudne, zagrażające rozwojowi dzieci i młodzieży – są kluczowe w krótkoterminowej pomocy psychologicznej.

Formy pomocy w ramach projektu:

  1. konsultacje dla dzieci i młodzieży oraz rodziców i opiekunów – indywidualna i rodzinna pomoc specjalistyczna (cykl spotkań stacjonarnych)
  2. konsultacje on-line dla dzieci i młodzieży oraz rodziców i opiekunów z psychologami
  3. grupy edukacyjno-rozwojowe.
  4. prelekcje, podcasty na temat głównych obszarów pierwszej pomocy psychologicznej

Zamierzamy podjąć współpracę z placówkami z sektora edukacji, pomocy społecznej, pomocy psychologicznej na terenie Warszawy.
Obecnie jesteśmy na etapie rekrutacji psychologów i trenerów do zespołu realizatorów oraz uruchamiania biura projektu.
Od 10 czerwca uruchamiamy nasze gabinety psychologiczne i biuro projektu przy ulicy Dwernickiego 22 w Warszawie (róg Kickiego; Praga Południe)

Zainteresowane osoby pomocą psychologiczną mogą zgłaszać się telefonicznie 536-783-213 w godzinach od 9:00 do 16:00,
lub drogą elektroniczną: biuro@niejestessam.waw.pl

PAMIĘTAJ, NIE JESTEŚ SAM

Uwaga: Wejście do poradni znajduje się od strony ul. Kickiego.
Zainteresowane osoby pomocą psychologiczną mogą zgłaszać się po uprzednim zapisaniu się na konsultację telefonicznie lub drogą mailową.
W celu zapisu dzieci/młodzieży na konsultację, prosimy o kontakt rodzica/opiekuna. 
Wejście do lokalu jest niedostosowane dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim (schody)

ul. Dwernickiego 22

9:00 do 16:00