Spotkanie online „Praskie Centrum RE-START”

Zapraszamy mieszkańców dzielnicy Praga-Północ i wszystkich zainteresowanych na spotkanie dotyczące inwestycji „Praskie Centrum RE-START” planowanej w dawnym budynku B obok Szpitala Praskiego. Spotkanie on-line odbędzie się 31 marca 2021 r. o godz. 18.00 na platformie ZOOM.

O spotkaniu

Oprócz mieszkańców dzielnicy, w spotkaniu wezmą udział Przedstawiciele Biura Pomocy i Polityki Społecznej, Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Biura Polityki Zdrowotnej, członkowie Branżowych Komisji Dialogu Społecznego i Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego, przedstawiciele Urzędu Dzielnicy Praga-Północ.

 

Spotkanie odbędzie się na platformie ZOOM. Zgłoszenia do udziału w spotkaniu prosimy wysyłać na: restart@um.warszawa.pl. Link do spotkania oraz instrukcję logowania prześlemy w mailu zwrotnym.

Spotkanie będzie prowadzone przez moderatora.

 
Plakat zapraszający na spotkaie online „Praskie Centrum RE-START”, 31 marca godzina 18:00 na platformie zoom, zapisy na restart@um.warszawa.pl

 

Informacje dodatkowe

 

Co będzie się mieściło w Re-Starcie?

Centrum prowadzić będzie działania na trzech polach:

  1. Dom Dziennego Pobytu dla Seniorów wraz z rehabilitacją (dla ok 100 osób). Będzie on funkcjonował co najmniej 8 godzin dziennie. Planujemy prowadzenie zajęć z terapii manualnej, doskonalenia kondycji psychicznej, teatru, śpiewu i gimnastyki. W sali wielofunkcyjnej powstanie pokój warsztatowy do terapii zajęciowej. Dodatkowo zorganizujemy salę zajęciową na zajęcia dla liczniejszych grup. Seniorzy będą mieli do dyspozycji salę gimnastyczną, salę do kinezyterapii, boksy do fizyko- i hydroterapii. Na terenie placówki będzie można też skorzystać z sali telewizyjnej. Zatrudnimy terapeutę zajęciowego, instruktora ds. kulturalno-oświatowych, rehabilitanta/pielęgniarza i dyżurnego lekarza. W ramach domu będzie funkcjonowała jadalnia. Placówka będzie zajmowała parter budynku.

 

  1. Schronisko dla osób w kryzysie bezdomności z usługami opiekuńczymi. Placówka specjalistyczna z ambulatorium dla osób w kryzysie bezdomności przewidziana jest dla 68 osób. Będą tam umieszczone osoby w kryzysie bezdomności bezpośrednio po pobycie w szpitalu, przez co będzie ona przydatna także dla Szpitala Praskiego. Placówka będzie udzielała pomocy polegającej na kontynuacji zaleconego leczenia i rehabilitacji oraz zorganizuje wsparcie i aktywizację społeczną, w tym wsparcie socjalne. Będzie też udzielać poradnictwa w zakresie rozwiązywania problemów i spraw dotyczących odzyskania samodzielności życiowej, w tym znalezienia miejsca pobytu po odzyskaniu stabilności zdrowotnej lub w razie braku poprawy zdrowia – umieszczenia w zakładzie opiekuńczo-leczniczym lub domu pomocy społecznej. Placówka nie będzie obiektem ogólnodostępnym, nie będzie działać tak jak np. noclegownia.  Przebywać w niej będą osoby przewlekle chore, po zabiegach szpitalnych. Osoby bezdomne będą kierowane do placówki na podstawie decyzji administracyjnej wydanej przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Nie przewiduje się uruchomienia usług, które spowodują codzienne docieranie do niej osób z zewnątrz (np. wydawanie posiłków, wymiana odzieży).

