Ognisko Plus

Projekt pn. „Ognisko Plus” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020, realizowany w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Serduszko dla Dzieci.

Informacje dotyczące projektu:

Wartość całkowita projektu:
1 488 297,14 PLN

Wkład własny:
115 904,02 PLN

Wartość dofinansowania:
1 372 393,12 PLN

Źródło dofinansowania:
Europejski Fundusz Społeczny

Program Operacyjny:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

zdajecie przedstawiające dwójkę dzieci podczas zajęć

Priorytet:
IX. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem

Działanie:
9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej

Planowany okres realizacji projektu:
1.10.2018 – 31.08.2020

Jednostka realizująca projekt:
miasto stołeczne Warszawa / Biuro Pomocy i Projektów Społecznych/ Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa”

Partner w projekcie:
Stowarzyszenie Serduszko dla Dzieci

zdjęcie przedstawiające chłopca odrabiającego lekcje

Opis projektu:

Cel główny projektu:

indywidualne i kompleksowe wsparcie 265 osób w wieku 6-18 lat z terenu m.st. Warszawy, zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez rozszerzenie miejskiej oferty zajęć rozwijających kompetencje kluczowe.

Grupa docelowa:

projekt skierowany jest do 265 mieszkańców m.st. Warszawy w wieku 6-18 lat, podopiecznych ognisk wychowawczych, z rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

Główne działania w projekcie:

  • pogotowie lekcyjne i korepetycje indywidualne dla podopiecznych placówek wsparcia dziennego (język polski, matematyka, chemia, fizyka, inne języki obce),
  • grupowe zajęcia z kompetencji informatycznych,
  • grupowe zajęcia z języka angielskiego,
  • doradztwo psychologiczne.
zdjęcie przedstawiające grupę dzieci w budynku