 

  1. Poradnia dla osób uzależnionych, w ramach której planuje się objęcie pomocą ok. 90 osób uzależnionych. W jej ramach planujemy funkcjonowanie poradni leczenia substytucyjnego, świetlicy dziennego pobytu, punktu konsultacyjno-diagnostycznego oraz miejsca dla osób wymagających wsparcia w procesie leczenia. Dodatkowo w trybie ambulatoryjnym będą udzielane porady terapeutów uzależnień, psychiatrów, pracownika socjalnego i prawnika. Prowadzenie funkcji zdrowotnych będzie się odbywało na podstawie kontraktów z NFZ dla organizacji, które już prowadzą taką działalność na Pradze-Północ. Po uruchomieniu Re-Startu na Pradze Północ nie zmieni się liczba miejsc wsparcia dla osób w kryzysie uzależnienia, gdyż nowa poradnia przejmie osoby potrzebujące z jednej z istniejących aktualnie poradni. Nie będzie więc „ściągał” osób uzależnionych z całego miasta, tylko oferował pomoc w ramach już istniejącego systemu.

 

Będzie bezpiecznie

Dawny Budynek B Szpitala Praskiego zapewnia osobne wejścia każdej z grup klientów. Strefa wejściowa dla osób bezdomnych zaprojektowana została od strony ul. Panieńskiej. Wejście do poradni dla osób uzależnionych będzie od strony południowo-wschodniej (ściana szczytowa budynku), od ul. Jasińskiego. Natomiast wejście do Domu Dziennego Pobytu dla seniorów będzie miało niezależne wejście od strony ul. Panieńskiej.

Do tego zaplanowany jest monitoring budynku oraz wejść. W budynku będzie zatrudniona ochrona.  Przygotowujemy również plan prewencyjnego zapewnienia bezpieczeństwa: monitoring na okolicznych ulicach, zejścia nad Wisłę, zwiększone patrole Straży Miejskiej, itd. Odgrodzenie dawnego budynku B od pozostałej części Szpitala Praskiego ma na celu zapewnienie samodzielnego funkcjonowania obu placówek.

Dotychczasowe doświadczenia wskazują, że w przypadku placówek dla osób w kryzysie bezdomności nie stwierdza się nasilenia interwencji policji. To samo dotyczy placówek dla osób uzależnionych, w tym poradni leczenia substytucyjnego po prawej i po lewej stronie Wisły (np. przy ul. Dzielnej, ul. Nowowiejskiej, ul. Sobieskiego).

 

Nie likwidujemy Szpitala Praskiego

Decyzja o utworzeniu Praskiego Centrum RE-START została podjęta w porozumieniu ze Szpitalem Praskim, który przeznaczył na nie nieużywany budynek. Realizacja inwestycji nie oznacza likwidacji jakiejkolwiek części szpitala. Dawny budynek B, w którym będzie działać centrum Re-Start, jest wyłączony ze struktur Szpitala Praskiego. Inwestycja ta będzie działać obok szpitala, w żaden sposób nie zakłóci jego działalności. Na odwrót: szpital zyska (podobnie jak inne warszawskie szpitale), bowiem osoby w kryzysie bezdomności, korzystające z interwencji medycznej (np. po wypadku), będą mogły szybko uzyskać pomoc i opiekę po hospitalizacji, na czas rekonwalescencji, zwalniając szpitalne łóżko dla kolejnego chorego.

 

Początki inwestycji

Decyzję o przeznaczeniu dawnego budynku B w kompleksie Szpitala Praskiego na cele społeczne podjęto w 2017 roku.

W lutym 2017 r. przedstawiono koncepcję nowych funkcji dawnego budynku B spółce Szpital Praski. Natomiast w maju tego samego roku była ona pozytywnie zaopiniowana na spotkaniu Zespołu Koordynującego Miasta.

Dzielnica Praga-Północ 16 października 2018 r. udzieliła zezwolenia na budowę na podstawie decyzji nr 221/2018.